De Postkamer van de VPN stroomt vol met vrijzinnige voorstellen en ideeën voor een Nieuw Nederland. Een selectie vindt u hier.

doortje kal:

Ik kijk met veel plezier naar De Fractie.
Een vriend maakte me attent op jullie oproep tot meedenken.

De 23ste maart begint als vanouds ‘de week van de psychiatrie’ met als thema: De psychiatrie op de schop?! Van pillen en isoleren naar herstel en participeren (zie www.weekvandepsychiatrie.nl ). In combinatie met de 7 maart gelanceerde website www.schizofreniebestaatniet.nl en mijn eigen website www.kwartiermaken.nl moet daar een belangwekkend itempje van te maken zijn.

Het basisinkomen, burgervriendschap (t.b.v. en tot uiting komend in uiteenlopende maatjesprojecten), bewonersgestuurde wijkontwikkeling met aandacht voor inclusie (!), ‘Uitsluiting maakt ziek’ (naar Franz Fanon), waar het om medeburgers met een migratie-achtergrond gaat, en niet te vergeten de kracht van kunst in het werken aan ruimte voor anders-zijn (Lof der zichtbaarheid naar Rudi Visker), het zijn de vijf thema’s die ik in het kader van mijn bijzonder lectoraat kwartiermaken – werken aan ruimte voor anders-zijn - in kritische dialogen heb onderzocht.

Ik noem ze allemaal in de hoop dat jullie ergens bij aan kunnen knopen. Wat betreft dit laatste thema: zie ook het festival ongekend talent dat komend weekend (!) plaatsvindt in Breda. De Vereniging Ongekend Talent verenigt theatergroepen die werken met vooral mensen met een verstandelijke beperking en mensen zonder deze beperking – zie www.verenigingongekendtalent.nl

Nog even mijn visie rond de zorg kort samenvattend: met Andries Baart meen ik dat kwetsbaarheid in de hype rond de participatiesamenleving niet taboe verklaard mag worden, net zomin als ‘eigen kracht’ van mensen met een psychiatrische achtergrond dat mag. De opgave van ‘de nieuwe zorg’ (èn de samenleving!) is juist die kwalificaties allebei te waarderen. Participatie is ook niet alleen iets van de regering (of de koning) maar net zo hard een verlangen van mensen in de marge die niet de kans kregen/krijgen om mee te doen en erbij te horen. Voor de mogelijkheid om mee te doen heeft de patiëntenbeweging decennialang gestreden. Maar die participatie mag wel beter geaccommodeerd worden!!! Meedoen van mensen in kwetsbare posities gaat niet vanzelf! Daarvoor moet je ruimte scheppen, kwartier maken, zowel binnen de zorg (paradigmawisseling) als in de samenleving.

Ik hoop dat jullie hier iets in zien,
vriendelijke groet,
Doortje Kal 

Philip Lely:

Graag vraag ik in het kader van de komende belastingherziening uw aandacht voor de volgende geheel andere benadering dan waar tot nu toe aan wordt gedacht.

Centrale gedachte is: belast dat wat over is. Dus: hef belasting op vermogensgroei (boven het niveau van inflatie) en winsten (boven bv. vier procent van het bedrijfsvermogen); schaf de belasting op arbeid af en keer de lonen netto uit en verhoog de btw dusdanig dat de de prijs van de goederen in de winkel hetzelfde blijft, het besteedbaar inkomen is immers ook hetzelfde gebleven.

Van dit nieuwe systeem mag worden verwacht dat het werkgelegenheid genereert omdat de ondernemer bij investeringsafwegingen daadwerkelijk een lagere loonsom ziet. Door de vermogensgroei te belasten zal het sparen wat worden afgeremd, hetgeen de economie ten goede komt. Door de winsten onontkoombaar te belasten, dus afromen van winst naar het buitenland, moet heel moeilijk worden, wordt ook het oppotten binnen bedrijven ontmoedigd en worden innovatieve investeringen uitgelokt. Eenmaal opgebouwd vermogen wordt niet belast, immers bij de opbouw is de belasting reeds geheven.

