Argos

Tunnelplan Betuwelijn

Argos

Tunnelplan Betuwelijn

Een consortium van zes Nederlandse- en een Duits bedrijf, samenwerkend in de Industriële Tunnelbouw Methode (ITM), werkt op dit moment in alle stilte aan een nieuw tunnelplan voor de aanleg van de Betuwelijn. Uit de bijna afgeronde haalbaarheidsstudie blijkt dat twee derde van de Betuwelijn in een tunnel kan worden aangelegd. ITM komt tot de conclusie dat een tunnel volgens de ITM-methode niet alleen technisch mogelijk is maar dat die methode ook sneller en goedkoper kan worden gerealiseerd dan bovengrondse aanleg. Het ITM-consortium heeft 750.000 gulden subsidie ontvangen van het ministerie van Economische zaken voor deze studie.

------
Persbericht:

Betuwelijn in tunnel mogelijk: sneller en goedkoper

Een consortium van zes Nederlandse en één Duits bedrijf, samenwerkend in de Industriële Tunnelbouw Methode (ITM), werkt op dit moment in alle stilte aan een nieuw tunnelplan voor de aanleg van de Betuwelijn. Uit de bijna afgeronde haalbaarheidsstudie blijkt dat twee derde van de Betuwelijn in een tunnel kan worden aangelegd. ITM komt tot de conclusie dat een tunnel volgens de ITM-methode niet alleen technisch mogelijk is maar dat die methode ook goedkoper en sneller gerealiseerd kan worden dan bovengrondse aanleg. Het ITM-consortium heeft 750 duizend gulden subsidie van het ministerie van Economische Zaken ontvangen voor de studie. Dat onthult Argos.

Het samenwerkingsverband ITM bestaat uit de Koninklijke Begemann Groep, Fokker Space & Systems BV, Fugro Ingenieursbureau BV, Hoogovens Staalverwerking en Handel (HSH) BV, IHC Holland NV, Mebin, Stichting International System Development & Support (ISDS) en het Duitse Wirth Maschinen- und Bohrgeräte-Fabrik GmbH.
ITM schat de kosten van haar plan voor een 70 procent ondergrondse Betuwelijn op circa 8,486 miljard gulden. De commissie-Hermans kwam eerder tot de conclusie dat een bovengrondse Betuwelijn kan worden gerealiseerd voor een prijs van 7,4 miljard. Daar komt nog 1,2 miljard bij voor additionele voorzieningen (i.v.m. milieubelasting en geluidshinder). Totaal dus 8,6 miljard.
De ITM-machine kan betonnen tunnelbuizen vervaardigen in niet samenhangende grond voor alle voorkomende vormen van rail- en wegtransport tegen een kilometerprijs die aanmerkelijk lager ligt (30%) dan met conventionele boormethoden.
Uitgaande van de onder meer door de commissie-Van Engelshoven genoemde kilometerprijs (50 miljoen voor een dubbele 'kale' railtunnel), zou een prijsreductie van 30% leiden tot een kilometerprijs van 35 miljoen. ITM acht het technisch haalbaar tunnels te bouwen tegen de genoemde prijs zonder concessies te doen aan de betrouwbaarheid van de tunnelbouwmachine en tunnel.
Men gaat uit van tenminste een verdubbeling van de bouwsnelheid door met 2 keer 2 machines naar elkaar toe te werken. Door aanmerkelijke vereenvoudigingen van de ITM-machine komen de investeringskosten op ongeveer twee derde van de aanvankelijk geraamde kosten voor tunnelbouw.

