Argos

De methode-Koop: Heidemeer- en Blauwe Stad

Argos

De methode-Koop: Heidemeer- en Blauwe Stad

Navragen: hoeveel miljoen Europese subsidie zit er in dit project?

+++++++++++++++++++++++
Het feit dat Volker Stevin eruit stapte is hun probleem, zegt Vos. “zegt meer over die ondernemer dan over het project zelf”.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DRAAIBOEK DE BLAUWE STAD – KOOP uitzenddatum: 23 november 2001

BEGIN BEGINTUNE ARGOS

Repo Blauwe Stad
Radio Noord 10 november 2001

GIL BEGINTUNE ARGOS

Tekst 1
Een reportage van Radio Noord van twee weken geleden over de feestelijk start van het project De Blauwe Stad in Oost-Groningen. Op het feest was dus ook aanwezig de Groningse bouwondernemer Henk Koop. Koop, die de dag ervoor in opspraak was gekomen door de onthullingen over de grootscheepse bouwfraude. Koop is een van de belangrijke deelnemers aan De Blauwe Stad en wel via zijn dochterbedrijf Geveke Bouw.
De Blauwe Stad, waarvoor 800 hectare Groningse landbouwgrond onder water wordt gezet. Rondom het meer dat zo ontstaat, moeten 1200 luxe woningen verrijzen en wordt een bos aangelegd. Het is een groot, prestigieus project dat altijd met veel tamtam naar buiten is gebracht.

KOP 2 0.20

Tekst 1-B
In de bouwfraude-affaire klinken beschuldigingen als ‘dubbele boekhouding’en ‘corruptie’. Maar onderzoek moet nog uitwijzen wat daar allemaal van waar is. Want grote bouwondernemingen hoeven niet altijd hun toevlucht te nemen tot illegále praktijken om hun belangen veilig te stellen. Het ‘systeem’ werkt in de praktijk veel subtieler en ongrijpbaarder.
Argos bekijkt deze week die praktijk, en dan vooral de activiteiten van de in opspraak geraakte Henk Koop. Aan de hand van twee projecten, het Heidemeer-project in Heerenveen, én: De Blauwe Stad in Oost-Groningen.

MUZIEK (NIET TE KORT, want overgang van inleiding naar verhaal)

Volker.1 – Simon Deinum, directeur – waarom eruit gestapt?
 Wat ons aanleiding heeft gegeven om nee te zeggen

!!!!!!!!!!!!!!!!!PAS OP, EERDER ERUIT:
0.16  daar een voldoende resultaat te halen

 bij het consortium (3.11)0.16

Tekst 2
Directeur Simon Deinum van het Groningse bouwbedrijf Rottinghuis.
Wat bij de feestelijke start van ‘de Blauwe Stad’ op 10 november even vergeten leek te zijn, was dat een van de vier deelnemende bouwondernemingen afgelopen juni onverwachts is afgehaakt. En niet het eerste de beste bedrijf, namelijk Koninklijke Volker Wessels Stevin, dat meedeed middels dochterbedrijf Rottinghuis. Het was een donderslag bij heldere hemel, want het project was steeds gepresenteerd als een groot succesnummer. Waarom dan afhaken.
Het bedrijf vertrok in juni met stille trom en weigerde tot nu toe een nadere toelichting te geven. Directeur Simon Deinum van de Volker Stevin-dochter geeft nu voor het eerst uitleg. Voor hem was het financiële risico van deelname aan ‘De Blauwe Stad’ te hoog.

Volker.1 – Simon Deinum, directeur – waarom eruit gestapt?
 Wat ons aanleiding heeft gegeven
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PAS OP, LATER ERIN:
0.24  Binnen ons concern hanteren we daar natuurlijk

(om nee te zeggen, o.a. waterkwaliteit,
het plan, de prijs met voorwaarden
terecht zouden komen
 bij het consortium (3.11)2.47

