Friedrich Nietzsche

Das Fragment an Sich

Friedrich Nietzsche

Das Fragment an Sich

In het kader van de kortste nacht begon Tom Klaassen met een miniatuurtje van Friedrich Nietzsche: Das Fragment an Sich.