Ik denk, vanwege de geheel andere gedachtelijn, dat een dergelijk plan de gehele discussie over de hervorming van het belastingstelsel vlot kan trekken. Mocht u willen dan ben ik graag bereid om mijn ideeën toe te lichten.

Philip Lely 

S.H. Matthes uit Amsterdam:

Geachte postkamermedewerkers,

Oorlog is geen pretje; dat geldt speciaal voor soldaten en burgers die getroffen worden. Uit de krant (NRC) vernam ik enige tijd geleden dat Nederland wil meedoen aan een 'snelle interventiemacht' om te kunnen optreden tegen de Russen in Oekraine. Er waren 2 dingen die mij opvielen:
1. De interventiemacht zou zo snel moeten ingezet worden, dat zelfs het parlement pas achteraf ingelicht zou kunnen worden.
2. De interventiemacht zou uitgerust moeten worden met antipantser en antitankmunitie.
Over 1 wil ik graag opmerken dat ik als Nederlander mij zwaar geschoffeerd heb gevoeld en nog steeds voel, door het besluit destijds om mee te doen met de oorlog tegen/in Irak, 2004.
Achteraf weten we dat Balkenende dit in z'n eentje besloten heeft, ondanks de feiten gepresenteerd door de heer Blix, na het ontvangen van een 'lege' brief uit Washington. We kennen de gevolgen, maar onderkennen ze nog niet!

Ik schaam mij diep, nog iedere dag, over de gevolgen van het falen van de democratie in questie van oorlog. In deze spoor ik u aan zich te informeren over de gevolgen voor nieuwgeborenen in bijvoorbeeld Basra. Over 2 wil ik graag kwijt, dat u zich dient te beseffen dat de munitie die hier bedoeld wordt bestaat uit uranium. Deze munitie heeft de qualiteit door te dringen waar gewone munitie gestopt wordt. Het gaat hier om het hergebruik van afval
uit kerncentrales, radioactief. Behalve dat het gebruik van deze munitie leidt tot ernstige vervuiling van het milieu, moet mij van het hart dat ook de soldaat die werkt met deze munitie met zeer nare gevolgen te maken krijgt: anker en/of ernstige afwijkingen bij het nageslacht.

Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en NEE zeggen tegen:
1. Oorlog zonder goedkeuring met tenminste 2/3 voltallig parlement
2. Het verbieden van het gebruik van uranium als munitie / onderdeel van munitie.
Dit laatste is eigenlijk al geregeld in het oorlogsrecht, maar wordt helaas met voeten getreden.

Vriendelijke groet,
S.H. Matthes
Amsterdam  

André Backx:

Bravo voor uw verkiezingsprogramma. Maar bent u niet iets vergeten? Er staat niet in dat wij mensen zijn, hoe wij voelen en hoe wij met onze medemensen omgaan. U hebt ongetwijfeld wel eens gehoord van het recht op de persoonlijke levenssfeer. Dat is volgens mij het hoogste grondrecht. Dus doe mij een plezier en zet dat in uw programma.

André Backx 

Karel Kulk:

Ik wil het niet altijd voor het zeggen hebben. Besluiten met een enorme impact kunnen niet door een collectief worden genomen.

Karel Kulk 

Annelies Konijnenbelt:

Beste VPN,

Mijn idee:
Het is een slecht plan om maar door te gaan met het steeds verder oprekken van de levensduur van de mens. De oude mensen zelf hebben op den duur steeds minder contact en binding met en begrip voor de steeds sneller veranderende samenleving. En de verzorging van steeds meer oude senioren is financieel ook niet meer op te brengen door steeds minder jongeren, hoe lang ze ook zouden doorwerken.
Gun de mens het recht om op tijd te sterven. Dat zou de overbevolking (in Nederland) ook iets verminderen. Ik zou nog verder willen gaan: misschien moet de eed die artsen bij hun afstuderen afleggen wel veranderen, zodat ze niet verplicht zijn om te proberen koste wat kost een mens in leven te houden, ook als het hopeloos is.

