Spoor terug, Gedroomde eeuw 6

Deel 6: Inkeer door eenzaamheid

Spoor terug, Gedroomde eeuw 6

Deel 6: Inkeer door eenzaamheid

Deel 6: Inkeer door eenzaamheid
Zesde aflevering van een 52-delige serie over de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw. In deze aflevering de documentaire 'Eenzaam door inkeer' over de illusie dat cellulaire gevangenisstraf de misdadige mens tot inkeer zou brengen. Rond de eeuwwisseling werd het cellulaire systeem binnen het gevangeniswezen ingevoerd en kwam er een einde aan de gemeenschappelijke opsluiting. Eenzaam tot inkeer komen, in volledige afzondering van alle verderfelijke invloeden: dat was de achterliggende gedachte waarmee de strafrechthervormers dachten de criminaliteit te kunnen uitbannen. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd het gevangenissysteem wezenlijk gehumaniseerd en deed de term 'resocialisatie' zijn intrede. De gedetineerden moesten worden voorbereid op een terugkeer in de samenleving, een taak waarmee de reclassering zich ging bezighouden.
De documentaire bestaat grotendeels uit HA-fragmenten van de 'Spoor terug'-serie 'Achter slot en grendel' uit 1991, aangevuld met een reportage over de koepelgevangenis in Haarlem. Met een vraaggesprek met een strafrechthistoricus Sibo van Rullen over het gevangenisreglement aan het begin van de 20 eeuw, de architectuur van de koepelgevangenis, die in 1901 volgens het cellulaire principe werd gebouwd, de filosofie achter de
cellulaire gevangenisstraf en de instandhouding ervan, omdat het moderne gevangenisregime beter beheersbaar is dankzij een cellulaire structuur. De reportage bevat tevens vraaggesprekken met een bewaarder en een gedetineerde over de leef- en werkomstandigheden in de koepelgevangenis.