Vanessa Lann

Moonshadow Sunshadow

Vanessa Lann

Moonshadow Sunshadow

Van het gelijknamige album wordt 'Moonshadow Sunshadow' uitgevoerd door het vioolduo: Liza Ferschtmann en Esther Hoppe.