Tekst 3
Extra kosten die niet verhaald zouden kunnen worden op de óverheden die meedoen aan ‘De Blauwe Stad’ - dat wil zeggen een drietal gemeenten, de provincie Groningen, het rijk en het waterschap – maar wel betaald zouden moeten worden door het ‘consortium’, dat wil zeggen de vier deelnemende bouwbedrijven. Naast Volker Stevin en Koop-dochter Geveke zijn dat
Wilma en Ballast Nedam.
Op grond van de voorwaarden in het contract dat Volker Stevin-directeur Deinum afgelopen zomer kreeg voorgelegd, is híj dus tot de conclusie gekomen dat er te veel onzekerheden kleven aan het project. Onzekerheden met een onaanvaardbaar hoog risico voor de bouwbedrijven. Die spitsen zich toe op de waterkwaliteit van het toekomstige meer. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat er grond aan- en afgevoerd moet worden met de nodige bijkomende kosten. En ook dat de bedrijven claims te wachten staan.
Deinums verklaring lijkt niet uit de lucht gegrepen. Want de problemen rond de waterkwaliteit van het meer zijn ook voor het waterschap ‘Hunze en Aa’s’ een belangrijke reden geweest om uit ‘De Blauwe Stad’ te stappen.
Roel Vos is directeur van het projectbureau dat de leiding heeft over het Blauwe Stad-project. Vos is oud-Gedeputeerde van de provincie Groningen en - saillant detail - hij is ook al jaren lang betaald adviseur van bouwondernemer Henk Koop, vooraanstaand deelnemer aan ‘De Blauwe Stad’. Volgens Vos vallen die problemen met de waterkwaliteit allemaal erg mee.

Vos 2
(over waterkwaliteit)
 D’r loopt nog steeds een onderzoek
(naar waterkwaliteit, of het kan zo of we moeten afgraven, we zullen doen wat nodig is, daarover discussieren we niet met waterschap,
!!!!!!!!!!!!!HIERIN WORDT AL GEZEGD: overwegingen van waterschap om eruit te stappen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ik weet niet waarom directeur Volker Stevin daar bang voor was, heeft nooit zo’n centrale rol gespeeld
 als nu blijkt 1.41

Tekst 4
Wij garanderen dat het goed komt met dat water, aldus directeur Vos van het projectbureau ‘De Blauwe Stad’. En ook speelde volgens hem die waterkwaliteit geen rol bij het besluit van het waterschap om af te haken. Maar volgens directeur Jacob Gunter van dat waterschap ‘Hunze en Aa’s’ stelt Vos het wel wat erg gemakkelijk voor.

Gunter
 De waterkwaliteit is ook van onze zorgpunten
!!!!!!!!!!!!PAS OP, LATER ERIN:
0.35  Wij kunnen XXookXX niet garanderen dat
die kwaliteit ook

 een andere formulering voor willen gebruiken (2.18)1.43

Tekst 5
Dus ook het waterschap ‘Hunze en Aa’s’ ziet grote risico’s in de kwaliteit van het water van het toekomstige meer. Net als bouwondernemer Volker Stevin. Voor beiden was het reden om uit het project ‘De Blauwe Stad’ te stappen. De grote vraag is nu waarom de andere betrokken bouwondernemers wel doorgaan. Nemen zij die risico’s op de koop toe. Of hebben zij andere voorwaarden bedongen voor hun deelname.
Maar daarover later meer.

MUZIEK (NIET TE KORT, want overgang; dus muziekstaart aan het begin van volgende fragment HELEMAAL gebruiken!!!!!!)

Feenstra.1 ,Kees, fractievoorzitter Groen Links Heerenveen
--0.09( muziek)--<< vr: Een golfbaan temidden

 bestemmingsplan liet dat toe 2.09

Tekst 6
Verslaggeefster Irene Houthuis in 1997 op bezoek in Heerenveen, op bezoek bij het Heidemeer-project. Een project, dat een maand geleden pas is afgerond.
Projectontwikkelaar en bouwondernemer Henk Koop bleek in 1997 bij dat project handig gebruik te hebben gemaakt van de onoplettendheid van de gemeente Heerenveen. Hij was niet langer gebonden aan het bouwen van recreatiewoningen.
Dat was niet de enige slimmigheid van Koop. Hij financierde het project namelijk met Europese subsidies. Groen Links-fractievoorzitter Feenstra had daar grote bezwaren tegen.

