VNG wil uitstel afschaf statiegeld

De Nederlandse gemeenten willen het besluit over afschaffing van statiegeld op plastic flessen uitstellen. Zij vinden dat nog te veel onduidelijkheden bestaan over de toekomstige inzameling van plastic en willen de beslissing vooruitschuiven naar 1 januari 2016.

Dit blijkt uit een conceptbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu, die in handen is van het radioprogramma Argos.

In 2012 ondertekende de VNG tezamen met het verpakkende bedrijfsleven en de toenmalige Minister van Infrastructuur & Milieu, Joop Atsma, de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Daarin werden zogenaamde prestatieafspraken gemaakt waaraan voldaan moest worden alvorens het huidige statiegeldsysteem mocht worden afgeschaft.
Volgens de VNG zijn er grote stappen gemaakt maar is het nog niet geheel helder of aan alle afspraken is voldaan. 

'Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid naar hun inwoners om een solide en betaalbaar afvalbeleid te hanteren en uit te kunnen leggen. Dat betekent dat de discussie over de voorwaarden en onderliggende informatie inzake statiegeld op complete informatie gebaseerd dient te zijn. Om deze redenen zijn wij voorstander van het opschorten van de discussie over het al dan niet afschaffen van de statiegeldverplichting tot het moment dat alle feiten op tafel liggen. Wij ondersteunen de gemaakte afspraken in de Raamovereenkomst Verpakkingen (...) volledig en zijn van mening dat deze leidend zijn in het te nemen besluit over de afschaffing van de statiegeldverplichting. Hiertoe kan echter pas besloten worden wanneer alle afspraken te monitoren zijn. Hierom roepen wij u op om het al dan niet afschaffen van de verplichting op statiegeld uit te stellen naar januari 2016. Dit opschorten draagt bij aan de volledigheid en zorgvuldigheid van de finale discussie over het afschaffen van de statiegeldverplichting.'
Op 18 juni komt tijdens het Algemeen Overleg de Raamovereenkomst Verpakkingen aan bod. Volgens Carla Diks, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, is de wens van de VNG een zwaarwegend argument bij de te nemen beslissing van PvdA staatsecretaris Mansveld.  “Het is niet iets wat in het regeerakkoord staat, dus wat mij betreft zou de PvdA die ruimte gewoon moeten pakken”, aldus Diks in Argos.