Groet,

Annelies Konijnenbelt
jongere oudere 

Bram van den Hoogen

Beste heer/ mevrouw,

Zien jullie kans om het onvoorwaardelijke basisinkomen voor iedereen die het nodig heeft te implementeren in een van de volgende afleveringen van de dramaserie De Fractie?
Iedereen die het nodig heeft, iedereen die onder modaal verdient, krijgt!

Geen salaris = 1500 basisinkomen
Salaris tot 3000 = salaris + gedeelte basisinkomen
Salaris vanaf 3000 = geen basisinkomen meer nodig

Graag ontvang ik uw bericht.

Met vriendelijke groet,

Bram van den Hoogen  

siemen dijkstra

Hoewel al jaren VPRO-lid, zou ik als plattelandsbewoner toch niet graag op de VPN stemmen: wat een stelletje randstedelingen! En dan die reactie in de Gids over Groningen als kunstenaars-vrijstaat: schrijfsters van die ingezonden brief hebben nogal een hoge pet op van kunstenaars. Zet in een 12de-eeuws Romaans kerkje een kunstenaar en deze helpt jarenlang zorgvuldig restaureren om zeep met zijn geklieder!! Slecht idee. Beter idee is om alle windmolens te concentreren op de grachtenpandjes van de Amsterdamse binnenstad. Mocht dat een succes zijn dan volgen Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Komt de stroom gelijk bij de gebruiker. Groningen wordt deelstaat van onafhankelijke Eems-Dollard regio. Iets te scherp voor de VPN? Dacht ik al... 

Siemen Dijkstra uit Dwingelo

michael weij

Leuk idee, 'De Postkamer' van VPN. Aangezien ik zelf al een nieuw concept voor politiek heb bedacht, dat ik met een kameraad uitwerk, hieronder een samenvatting. Volgens ons zal dit een goede maatschappelijke stimulans zijn.

In het boek Powershift, van Alvin Toffler stond een mooie zin die wij willen omdraaien.
'But politics is about power, not truth. Decisions are not based on "objective" findings or profound understanding, but on the conflict of forces, each pursuing its perceived self-interest.'

Wij willen een politiek gericht op algemeen belang en waarheid, met beslissingen die juist wel op grond van diepgaand begrip en objectieve bevindingen zijn gebaseerd. Een politieke partij moet in onze ogen aan de ene kant kernwaarden als waarheid en algemeen belang hebben en aan de andere kant mensen verkiesbaar stellen met een bovengemiddeld inzicht en geestelijke volwassenheid (kortweg karakter).

In de top van de politiek, maar ook economie en maatschappelijke instituten (zoals justitie), zitten maar al te vaak mensen op grond van hun opleiding, carrière, en contacten (netwerken). Ze zitten hier omdat ze geïnteresseerd zijn in de positie, de status en het geld. Dit heeft niets te maken met hun competenties; of ze hier ook daadwerkelijk goed in zijn. De vraag is of zij het verstand, karakter, het inzicht en overzicht hier wel voor hebben? Zo stelt organisatiedeskundige Ben Tiggelaar zelfs dat er twee categorieën managers zijn: inhoudelijk goede managers en managers die aan het netwerken zijn. De laatste categorie komt sneller en hoger aan de top.

De overheid moet altijd gericht zijn op verbetering. Hiervoor heeft zij mensen nodig aan de top die een overeenkomstige mentaliteit hebben. Macht, geld en status moeten juist instrument zijn om het doel, het algemeen belang, te dienen. Zij mogen nooit een doel op zich worden. Indien je mensen aan de top weet te installeren die deze houding hebben, krijg je vooruitgang: een betere samenleving.

