Argos

Blunderende vaatchirurg (deel 1)

Argos

Blunderende vaatchirurg (deel 1)

Een slecht functionerende vaatchirurg met een alcohol-probleem krijgt herkansing na herkansing terwijl hij aantoonbaar ernstige fouten maakte in verschillende ziekenhuizen in Nederland. Momenteel werkt de arts in Groot-Brittannië. Terwijl het slecht functioneren van de chirurg al jaren bekend is bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en er zelfs grondig onderzoek is gedaan, heeft de controlerende instantie tot op de dag van vandaag geen conclusies verbonden aan haar eigen onderzoek. Daardoor blijft de patiëntveiligheid in gevaar. In Argos een reconstructie van deze zaak op basis van het volledige dossier. En de voormalig inspecteur van de IGZ, die het onderzoek heeft geleid, vertelt zijn verhaal.
Een verslag van Sanne Boer.
VVD-Kamerlid Helma Lodders reageert op de uitzending (12:52 uur).
Presentatie: Max van Weezel

PERSBERICHT Inspectie voor de Gezondheidszorg dreigt oud-inspecteur met strafklacht bij OM vanwege Argos-uitzending Zaterdag 5 maart zendt het onderzoeksprogramma Argos een radioreportage uit over een vaatchirurg die de afgelopen jaren in verschillende Nederlandse ziekenhuizen een reeks van ernstige fouten maakte en calamiteiten veroorzaakte, in twee gevallen met dodelijke afloop. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is hiervan al jaren op de hoogte, maar trok een eigen spoedklacht bij het Medisch Tuchtcollege weer in. De chirurg week uit naar Groot-Brittannië en oefent daar nog steeds zijn vak uit. In verband met de Argos-uitzending stuurde de inspectie op 4 maart een e-mail aan oud-inspecteur J. met de volgende tekst: “Wij hebben ernstig het vermoeden dat u bij de verstrekking van informatie aan Argos ter voorbereiding van de uitzending van 5 maart a.s. gebruik heeft gemaakt, dan wel in de uitzending gebruik gaat maken, van informatie waarvan u kennis heeft genomen gedurende uw dienstverband bij de inspectie en waarvan u het vertrouwelijk karakter moet inzien. U bent uit hoofde van het door u beklede ambt en op grond van de ambtseed alsmede op grond van artikel 2:5, eerste lid, van de Awb gehouden tot geheimhouding van dergelijke informatie. Deze geheimhouding eindigt niet bij beëindiging van het dienstverband. Overtreding van uw ambtseed/-belofte is strafbaar op grond van artikel 272 Sr. De inspectie zal indien dit vermoeden door de uitzending bevestigd wordt aangifte overwegen bij het OM van die schending van de ambtseed/-belofte. Daarnaast zullen wij de schade voortvloeiend uit dit mogelijk onrechtmatig handelen op u verhalen. Verder zal de inspectie overwegen de Deken van de Orde van Advocaten informeren over uw handelen.” De oud-IGZ-inspecteur is in een juridische strijd verwikkeld met zijn voormalige werkgever over de zaak van de naar Groot-Brittannië uitgeweken vaatchirurg. Oud-inspecteur J. is behalve arts ook advocaat. In Argos een reconstructie van de hele zaak. De inspectie weigerde aan Argos een interview te geven en mailde vanavond de volgende schriftelijke verklaring aan het programma: “We hebben nog een aanvulling op onze eerdere verklaring van vanmiddag: Naar aanleiding van uw aankondiging op de site van Argos hebben wij ernstig het vermoeden dat de heer J. bij de verstrekking van informatie aan Argos ter voorbereiding van de uitzending van 5 maart as gebruik heeft gemaakt, dan wel in de uitzending gebruik gaat maken, van informatie waarvan hij kennis heeft genomen gedurende zijn dienstverband bij de inspectie en waarvan hij het vertrouwelijk karakter moet inzien. Wij hebben hem medegedeeld dat de inspectie dit handelen niet tolereert, waarbij wij hem aansprakelijk zullen houden voor eventuele gevolgen hiervan. Ik wijs u er op dat u bij eventueel gebruik van medische informatie van patiënten zonder toestemming van die patiënt inbreuk maakt op de privacy van de patiënt. Ik verzoek u zorgvuldig om te gaan met die medische informatie. ” (Argos heeft vaatchirurg H. om commentaar gevraagd, maar hij wil niet reageren.)

advertentie