Ook een klankbordgroep van vier hoogleraren die ter controle over de schouder van het ITM-project meekijkt, is enthousiast. Zo vertelt hoogleraar waterbouwkunde aan de TU Delft ir J.K. Vrijling in ARGOS: "Over de tunnelbouwmachine zijn we allemaal heel enthousiast. Het is een heel mooi technisch concept. De Betuwelijn is dan één van de mogelijkheden. Dat moeten we proberen." Nu deze nieuwe methode beschikbaar is, vindt Vrijling het zonde om het bovengronds te doen.
Zijn collega uit de klankbordgroep, ir H.G. Stassen, hoogleraar aan de faculteit werkbouwkunde en maritieme techniek in Delft, is zeer positief over de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie van ITM: "Het uitgangspunt van het ITM-project is de Betuwelijn. Je bent van al het gedonder af als je die Betuwelijn 30 meter onder de grond zet. Het plan geeft een aantal nieuwe aspecten, waarbij vooral de snelheid van graven belangrijk is. Ik denk dat we de boot missen als we het niet doen."

In ambtelijke kringen op de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken vreest men de politieke gevolgen van deze nieuwe gegevens. Twee weken voordat het kabinet definitief tot een bovengrondse aanleg lijkt te besluiten, dreigt de discussie door dit nieuwe plan opnieuw te worden opgerakeld.
In Argos reageren de Tweede Kamerleden J.D. Blaauw (VVD) en H. Vos (PvdA) op het nieuwe tunnelplan.
Vos: "Die jongens, daar ga ik de volgende week eens mee praten. Ook bij de Oosterscheldedam hebben we uiteindelijk een andere dan de voorgenomen beslissing genomen. Ik kan me wel een beetje voorstellen dat als je een bepaald pad ingeslagen bent, dat het dan een beetje moeilijk is om daar weer vanaf te wijken. Maar daar moet je niet al te rigide over doen. En als blijkt dat er hele nieuwe technologieën zijn waar we zelf een rol in kunnen spelen, dan moet je dat niet te gemakkelijk van je afschuiven."
Blaauw: "Als dit een uitermate nieuw gegeven is, dan mag je dat niet zomaar weggooien. We krijgen dan een nieuw debat. Dat is simpel."

-----------
Inleidende teksten:

tekst 1
Twee jaar geleden. Een roerige CDA bijeenkomst in Giessenburg waar toenmalig minister van Verkeer May het kabinetsvoornemen om de Betuwelijn bovengronds aan te leggen verdedigt.

tekst 2.
Mevrouw May in mei 1993. Maar ook het nieuwe Paarse kabinet worstelt nog steeds met de aanleg van de Betuwelijn. Hebben we dat stuk ijzer tussen de bloesem van de Betuwe eigenlijk wel echt nodig zo vraagt uitgerekend de ondernemerspartij VVD zich af. De Betuwelijn zal veel meer nieuwe bedrijvigheid opleveren dan iedereen tot nu denkt, zo kaatste juist gisteren Prof Bomhof de bal terug. 'Het Centraal Planbureau is veel te voorzichtig in haar ramingen.' Laat dan maar komen die Betuwelijn zo reageerde de politici gisteravond gedwee.
Blijft over de vraag HOE en hoe duur.
De bovengrondse aanleg wordt nog steeds als de meest haalbare gezien. Kosten 7,4 miljard en als je de schade voor milieu en omwonenden wil beperken moet daar nog 1,2 miljard bij.
Plannen voor een lange tunnel worden op dit moment door de politiek niet meer serieus overwogen. Technisch onhaalbaar en vooral veel te duur, zo luidt het nog steeds.
Toch werkt een consortium van zeven bedrijven op dit moment in alle stilte aan een tunnelplan, zo kunnen we U vanmorgen in ARGOS melden.

tekst 3.
Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt dit plan.
Merkwaardig genoeg vertelt minister Jorritsma van Verkeer ons gistermiddag niets van dit door Economische Zaken ondersteunde plan af te weten.

tekst 4.
Wat is er achter de schermen aan de hand? Eind 1994 besluiten zeven Ned bedrijven en één Duits bedrijf tot gezamelijke ontwikkeling van de Industriele Tunnelbouw Methode. Het ITM projekt heeft tot doel 'de ontwikkeling en bouw van een machine die door een aannemer gebruikt kan worden om tunnels te graven'. ITM bestaat uit ondermeer uit de Begemann Groep, Fokker, Hoogovens, en IHC Holland. Het ministerie van Ekonomische Zaken ondersteunt de ITM haalbaarheidsstudie door de helft van de kosten voor zijn rekening te nemen, 750 duizend gulden van de anderhalf miljoen.