Een overzicht van geestelijke volwassenheid:

1. Gerichtheid op anderen en op andermans welzijn.
2. Goede en tolerante relaties met anderen.
3. Emotionele stabiliteit en zelfacceptatie.
4. Realistisch beeld van de wereld en beschikking hebben over adequate vaardigheden om problemen op te lossen.
5. Inzicht in zichzelf en gevoel voor humor en relativering ten aanzien van zichzelf.
6. Wijsheid ten aanzien van essentiële doelen en zingeving in het leven.

Met vriendelijke groet,

Michael Weij,
ook namens Oscar van de Schraaf

h. rooijackers

Geachte dames en heren,

Op de eerste plaats mijn waardering voor uw tv programma 'De Fractie'. Eindelijk worden steeds meer mensen op een brede schaal zich ervan bewust dat er een groot maatschappelijk probleem is ontstaan.

De ene crisis volgt de andere in korte tijd op door een beleid van pappen en nathouden. Waar zijn al die deskundigen die pretenderen economisch/maatschappelijk  inzicht te hebben en oplossingen aan te kunnen dragen voor een scala hardnekkige maatschappelijke problemen die wereldwijd spelen?

Veel van de huidige problemen zijn regelrecht terug te leiden naar simpelweg het financieel wanbeleid dat onze overheden voeren. Een beleid van alles kapotbezuinigen en het te innen belasting geld bij de grote bevolkingslaag weg te halen zodat die nog minder kunnen besteden.

Het is inmiddels zichtbaar geworden dat wij de nieuwe slaven zijn van ons kapitalistisch systeem. Het is niet mijn insteek om hier te vertellen wat er allemaal aan schort. Ik wil met deze mail een voorzet geven om samen tot duurzame oplossingen te komen die een maatschappelijke verandering in gang kunnen zetten waar wij allen mee verder kunnen.

1. De ECB staat op het punt om de geldkraan open te draaien.

Dit geld is bestemd voor de banken en de overheid, die het op hun beurt weer moeten uitlenen aan de bedrijven en particulieren. Ik kan u nu al voorspellen dat dat zal uitlopen op een fiasco en nog meer problemen in de financiële markt.

De zakkenvullers (banken) zullen hun voordeel hiermee doen en de overheden zullen er hun begrotingsgaten mee vullen. De burger die het betaald zal er weinig van merken.

Oplossing?

De ECB zou als bank alle leningen kunnen overnemen van particulieren. Die moeten daarmee de schulden bij de bank aflossen en aan de ECB tegen 1% rente de lening zo snel mogelijk terugbetalen. De schuld aan de ECB zal hierdoor snel slinken. De banken zullen ruim in hun financiën komen te zitten en kunnen aan het midden- en kleinbedrijf hun geld uitzetten tegen menselijke rentes. De banken zullen weer van het volk moeten worden (staatsbanken) om een beter toezicht op het beleid van de banken te kunnen garanderen.

De problemen waarmee we op dit moment te maken hebben zijn voornamelijk ontstaan door onze  overheid die bestuurd wordt door een achterhaald parlementair systeem met haar (achterlijke) partijpolitiek.

Het gaat hier niet meer om inzicht, gezond verstand en deskundigheid.Het gaat al lang niet meer over het volksbelang dat zo goed mogelijk behartigd dient te worden. Het gaat domweg om bekrompenheid, ego en volksverlakkerij, leugens en bedrieglijke manipulatie om zo het volk om de tuin te leiden. De regeringen zijn voornamelijk bezig met krampachtig in stand houden van systemen die niet meer van deze tijd zijn en verspillen daarmee kostbare tijd.

Willen wij hieraan mee blijven doen? Ik in ieder geval niet.

De oplossing?

