Vragen aan en antwoorden van College BenW Den Haag over aanleg Rotterdamsebaan

Vragen aan en antwoorden van College BenW Den Haag over aanleg Rotterdamsebaan

Klopt het dat er voorafgaande aan de aanleg van de Rotterdamsebaan tussen de 40 en 95 miljoen euro betaald is voor grondaankoop in de Binckhorst? Zo niet, hoe hoog is dat bedrag dan?

Ten bate van de aanleg van de Rotterdamsebaan is er 45 miljoen euro beschikbaar voor verwervingen in de Binckhorst.

Waarom is er niet serieus onderzocht of de Mercuriusvariant een optie was? Zie uitkomst: Nota Voorkeursalternatief 2007.
Dit is wel degelijk serieus onderzocht in de MER Verbetering Bereikbaarheid Den Haag. Daaruit bleek dat het tracé Mercuriusweg niet aan de doelstelling voldoet, namelijk het verbeteren van de autobereikbaarheid.

Waarom is er vanaf 2007/2008 zo gefocust op de Rotterdamsebaan op dit traject? Heeft dat te maken met de reeds aangekochte grond?
Dat heeft te maken met de uitkomst van de MER Verbetering Bereikbaarheid Den Haag en de daaruit voortvloeiende keuze voor het Voorkeursalternatief. Met de keuze voor het Voorkeursalternatief is in juli 2007 door de raden van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk ingestemd.

Waarom heeft het college voor dit tracé gekozen terwijl er een zeer negatieve MKBA aan ten grondslag ligt?
De MKBA is een van de instrumenten van het Rijk om een project te beoordelen.

Waarom is er niet beter gekeken naar de optie van de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk?
Waarschijnlijk wordt gedoeld op het aanpassen van de kruisingen van de Prinses Beatrixlaan (van gelijkvloerse naar ongelijkvloerse kruisingen)? Deze aanpassingen aan de Prinses Beatrixlaan zijn onderzocht, maar geen onderdeel van het project Rotterdamsebaan. Wel hoort het bij de MIRT Verkenning Haaglanden. Voor verdere informatie hierover: gemeente Rijswijk.

Volgens ingewijden uit diverse disciplines komt de weg er 'omdat er nu eenmaal voor gekozen was', 'omdat het het speeltje van de wethouder (Smit) was', daterend uit de 'hosana-tijd toen de bomen in de hemel groeiden'. Herkent de gemeente zich daarin?
Nee, absoluut niet.

Waarom is het niet aan de gemeenteraad bekend gemaakt dat er nu bij Ypenburg weer een aanpassing moet komen in het ontwerp?
Waarschijnlijk wordt gedoeld op het onderzoek naar eventueel benodigde aanpassingen op de Laan van Delfvliet om de doorstroming van het verkeer daar te garanderen, zodat er geen terugslag is op het Rijkswegennet (het onderzoek van DHV Royal Haskoning, dat hoort bij de geactualiseerde MKBA). Uit dit onderzoek blijkt dat er geen aanpassing van het ontwerp van de Rotterdamsebaan nodig is.
De minister IM heeft geconcludeerd dat de er in 2020 door de autonome verkeersontwikkeling een verkeersknelpunt ontstaat op de noordelijke kruising binnen het knooppunt Ypenburg. Dit knelpunt heeft dus geen relatie met de (effecten van de) Rotterdamsebaan. Maatregelen om dit knelpunt op de Rijkswegen op te lossen, zijn de verantwoordelijkheid van het ministerie IM/Rijkswaterstaat. Het is dus geen zaak van de Haagse gemeenteraad.

Waarom zijn de geactualiseerde MKBA/ het bijbehorende rapport van Royalhaskoning niet aan de gemeenteraad gestuurd?
Deze vraag is al 2 x eerder beantwoord: omdat de geactualiseerde MKBA geen onderdeel was van de besluitvorming. De geactualiseerde MKBA is opgesteld na de besluitvorming in 2013, op verzoek van de minister IM (benoemd als 1 van de subsidievoorwaarden).
De raad wordt halfjaarlijks geïnformeerd over de voortgang van het project Rotterdamsebaan. In het komende voortgangsbericht, over de 2e helft 2014, wordt gemeld dat de minister IM eind vorig jaar heeft laten weten dat aan de gestelde subsidievoorwaarden is voldaan en dat de geactualiseerde MKBA akkoord is bevonden. Met die beslissing van de minister is de geactualiseerde MKBA definitief en wordt deze nu met het eerstvolgende voortgangsbericht aan de raad verstrekt.

Wat zijn de kosten van die nieuwe aanpassing bij Ypenburg? Hoe gaat de gemeente dat betalen nu het Rijk daar niet aan meebetaalt?
Er is geen aanpassing nodig m.b.t. het ontwerp van de Rotterdamsebaan bij het knooppunt Ypenburg en dus zijn er ook geen extra kosten.