Feenstra.2 , fractievrz Groen Links Heerenveen
(muziekflard) Daar is op zich niks op tegen
!!!!!!!!!!!!!!!!!PAS OP, LATER ERIN:
0.11  Wat ik er op tegen vind dat Europese subsidies
ingezet worden om een luxe woonwijk te financieren

0.52  kon het ook niet
1.07  Als je het analyseert
1.10  alleen maar zeggen
1.21  dat de gemeente
1.46  bleek te zijn
2.19  vr: Denkt u dat

 nu voor ons zien (2.52)1.42

Tekst 7
Voor de gemeente Heerenveen dreigde door deze handigheid van Koop bij het Heidemeer-project een forse financiële strop. De Europese Unie trok een deel van de toegezegde subsidies namelijk in, omdat ze oneigenlijk waren gebruikt. Heerenveen liep daardoor één miljoen gulden van de toegezegde 2 1/2 miljoen mis. Om het financiële gat op te vullen zag de gemeente zich toen genoodzaakt om extra woningen te bouwen. En wel samen met projectontwikkelaar Koop, die er daardoor nog eens extra aan kon verdienen. Om ruimte te creëren moest daarvoor wel een bos worden gekapt.
Na al deze onverwachte ontwikkelingen is het Heidemeer-project uiteindelijk pas in oktober van dit jaar afgerond.

MUZIEK (NIET TE KORT, want overgang;
!!!!!!!!!!!!!IN PLAATS DAARVAN OF IN COMBINATIE DAARMEE MISSCHIEN KORT STUK REPO OVER BLAUWE STAD????
want overgang naar Blauwe Stad)

Tekst 8
Ook voor het Blauwe Stad-project wordt een beroep gedaan op Europese subsidies. Dat verloopt via het SNN, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, waarin de drie noordelijke provincies samenwerken.
Hoe zijn in dit geval de risico’s afgedekt, zo vragen we aan directeur Roel Vos van ‘De Blauwe Stad’, voor het geval dat ook hier de verstrekte Europese subsidies om wat voor reden dan ook teruggeeist worden.

Vos 1 – Europese subsidie
V: wat als Europa haar subsidiegelden terugeist?
 Dat is niet in de rede
!!!!!!!!!!!!!!!!!!PAS OP, LATER ERIN:
0.31  Dan is het er niet meer. Dan kan het ook niet
meer teruggevorderd worden

(omdat verdeling van Kompasmiddelen, die middelen onder verantwoordelijkheid van Samenwerkingsverband Noord nederland, verantwoordelijkheid publieke partijen,
!!!!!!!!bedrag van 70 miljoen valt!!!!!!!!!
dit is iets anders dan in Heerenveen, heel slim van bouwondernemingen,

 dat hoort ook zo (2.04)1.33

Tekst 9
De bouwondernemers lopen ook bij ‘De Blauwe Stad’ geen risico, mocht er iets mis gaan met de Europese subsidies. Dát was dan ook niet de reden voor het dochterbedrijf van Volker Stevin om uit dit project te stappen. Maar wél de al eerder genoemde risico’s, die zich toespitsen om de waterkwaliteit van het toekomstige meer.
De vraag blijft waarom de andere betrokken bouwondernemers daarin géén reden zagen om af te haken.
U hoort eerst nog een keer directeur Simon Deinum van Volker-Stevin:

Volker.2
(anderen andere verwachtingen/welke voorwaarden)
 Als we al besloten hadden
!!!!!!!!!!!!!!PAS OP, LATER ERIN:
0.37  Ik ken hun portefeuilles niet
voorwaarden zoals zij ze ondertekend hebben
ik neem aan zelfde vraag als ik voorgelegd heb gekregen
!!!!!!!!!!!!!!!PAS OP, EERDER ERUIT:
1.23  zij er kennelijk meer van verwachten dan ik en dat kan

 vandaar dat low profile (2.10)0.46

Tekst 10
Konden de andere bouwondernemingen onder andere, gunstiger voorwaarden in het project stappen. Dat is de vraag die Volker-Stevin-directeur Deinum opwerpt.
We bellen met directeur Van Kimmenade van Geveke Bouw, het dochterbedrijf van Koop dat participeert in het Blauwe Stad-project. Voorziet hij geen problemen met de waterkwaliteit van het toekomstige meer.

