Reactie DHL inzake Stukloon

DHL heeft uitgebreid gereageerd op de uitzending van Argos over Stukloon.

Geachte mevrouw van den Berg, beste Ellen,

Naar aanleiding van je vragen over het rapport van de Inspectie SZW over een onderzoek naar 20 medewerkers van DHL Parcel het volgende.

DHL heeft dit rapport zelf pas op 15 juli van dit jaar ter beschikking gekregen en is nog met de Inspectie in gesprek over de inhoud. Verder betreft het rapport de persoonlijke situatie van medewerkers. Het lijkt daarom niet juist publiek op de inhoud van het onderzoek in te gaan. Tegelijk kunnen we nu niet voorbij gaan aan het feit dat de VPRO kennelijk toch aandacht aan het rapport wil besteden. Om te voorkomen dat er misverstanden over de aard en inhoud van het rapport in de wereld komen willen wij wel het volgende naar voren brengen:

- Het rapport schetst geen representatief beeld van de situatie bij DHL Parcel. Het is een onderzoek naar 20 (0,4% van 5.000) bezorgers die zelf hebben aangegeven dat ze hun loonsituatie onderzocht wilden zien.

- Deze 20, die voor de Inspectie uiteindelijk aanleiding waren om te onderzoeken, kwamen voort uit een groep van 70. Dat was ook geen steekproef, maar een groep die naar voren kwam naar aanleiding van een oproep van CNV, gekoppeld aan een ledenwerfactie, waarin medewerkers die twijfels hadden over hun loonbetaling, werd gevraagd deze door CNV te laten controleren.

- Uiteraard nemen we de bevindingen uit het rapport zeer serieus en zal DHL in gevallen dat daar aanleiding toe is, betalingen corrigeren.

In bijgaande notitie tref je onze positie aan ten aanzien van stukloon. Voor de volledigheid hebben we tevens onze positie ten aanzien van schijnzelfstandigheid bijgevoegd.

Wij menen je zo op passende wijze van informatie voor het programma te hebben voorzien.

Met vriendelijke groet,

Ewout H. Blaauw
Director Corporate Communications

DHL the Netherlands
Reactorweg 25
3542 AD Utrecht

The Netherlands