Argos

De nieuwe Vreemdelingenwet

Argos

De nieuwe Vreemdelingenwet

De Tweede Kamer discussieerde deze week over de integratie van buitenlanders die zou dreigen te mislukken. De fractieleiders zelve kruisten daarover de degens. Maar de Tweede Kamer besprak deze week ook de nieuwe Vreemdelingenwet van staatssecretaris Cohen van Justitie. Deze twee onderwerpen werden geheel apart van elkaar behandeld. Toch hebben ze alles met elkaar te maken.

Argos over de kwalijke gevolgen van de nieuwe 'Vreemdelingenwet 2000' van staatssecretaris Cohen van Justitie voor de rechtspositie van de legaal in Nederland verblijvende vreemdelingen.
Vraaggesprekken met:
- Mohammed Bajghouri, een Marokkaanse Nederlander;
- advocaat Hekman, raadsman van de familie Bajghouri;
- Sarah van Walsum, een juriste die onderzoek heeft gedaan naar de vraag hoe het vreemdelingenrecht ingrijpt in familie- en gezinsverhoudingen;
- Hilbrand Nawijn, vreemdelingenadvocaat en voormalig directeur van Vreemdelingenzaken, de voorloper van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
- Cees Groenendijk, hoogleraar rechtssociologie en voorzitter van het centrum voor migratierecht aan de Universiteit van Nijmegen.
Onderwerpen van gesprek zijn: de situatie van de familie Bajghouri, waarvan de twee jongste kinderen, onder wie de helft van een tweeling, tijdelijk in Marokko zijn achtergebleven en nu niet meer in Nederland wordt toegelaten; het Nederlandse vreemdelingenrecht dat op het gebied van de gezinshereniging in tegenspraak is met het Nederlandse familierecht; de schrijnende situaties die in de praktijk voorkomen; het ondergeschikte belang van gezinshereniging in de Nederlandse vreemdelingenwetgeving, die vooral gericht is op de verblijfstatus van asielzoekers; het kwalijke gegeven dat de nieuwe vreemdelingenwet op veel punten afwijkt van de wetgeving in andere Europese landen; het spanningsveld tussen het Nederlandse integratiebeleid en de nieuwe vreemdelingenwet.
Geïllustreerd met een Tv-fragment van het NOS-journaal' en een fragment van het Kamerdebat over de nieuwe vreemdelingenwet, waarin een stemfragment van Kamerlid Kamp van de VVD.
Aansluitend een vraaggesprek met de Kamerleden Femke Halsema van GroenLinks en Nebahat Albayrak van de PvdA (telefonisch) over hun kritiek op de nieuwe vreemdelingenwet en hun voorstellen ter verbetering van de wet.


------------
Inleidende teksten, misschien niet volledig:

De Tweede Kamer discussieerde deze week over de integratie van buitenlanders die zou dreigen te mislukken - we spraken er al over in het uur tussen negen en tien. De fractieleiders zelve kruisten daarover de degens. Maar de Tweede Kamer besprak deze week ook de nieuwe Vreemdelingenwet van staatssecretaris Cohen van Justitie. Deze twee onderwerpen werden geheel apart van elkaar behandeld. Toch hebben ze alles met elkaar te maken.

Tekst 1
De Tweede Kamer discussieerde deze week over de nieuwe vreemdelingenwet. De discussie was vooral een asíel-debat, vrijwel geheel gericht op herziening van de asielprocedure en vermindering van het aantal asielstatussen. Toch betreft deze nieuwe ‘Vreemdelingenwet 2000’ niet alleen asielzoekers, maar álle in Nederland verblijvende vreemdelingen. Ook degenen die hier al lang legaal wonen. Juist voor deze groep kan de nieuwe wet ingrijpende gevolgen hebben; gevolgen, die nauwelijks aandacht krijgen.
Op het punt van de gezinshereniging bijvoorbeeld. Al jaren bestaat er kritiek op de praktijk van die gezinshereniging. Zo woont de 18-jarige Chalid al jaren bij zijn vader in Utrecht, terwijl zijn tweelingzusje Saliha van de Nederlandse rechter in Marokko moet blijven. Komt er door de nieuwe wet verbetering in die situatie? Of verhardt het beleid nog verder?
Argos over spastische procedures en gemiste kansen.

Tekst 2
In 1989 vroeg de heer Bajghouri toestemming om zijn vrouw en kinderen naar Nederland te laten komen. En een jaar later, in 1990, werd de familie gedeeltelijk herenigd. Mijnheer Bajghouri woont hier al 30 jaar maar spreekt nog steeds geen Nederlands. Hij draagt een kaftan, het Marokkaanse kledingstuk voor mannen. Aan de muur hangt een grote foto van duizenden pelgrims in Mekka. Van buiten mag deze flat er puur Hollands uit zien, hier, in de sjieke kamer, zitten we in Marokko. Zijn 29-jarige zoon Mohammed doet het woord.. Het probleem is dat in 1990 maar een déél van het gezin naar Nederland is gekomen. Een aantal kinderen is achtergebleven bij de oudste zoon en diens vrouw in Marokko. Dat geeft de laatste jaren spanningen. Daarom wil meneer Bajgouri zijn achtergebleven kinderen naar Nederland halen. Dat was hij altijd al van plan en dat leek tien jaar geleden, in 1990, ook geen probleem.