Van Kimmenade
Track 3
00.00  Of zullen we het maar via deze mobile proberen
!!!!!!!!!!!!!!!PAS OP, LATER ERIN:
20.47  vr: Nu zijn er nog 3 bouwondernemingen
21.30  vr: ……..veranderd dan?
21.39  U moet zien
21.58  hemel instort, hé
22.04  vr: Maar Deinum
22.20  tijd tussen gezeten? Ja, ja. Ja, jaTekst 11
Volgens directeur Van Kimmenade van Koop-dochter Geveke zijn het dus toch niet de bouwbedrijven, die alle risico’s moeten dragen, mochten er échte problemen komen met de toekomstige waterkwaliteit. In dat geval zullen de bedrijven de overheden aansprakelijk stellen.
Het lijkt erop dat sinds het opstappen van Volker Stevin afgelopen zomer en de uiteindelijke ondertekening begin deze maand de contracten zijn veranderd in voor de bouwbedrijven gunstige zin.

Onze laatste vraag is voor directeur Roel Vos van het projectbureau ‘De Blauwe Stad’. Want, zoals al eerder gezegd, hij combineert deze directeursbaan met zijn adviseurschap voor Henk Koop.
Staat Vos ook nu nog op de loonlijst van Koop, zo willen we van hem weten.

Vos 3 – adviseur van Koop
 vr: Iets anders is
!!!!!!!!!!!!EVENT. LATER ERIN:
0.05  Ik sta helemaal niet op de loonlijst

 ik heb geen idee 5.05

==============
TEKST BREAK
U luistert naar Radio 1, de VPRO met De Ochtenden, het programma Argos.
Naar aanleiding van de bouwfraude-affaire onderzoekt Argos vandaag hoe bouwondernemers in de praktijk te werk gaan. We bekijken vooral de activiteiten van de in opspraak geraakte Groningse bouwondernemer Henk Koop. Aan de hand van twee projecten, het Heidemeer-project in Heerenveen, én: De Blauwe Stad in Oost-Groningen.+++++++++++++++++++++


!!!!!!!!!!!!!!!!!!:
HARDENBERG over manier van opereren KOOP (uit uitzending vorige week)Vos
 Als daar een aanleiding voor is
(hand- en spandiensten, bijv. verduidelijken van hoe overheden werken, hoe iets sneller gaat, u kende hem als bestuurder, hij vond mij aardig
 brood verdient 1.15

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(Brouwer, Harry bewoner Heidemeer
 (muziekflard)Vr: Harry Brouwer, u woont hier in een mooi huis
(rechtszaak begonnen omdat bos gekapt moest worden,
 men is toen gaan bouwen. (+ 0.11) 1.32
Kapvergunning)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

voorlopige opzet draaiboek:

Repo Blauwe Stad 1.00

Volker 1 – waarom opgestapt 3.11

Volker 2 1.42

Gunter 2.00

Feenstra 1 2.09

Vos 1 2.04

Hardenberg, ex-directeur Geveke,
over interessnate info 2.00

Vos 3


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
RTV-bericht

Argos, De Ochtenden VPRO, Radio 1, vrijdag 23 november 2001, 11.00-12.00 uur

Dubbele boekhouding. Corruptie. Trefwoorden uit de bouwfraude-affaire van de afgelopen weken. Onderzoek moet nog uitwijzen wat daar allemaal van waar is. Want grote bouwondernemingen hoeven niet altijd hun toevlucht te nemen tot illegale praktijken om hun belangen veilig te stellen. Het ‘systeem’ werkt in de praktijk veel subtieler en ongrijpbaarder.
Argos bekijkt deze week opnieuw de ‘methode-Koop’; Koop, de Groningse bouwondernemer die een prominente rol speelt in de huidige affaire. Een onderzoek naar twee projecten, het Heidemeer-project in Heerenveen en het project De Blauwe Stad waarvoor een deel van Oost-Groningen onder water wordt gezet.

