Salang 't de wyn fan de wolken waait van Hark'oh Wubs

Salang 't de wyn fan de wolken waait van Hark'oh Wubs

In three different situations in Friesland people try to resist globalization.