Tekst 3
Twee jaar geleden bleek dat mijnheer Bajghouri een inschattingsfout had gemaakt. Zonder het te weten had hij zijn recht op gezinshereniging verspeeld. Dat bleek toen hij zijn twee jongste kinderen naar Nederland wilde halen.

Tekst 4
Mohammed Bahjgouri. Hij verwoordt de problemen van zijn ouders die hun kinderen Ismaël en Saliha niet naar Nederland mogen halen om bij hen te wonen. Het bijzondere aan dit geval is dat Saliha een tweelingbroer heeft, Chalid, die wél bij zijn ouders in Overvecht woont.
De Utrechtse advocaat Hekman is raadsman van de familie:

Tekst 5
Sara van Walsum is juriste. Zij promoveerde een maand geleden aan de Erasmus-universiteit in Rotterdam op het proefschrift “De schaduw van de grens”. Een onderzoek naar hoe het vreemdelingenrecht ingrijpt in familie- en gezinsverhoudingen.

Tekst 6
Juriste Sara van Walsum. Zij is ervan overtuigd dat de ouders Bajghouri tien jaar geleden meer kans zouden hebben gemaakt om hun dochter Saliha naar Nederland te krijgen. Want het beleid op het gebied van gezinshereniging is de laatste jaren verhard, zo constateert zij.
Soms dringen schrijnende voorbeelden van die verharding door in de publiciteit. Bijvoorbeeld in november vorig jaar.

Tekst 7
Een fragment uit het Radio 1-Journaal van 2 november 1999. Toen eindigde de zaak met champagne, maar in de meeste gevallen is daar geen aanleiding voor. Die conclusie van juriste Sara van Walsum wordt onderschreven door Hildebrand Nawijn. En hij kan het weten. Tegenwoordig is hij vreemdelingenadvocaat, maar tot april 1996 was hij hoofd van de IND, de Immigratie- en Naturalisatie Dienst, belast met de uitvoering van gezinsherenigingsbeleid.

Tekst 8
Henk Kamp, woordvoerder van de VVD-fractie, afgelopen maandag in de Tweede Kamer over de nieuwe Vreemdelingenwet van PvdA-staatssecretaris Cohen van Justitie. Hij stipte even het punt van de gezinshereniging aan, maar dan in verband met asielzoekers. Verder kwam het punt tijdens de discussie in de Kamer nauwelijks aan de orde. En dat heeft een heel duidelijke reden, vertelt Kees Groenendijk, gezinshereniging komt nauwelijks in de wet voor. Groenendijk is hoogleraar rechtssociologie en voorzitter van het Centrum voor Migratierecht aan de universiteit van Nijmegen.

Tekst 9
De verharding van het beleid op het gebied van de gezinshereniging zet zich volgens Groenendijk dus ook door in de nieuwe vreemdelingenwet. Vreemdelingenadvocaat en voormalig hoofd van de IND, Nawijn, is het daarmee eens.

Tekst 10 = BREAKTEKST
U luistert naar radio 1, de VPRO, het programma Argos. Vandaag over gezinshereniging en de nieuwe vreemdelingenwet; de ’Vreemdelingenwet 2000’ van staatsecretaris Cohen van Justitie waarover de Tweede Kamer begin deze week discussieerde. Die discussie, die na het Paasreces wordt voortgezet, heeft een merkwaardig verloop vindt de Nijmeegse hoogleraar rechtssociologie Groenendijk.

Tekst 11
Hoogleraar Groenendijk. Dat gebrek aandacht voor de grootste groep vreemdelingen in Nederland, de niet-asielzoekers, heeft er toe geleid dat een belangrijk punt zoals gezinshereniging nauwelijks in die nieuwe Vreemdelingenwet voorkomt. U hoorde het Groenendijk al eerder constateren. Maar er zijn nog meer belangrijke punten die in andere Europese landen wél in de Vreemdelingenwet staan, maar in deze nieuwe Nederlandse wet niet.

Tekst 12
Een terugkerend bezwaar van hoogleraar Groenendijk tegen de nieuwe Nederlandse Vreemdelingenwet is dat die op veel punten afwijkt van de wetgeving in andere Europese landen. Ook vreemdelingenadvocaat en ex-IND-hoofd Nawijn vindt dat vreemd.

Tekst 13
Hoogleraar Groenendijk:

Tekst 14
De nieuwe Vreemdelingenwet bevat bepalingen die de politie voor de opsporing van illegalen ruimere bevoegdheden geeft. Tot nu gold dat de politie pas mag controleren bij “concrete aanwijzingen” voor illegaal verblijf. In de nieuwe wet is een “redelijk vermóeden” al voldoende. Maar wat is een redelijk vermoeden? In het verleden is deze passage juist geschrapt, omdat dat tot controles enkel op grond van huidskleur zou leiden. Als je dan identificatieplicht wil, dan moet je het voor iedereen doen, vindt vreemdelingenadvocaat Nawijn.

Tekst 15
De fractieleiders in de Tweede Kamer discussieerden deze week over het probleem van de integratie van allochtonen. Dat gebeurde naar aanleiding van de discussie die daarover in de media is losgebarsten. Die integratie dreigt op een fiasco en een multicultureel drama uit te lopen, zo is de teneur van dit debat.
Hoogleraar Groenendijk vindt dat deze hele discussie in een wel heel vreemd daglicht komt te staan tegen de achtergrond van de verslechteringen in de nieuwe Vreemdelingenwet.

advertentie