Het wordt hoog tijd om een nieuw systeem te implementeren. De huidige politieke partijen mogen als overgangsfase hun kandidaten presenteren. Het electoraat kiest uit deze mensen. Eenieder die de kiesdeler heeft gehaald zit in de tweede kamer (150 mensen). Deze democratisch gekozen Kamerleden zullen met elkaar onze maatschappelijke vraagstukken moeten oplossen. Ze worden daarbij geadviseerd door een corona van wijze en deskundige mensen die samen een breed maatschappelijke inzicht hebben. Zij leggen de naar eer en geweten bedachte oplossingen voor aan de kamer die vervolgens in stemming gaat. De meerderheid beslist (echte democratie). De scheiding van religie en staat is dan een feit en het partijsysteem heeft zijn langste tijd gehad.

Geen links/rechts, geen groen/rood/paars of welke bekrompen tegenstellingen dan ook. Wij zijn het volk en het volk is een breed samengesteld geheel. Niemand is alleen groen of rood, links of rechts. Wij hebben alle varianten in ons.

Op Europees niveau moet de bureaucratie teruggedrongen worden en naast de euro wordt de lokale valuta weer ingevoerd om lokale instabiliteit op te vangen.

Ik heb hier in een notendop aangegeven hoe het anders zou kunnen zijn, samen kunnen we de nieuwe structuren tot in detail opnieuw vormgeven.

Met vriendelijke groet,

H. Rooijackers, Maastricht

esma l.

Beste VPN,

Is het een goed idee om juryrechtspraak in te voeren? Ach, ook dit kent gebreken.
In ons land is de (straf-)rechtspraak bijna uitsluitend in handen van professionele rechters. Verreweg de meeste landen van de Europese Unie kennen enige vorm van lekenparticipatie: de jury in Groot-Brittannië, het hof van Assisen in België en Frankrijk, de Schöffengerichte in Duitsland en ga zo maar door. Bij onze zuiderburen woedt al jaren een debat over het hof van Assisen, waarin twaalf gezworenen en drie beroepsrechters beslissen over zeer ernstige misdrijven. In dat debat speelt de democratische gedachte een grote rol. Vele professionele juristen pleiten al jaren voor afschaffing, of ten minste voor drastische hervormingen, maar politiek krijgen zij geen kans.
 
Wanneer wij in Nederland niet kiezen voor de jury, zullen wij dus naar andere middelen moeten streven om de burger bij de juridische les te houden. Moeten we dat helemaal overlaten aan de rechters die ervoor gestudeerd hebben? Is het goed dat ook in ons land burgers een oordeel kunnen vellen over de schuld of onschuld van een verdachte?
 
Juryrechtspraak: een logisch onderdeel van een democratie?
Een ‘dwingende noodzaak’ voor de invoering van lekenrechtspraak is er niet, volgens de minister van Justitie. Vanuit het perspectief van de rechterlijke organisatie en haar financier (de minister) is er inderdaad geen noodzaak. Maar vanuit het perspectief van de burger kun je je afvragen of er wel een dwingende noodzaak is om burgers deelname aan de rechtspraak te onthouden. In vrijwel alle Westerse democratieën doen burgers op de een of andere manier mee aan de rechtspraak. Nederland is op dit punt nog steeds een buitenbeentje.
 
Ik ben een voor- en tegenstander voor juryrechtspraak. Een tegenstander uit angst dat zij niet in staat zijn om een weloverwogen oordeel te vormen, hierbij denkende aan de vroegere niet-wettelijke lynchpartijen en heksenjachten.
Het gezonde verstand van het publiek blijkt lang niet altijd zo gezond te zijn.
De laatste jaren ben ik hier iets genuanceerder over gaan denken. Er is immers een onderscheid tussen zijnsoordelen en waardeoordelen.
De zijnsoordelen kunnen m.i. enkel door deskundigen worden gemaakt, de waardeoordelen kunnen ook gemaakt worden door leken onder voorwaarde dat deze leken voldoende goed zijn voorgelicht en het vermogen hebben om op basis van deze informatie een weloverwogen afdeel te maken. De kwaliteit van de voorlichting van leken hangt af van de kwaliteit van het werk van de voorlichter en o.a. van de intelligentie, wijsheid, ervaring en persoonlijkheid van de leken.
Dit zie je veel in de politiek. De parlementsleden kunnen onmogelijk deskundig zijn op alle departementen. Dit wordt opgelost door deze leken zo goed mogelijk voor te lichten (zijnsoordelen) zodat deze leken vervolgens waardeoordelen kunnen vormen.
De voorlichters dienen hierbij uit te leggen wat de keuzemogelijkheden zijn en wat de consequenties zijn van deze keuzes zonder deze uitleg te kleuren door hun eigen waardeoordeel.
 