Nu deze studie naar een geheel nieuwe methode om tunnels aan te leggen bijna voltooid is, horen we vanuit ondernemerskringen de laatste weken opeens opmerkelijk positieve berichten. De ITM-machine kan ondergronds betonnen tunnelbuizen vervaardigen tegen een kilometerprijs die 30% lager ligt dan op conventionele manier. En met ITM kan het niet alleen veel goedkoper maar ook veel sneller. Zo zou een bijna honderd kilometer lange tunnel voor de Betuwelijn opeens weer tot mogelijkheden gaan behoren zo horen we bij één van de deelnemers aan het ITM-projekt, het Duitse bedrijf Wirth Maschinen- und Bohrgerate-Fabrik.

(In een vroeg stadium hebben we contact gehad met bedrijven die een nieuwe tunnelmethode wilden ontwikkelen voor de Betuwelijn.
Het doel is om een nieuw tunnelsysteem te ontwikkelen voor de speciale Nederlandse grondomstandigheden. En die studie is succesvol, omdat gebleken dat het met de nieuwe tunnelmethoden goedkoper kan in vergelijking met de kostenberekening van het Nederlandse ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de conventionele methoden. We hebben een aantal nieuwe technieken ontwikkeld maar maken vooral gebruik van bestaande methoden die we proberen op een nieuwe manier te combineren met de conventionele methodes. Daardoor kunnen we de Betuwelijn twee keer zo snel aanleggen.
Ik weet dat enkele dagen geleden de minister van EZ interesse heeft getoond voor de kostenaspecten van onze tunnelmethode en de projectleider, heeft de minister laten weten dat we versneld met een interim-rapport zullen komen over de kosten van de ITM-method.)

tekst
Ris, de coördinators van het ITM onderzoek, reageert uiterst behoedzaam. Zeker. als we het verband leggen tussen hun nieuwe tunnelgraafmachine en de Betuwelijn. Volgens hem heeft het een niet noodzakelijkerwijs iets met het ander te maken. Maar waarom, zo leggen we hem werkt het consortium sinds oktober 1994 dan zo ijverig aan een nieuwe methode om lange tunnels te maken?

tekst
De voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, het PvdA-kamerlid Henk Vos was dus afgelopen dinsdag ook in restaurant Oud-Wassenaar, tijdens een door het Financieel Economisch Magazine georganiseerde bijeenkomst. Volgens Vos werd er weldegelijk gesproken over het ITM-tunnelproject.

Tekst
Ook dr ir H.G. Stassen, hoogleraar aan de faculteit werkbouwkunde en maritieme techniek in Delft, zit op verzoek van ITM in de klankbordgroep.

tekst
Hoogleraar Stassen laat er geen enkele twijfel over bestaan, ITM is bedoeld voor de ondertunneling van de Betuwelijn.
VVD-kamerlid en vicevoorzitter van de vaste Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat, Jan Dirk Blaauw, blijkt deze week ook al van de nieuwste tunnelplannen af te weten.

tekst
Nog interessanter dan de mening van het VVD kamerlid is het natuurlijk om de mening van VVD minister van Verkeer mevrouw Jorritsma over het nieuwe tunnelplan te horen. Gistermiddag opende zij in Sliedrecht een nieuwe vleugel van het baggermuseum, een mooie gelegenheid voor een paar onverwachte vragen.

tekst
De projectleider van de Betuwelijn op het ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt op de hoogte te zijn van het bestaan van het ITN-project.

tekst
Twee jaar geleden al was de Gelderse VVD gedeputeerde De Bondt groot voorstander van een tunnel. Sindsdien heeft hij contact gehouden met de ontwerpers. Vandaar dat ook hij op de hoogte is van het IMT-project.

advertentie