Michio Kaku

Michio Kaku

Een toekomstvoorspelling van futurist Michio Kaku.