Een voorstander vanwege het feit dat ik ontevreden ben over de huidige rechtspraak. Rechters kunnen onvoldoende uitleggen waarom ze een bepaalde beslissing nemen. er moet in Nederland juryrechtspraak worden ingevoerd om de kloof tussen de burgers en de rechterlijke macht te dichten. Hoe de juryrechtspraak concreet vorm zou moeten krijgen en welke nadelen aan dit systeem kleven, zou zeker een goed idee zijn om op te stellen door professionals. Zo vind ik een parlementaire democratie, waarbij het parlement de wetgever is, amper democratisch. Tevens vind ik het ontbreken van de mogelijkheid voor het volk om een bindend referendum te houden (zelfstandig, onafhankelijk van de volksvertegenwoordiging) reden genoeg om het meer een aristocratie te noemen dan democratie.
 
Esma L.

rick schouten

Hallo,

Iets wat mij al een tijdje een goed idee lijkt voor Nederland, is het invoeren van een basisinkomen. Ik kwam op dit idee nadat ik de uitzending van Tegenlicht hierover had gezien. Financieel zou het uit moeten kunnen en het levert veel op voor het land.
Mensen kunnen bijvoorbeeld minder gaan werken zodat ze voor hun kinderen of ouders kunnen zorgen. Iets waar nu door de overheid op bezuinigd wordt en wat men graag wil. Voor meer info zou ik gewoon de aflevering bekijken: http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/gratis-geld.html
 
Ik weet dat het nogal socialistisch klinkt, maar het is eigenlijk heel toekomstgericht en een investering in Nederland! Ik hoop dat jullie er wat mee doen, en wie weet wat er mee gebeurd in de echte wereld!
 
Met vriendelijke groet,
Rick Schouten

trudi herweijer

Geachte postkamer,

Hierbij een oud idee, maar dan opgefrist:
De sociale dienstplicht voor jongeren (jongens en meisjes). Alleen moet je het natuurlijk nooit zo noemen. Het is ook geen grap, dus een frisse naam is wel nodig. Een verplichte  periode van 2 jaar verschillende stages lopen (ziekenhuis, gevangenis, groenvoorziening, bejaardentehuizen, watermanagement, kinderopvang, bibliotheek, boodschappen doen, strijken, koken, grasmaaien) tegen een kleine vergoeding. Daar leren ze meer van dan verschillende minors doen. Gestructureerde uitwisseling met andere landen ligt voor de hand. Er zijn nu vele jongeren die reizen en vrijwilligerswerk willen doen. Dat kan beter.
 
Het is eenvoudig: er zijn handen tekort aan het bed, handen  tekort voor de ouderen, handen tekort om  buurten op te knappen en misschien ook menskracht tekort voor computerhulp aan digibeten of voor coaching van middelbare scholieren bij wie thuis geen boek aanwezig is.
 
Dit terwijl veel jongeren nu geen werk kunnen krijgen en rondhangen,  ‘s nachts op pad zijn, overdag in hun bed liggen en gaan roken en drinken. Er bestaan wel individuele buurtinitiatieven of met hulp van de staat  (bijvoorbeeld geld voor een werkgever die een jongere in dienst neemt), maar het is een rommelig geheel. Introductie van  de sociale dienstplicht brengt jongeren bij elkaar die op dat moment van hun leven (om begrijpelijke redenen- hartje/hartje) het minste bezwaar hebben tegen leeftijdgenoten met andere kleuren en culturen.
 
