Argos

Zwakzinnigeninstelling SPC Sandhage

Argos

Zwakzinnigeninstelling SPC Sandhage

De zwakzinnigeninstelling SPC Sandhage in Den Haag voert een wanbeleid. Dat vertellen werknemers en ex-werknemers van deze instelling in Argos. Ze klagen over intimidatie door de directie, over werkdruk en over financieel gegoochel, waarbij AWBZ-gelden werden misbruikt.
Bijvoorbeeld voor het inrichten van een fitnessruimte en voor miljoenen aan 'gouden handdrukken'.
Dit beleid heeft ook nadelige gevolgen gehad op de zorg voor zwakzinnigen. De huidige algemeen directeur van SPC is bij zijn vorige werkgever op non-actief gesteld om redenen die bewust geheim zijn gehouden.

----------
persbericht:

"Wanbeleid bij SPC Sandhaghe in Den Haag"

De directie van de instelling voor verstandelijk gehandicapten, Sociaal Pedagogisch Centrum Sandhaghe in Den Haag, wordt beschuldigd van financieel gegoochel met overheidsgeld. De beschuldiging wordt geuit door ex-medewerkers van de afdelingen automatisering en administratie van Sandhaghe in het VPRO-radioprogramma Argos (radio 1, 3 november 1995).
Ook spreken personeelsleden van Sandhaghe over een sfeer van intimidatie bij de instelling en het wegwerken van kritische mensen. Het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) heeft meegedeeld dat er naar aanleiding van de beschuldigingen een onderzoek wordt ingesteld.
Over de algemeen directeur van Sandhaghe, H. van der Weide, vertellen vroegere medewerkers in Argos dat de man begin jaren '80 uit een vorige betrekking moest opstappen na klachten over seksuele intimidatie van jonge verpleegkundigen. De reden voor dat vertrek is altijd geheim gehouden.

De belangrijkste informant over de financiële gang van zaken bij SPC Sandhaghe is Ben Speelberg, voormalig hoofd van de automatisering bij SPC. Vorige maand vertelde hij zijn verhaal in Klik, een blad voor mensen met een verstandelijke handicap.
Volgens Speelberg worden bij Sandhaghe AWBZ-gelden die niet worden opgemaakt, achtergehouden en gebruikt voor andere zaken dan voor de zorg. Hij noemt vergoedingen aan bestuursleden, die konden oplopen tot 40.000 gulden netto per persoon, het financieren van de inrichting van een fitnessruimte in het nieuwe internaat van SPC in Kijkduin. Het fitnesscentrum wordt gerund door de dochter van SPC-directeur Akkermans. ABWZ-gelden werden ook gebruikt voor extra gratificaties voor vertrouwelingen van Akkermans onder het personeel. En verder voor het bekostigen van gouden handdrukken voor vertrekkend hoger kader.
"Als je lastig was en kritiek had op de gang van zaken, werd het werken je onmogelijk gemaakt en moest je uiteindelijk, meestal met tussenkomst van de rechter, vertrekken. De meeste medewerkers kregen forse bedragen mee. Een directeur bijvoorbeeld 450.000 gulden, ik zelf kreeg 110.000 gulden. Het totale bedrag van die 'gouden handdrukken' loopt in de miljoenen", aldus Speelberg. Diens uitlatingen worden bevestigd door twee andere ex-medewerkers die inzicht hadden in de financiën bij SPC Sandhaghe.
Speelberg vertelt verder dat er aan directieleden renteloze leningen werden verstrekt van tienduizenden guldens die niet werden ingelost. Volgens Speelberg is het gebruik van de AWBZ-gelden voor andere zaken dan de directe zorg uiteindelijk ten koste gegaan van de zorg aan de geestelijk gehandicapten.
Al eerder, halverwege jaren '80 , was er sprake van problemen binnen SPC Sandhaghe. Klachten, die werden neergelegd bij het bestuur en bij de regionale Inspectie voor de Volksgezondheid in Leiden, gingen over de slechte zorg aan de bewoners van SPC en de slechte sfeer binnen de instelling met een groot personeelsverloop tot gevolg. De inspectie en het bestuur hebben daar toen niets mee gedaan. De huidige regionaal inspecteur voor de volksgezondheid J. Lucieer zegt in Argos pas in actie te willen komen als hem concrete klachten bereiken.
Veel klachten over het beleid bij SPC betreffen de huidig algemeen directeur, H. van der Weide. Hij zou personeelsleden intimideren. Psycholoog Hans Kruikenmeier, die vorige maand bij SPC vertrok, zegt daarover in Argos: "Voor Van der Weide was het heel moeilijk om te gaan met mensen die anders dachten dan hij. Hen werd te verstaan gegeven dat dat niet op prijs werd gesteld. Mensen werden daarom bang om kritiek te uiten."
De benoeming van Van der Weide tot algemeen directeur was voor Kruikenmeier aanleiding om op te stappen.

Voormalige collega's van Van der Weide bij een vorige werkgever, het Westerhonk in Monster, vertellen in Argos dat hij ook toen, als paviljoenhoofd, op intimiderende wijze te werk ging. Het liep in Monster begin jaren '80 zo uit de hand dat Van der Weide op non-actief werd gesteld. Een voormalig bestuurslid van de ondernemingsraad van het Westerhonk vertelt in Argos: "Er kwamen verpleegkundigen bij ons als ondernemingsraad met klachten over Herman van der Weide. Zij vertelden dat hij vormen van seksuele intimidatie gebruikte om van zijn medewerksters dingen gedaan te krijgen. Als ze een goede beoordeling wilden krijgen, dan moesten ze met hem naar bed. Hij maakte als hoofd gebruik van zijn positie om dat voor elkaar te krijgen. Het was een vorm van macht uitoefenen. Bij de OR kwamen daar van meerdere meisjes klachten over.
De OR is vervolgens naar de directie gestapt met de klachten en heeft gevraagd om een onderzoek. Korte tijd later werd Van der Weide geschorst. Hij is toen met vier maanden salaris naar huis gestuurd. Ze hebben alles binnenskamers gehouden. Wel weet ik dat er afspraken tussen Van der Weide en de directie zijn gemaakt over referenties: met een nieuwe werkgever zou niet over de reden van vertrek worden gesproken."
Het verhaal over seksuele intimidatie wordt door verschillende (voormalige) verpleegkundigen van het Westerhonk bevestigd. De heer A. Wehrmann, in die periode directeur in Monster, bevestigt dat Van der Weide indertijd op non-actief is gesteld en daarna is vertrokken. De toedracht, zoals verteld door het voormalige lid van de ondernemingsraad, wil hij bevestigen noch ontkennen.
Het COTG liet Argos bij monde van algemeen secretaris L. van der Poel weten dat er naar aanleiding van de beschuldigingen een onderzoek wordt ingesteld naar de gang van zaken bij Sandhaghe.

advertentie