++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++


Projectbureau Blauwe Stad
Postadres: Postbus 94, 9670 AB Winschoten
Bezoekadres: Wilhelminasingel 1, te Winschoten
E-mailadres: info@deblauwestad.nl
Telefoon: 0597-471010het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winschoten
Projectleider: Mevr. G. Löhr-Ottens
Postadres: Postbus 175, 9670 AD Winschoten
Telefoon: 0597-481111
Internet: www.gemeentewinschoten.nl


het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Scheemda
Projectleider: R. van der Burgh
Postadres: Postbus 17, 9679 ZG Scheemda
Telefoon: 0597-595200


het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Reiderland
Projectleider: J.B. Zeevaart
Postadres: Postbus 3, 9686 ZG Beerta
Telefoon: 0597-331255


Provincie Groningen, dienst R&M
Projectleiders: J. van Ravensteijn en P. van der Ploeg
Postadres: Postbus 630, 9700 AP Groningen
Telefoon: 050-3164911
Internet: www.prvgron.nl


De Stuurgroep Blauwe Stad werkt samen met een consortium
bestaande uit:

Geveke Bouw BV
Postadres: Postbus 19, 9750 AA Haren

Wilma BV, regio Noord-Oost
Postadres: Postbus 632, 8000 AP Zwolle

Ballast Nedam Bouwborg BV
Postadres: Postbus 1297, 9701 BG Groningen

++++++++++++++++++++++=
Hij noemt zelf een aantal zaken, zij het ietwat bedekt: grond het gebied uitbrengen, waterkwaliteit

Verwervingskosten grond hoger uitgevallen.Plankosten hoger.
Je hebt te maken met het inschatten van de kosten van de aanleg van die totale infrastructuur. Een aantal onzekerheden die je niet bedacht had: moet je zand of grond het gebied inbrengen of uitbrengen, en wat kost dat. Met dat soort calculaties heb je te maken, daar maak je je inschattingen bij . Hoe zit het met eisen die gesteld worden aan de waterkwaliteit. Wie kan daarvoor verantwoordelijk worden getseld.
Dit soort donkere wolken hingen boven het project dit voorjaar waarvan niet duidelijk was of de overheid, de waterschappen dit soort kosten zouden dragen. Of dat die in kostprijs kavel verdisconteerd zouden worden, met andere woorden terceht zouden komen bij het consortium.

++++++++++++++++
Nou, hehe, wat een gedoe. Het zit als volgt.

Het S(amenwerkingsverband)N(oord)N(ederland) krijgt per vijf jaar subsidie voor de ontwikkeling van de drie noordelijke provincies. Per vijf jaar worden dus afspraken daarover gemaakt met het Rijk en Europa en worden bedragen vastgesteld die in een grote pot komen. Om dat geld te besteden zijn er 3 programma's : 'n economisch programma, programma landelijke gebieden en een stedelijk programma. Elk programma valt onder de verantwoordelijkheid van een van de provincies: Leeuwarden, Groningen of Drenthe.
Elke provincie mag bij het SNN dus verzoeken voor geld indienen en moet dat verantwoorden met een visie. Als die visie wordt goedgekeurd en de aanvraag voldoet aan de criteria wordt de aanvraag gehonoreerd.

In het geval van De Blauwe Stad heeft de provincie Groningen een aanvraag van 20 miljoen gulden ingediend op basis van het economisch programma, vanuit de criteria tourisme en recreatie. Die aanvraag loopt nog, het SNN heeft een reservering van 20 miljoen gemaakt. Als wordt voldaan aan de criteria (dus recreatie en tourisme) zal dat bedrag ook worden uitgekeerd.
(Voor alle duidelijkheid: het valt niet uit elkaar te splitsen welk deel Europese gelden zijn en wat van het Rijk komt, omdat alle bedragen bij elkaar zijn gedaan in een grote ontwikkelingspot.)
Overigens valt het economisch programma onder de verantwoordelijkheid van de provincie Drenthe.

Als een en ander nog niet duidelijk genoeg is kun je mogelijk kijken bij www.snnonline.nl


Met vriendelijke groet,
Katrien de Klein

+++++++++++++++++++

Volker.2
(waarom nieuws low profile?)
 Als we al besloten hadden
(200 woningen à 200 of 300.000 gulden,
???????EVENT.!!!!!!!!!!!!!!LATER ERIN:
0.37  Ik ken hun portefeuilles niet
voorwaarden zoals zij ze ondertekend hebben
ik neem aan zelfde vraag als ik voorgelegd heb gekregen
!!!!!!!!!!!!!!!?????PAS OP, EERDER ERUIT:
1.23  zij er kennelijk meer van verwachten dan ik en dat kan
1.24  vr: Het nieuws
dat eruit gestapt
waarom het nieuws zo low profile gehouden? Om de onderhandelingen niet in gevaar te brengen
 vandaar dat low profile (2.10)0.46

advertentie