Het lijkt me leuk als het idee in de praktijk kan worden gebracht na voorstel door VPN en we kunnen zien waarom het project slaagt of mislukt. Associaties met werkverschaffing of  het Sovjet-tijdperk  zijn natuurlijk dodelijk. Hoe is het eigenlijk met Siewerd, is hij al afgestudeerd?
Van die dingen.
 
Groet,
Trudi Herweijer

eveline kool van duyl en itamar kool:

Beste VPN,

Naar aanleiding van het plan van De Fractie om een deel van de provincie Groningen te ontruimen, stellen wij voor om in dat deel de 'Vrijstaat Groningen' uit te roepen. Er wonen relatief veel kunstenaars, laat die er iets moois van maken! Geef ze letterlijk en figuurlijk de ruimte, uiteraard gesubsidieerd door rijk en NAM! Een scala aan mogelijkheden. Kerken die voor tonnen zijn gerestaureerd staan leeg. Gebeurt niks mee. Daar kunnen bijvoorbeeld allerlei ateliers van gemaakt worden! Geef het geheel in bezit van de kunstenaars en er ontstaat geheid iets moois!

Vriendelijke groet,

Eveline Kool van Duyl
Itamar Kool

rob hendriks:

Beste VPN,

Het inrichten van een nieuwe Nederlandse maatschappij moet vooral aan de basis beginnen: de school. De bestaande punten uit het verkiezingsprogramma zijn dan ook prima: de school is de plek waar ieder kind nog ‘blanco’ is, ongeacht afkomst (geloof, autochtoon, allochtoon, rijk, arm etc.). Uitgangspunt is dat alle (verschillende) kinderen bij elkaar zijn en zo kennis en respect van elkaar krijgen.

In het huidige schoolsysteem treedt al snel ‘verzuiling’ op door het bijzonder onderwijs. Na de schooltijd zet die verzuiling nog verder door in een klassenmaatschappij met daarin een rijke, machtige toplaag, een ‘hoge’ en ‘lage’ middengroep en een arme, afhankelijke onderlaag. Probleem is dat deze groepen onderling steeds minder communiceren, elkaar afschermen en problemen in elkaars schoenen schuiven. De sociale onderlinge coherentie en een meer open wereldbeeld die er was (vooral in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw) is in de nieuwe eeuw nagenoeg verdwenen. Om dat te voorkomen zouden deze maatschappelijk klassen van tevoren met elkaar moeten samenwerken om elkaar goed te leren kennen.
In of na de periode van algemeen vormend onderwijs tot 16 jaar zou een (verplichte) sociale dienstplicht een goede aanvulling kunnen zijn. De dienstplicht kan georganiseerd worden zoals vroeger de militaire dienstplicht. De inhoud is echter totaal anders. Denk aan een periode van 3 of 6 maanden, of een jaar, met daarin nog in te vullen perioden. Dit zou bijvoorbeeld vier weken ontwikkelingswerk kunnen zijn in een arm land, een natuurstage (scouting, survival), werken in openbare dienstverlenende instellingen (zorg, cultuur, wetenschap, geloof) etc.

Doelstelling en uitgangspunt is vooral bredere levenservaring en 'kennis nemen van'- of 'in contact zijn met'- waardoor een completer mensbeeld en wereldbeeld wordt gecreëerd. De dienstplicht geldt voor alle jongens en meisjes. Voor immigranten zou een aparte sociale dienstplicht met taalcursus ingevuld kunnen worden.

Rob Hendriks, academicus en vrijdenker

wilfried smit:

Beste VPN,

Net zoals een particulier huishouden moet de overheid ook niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Als we ons daar niet aan houden ontstaat er vroeg of laat een probleem doordat de overheidsschuld toeneemt zonder dat daar voldoende toekomstige extra inkomsten tegenover staan. Ontvangsten en uitgaven zullen dus aan elkaar gelijk moeten zijn. Uitzondering hierop vormen alleen investeringen die in de toekomst voor voldoende extra inkomsten zorgen, zoals tolwegen, of die leiden tot voldoende minder uitgaven, zoals door de inzet van energiebesparende straatverlichting. Daarvoor kan geld worden geleend. De nieuwe systematiek wordt in 10 jaar geleidelijk ingevoerd in gelijke stappen, zodat deze vanaf 2025 volledig wordt toegepast.

Met vriendelijke groeten,

Wilfried Smit

mark eijkmana:

Beste VPN,


1. Oprichting van een not-for-profit organisatie bestaande uit samenwerkende universiteiten en onderzoeksinstituten voor de ontwikkeling van medicijnen, met geïntegreerde certificering.
2. Alle in ziekenhuizen werkende specialisten komen in dienst van dat ziekenhuis. Einde middeleeuwse beroepsgildes.
3. Euthanasie: toetsing motief voor doodswens vervalt. De staat controleert alleen op wilsbekwaamheid en ‘foul play’.

Defensie
Nederland streeft naar een gemeenschappelijke Europese defensie op de kortst mogelijke termijn. Efficiënte taakverdeling: elk land bouwt zijn bestaande specialisme uit. Is dat niet haalbaar, ontwikkel dan een eigen kleine kernmacht ter afschrikking en opheffing verdere krijgsmacht. Geen overzeese avonturen.

Justitie
1. Invoering lekenrechtspraak: rechtbanken bestaan uit een college van professionele rechters en leken (vrijwilligers en/of opgeroepen burgers).
2. Integrale aanpak first offenders: korte onvoorwaardelijke straf gecombineerd met hoge voorwaardelijke straf, afhankelijk van (ondersteunde, gemonitorde) inspanningen voor studie / werk / zinnige tijdsbesteding.

Economie
1. Invoering basisinkomen; sterke vereenvoudiging belastingstelsel en beperking toeslagen.
2. Begrotingstekort bij wet verboden.
3 Verhoging BTW-tarieven met 1%, de meeropbrengst gaat geheel naar afbetaling van de staatsschuld.
4 Streven naar NL met 10 miljoen inwoners; afschaffing toeslagen gerelateerd aan kinderen na eerste kind.

Volkshuisvesting
1. Bouw milieuvriendelijke ‘cascoflats’; huurders kunnen woning naar eigen inzicht afbouwen. Lage huur, geen huurtoeslag.
2. Geleidelijke, volledige afschaffing hypotheekrenteaftrek, bijv. voor huizen > € 1.000.000 per direct, 300.000-1.000.000 in tien jaar, daaronder in 20 jaar.

Energie
1. Energiewende: streven naar 100% duurzame energie op de kortst mogelijke termijn met kostenneutraal stimuleringssysteem: belasten vervuilende, subsidiëren duurzame energie. Bij voorkeur natuurlijk Europees geregeld; import van buiten EU onderworpen aan ‘vuile-energiebelasting’.
2. Wegenbelasting wordt grotendeels op fossiele brandstof geheven; grensgebiedtankstations worden uitgekocht.

Ruimtelijke ordening
Aanwijzing ‘pure’ natuurgebieden waarbinnen menselijke aanwezigheid op den duur moet krimpen door natuurlijk verloop, uitkoop, bevriezing van bouw en infrastructuur etc., en vergroenen door milieu-effectloze (bijv. ecotoeristische) activiteiten.

Mark Eijkmana

j. van luijn:

Beste VPN,

De privatisering heeft geleidt tot organisaties met vetbetaalde management-en bestuurslagen, die soms niet goed functioneren of niet nodig zijn. Vooral vette afvloeiingsregelingen die ertoe leiden dat je deze functies bij bezuinigingen eigenlijk niet kan ontslaan omdat het teveel geld kost. Gevolg: de handen aan het bed en de koffiejuffrouw worden ontslagen. Oplossing: laat het bedrijf failliet gaan. Werknemers hebben dan geen rechten meer op vette bonussen. Daarna een nieuwe organisatie met alleen noodzakelijke functies.
Instellen van een basisinkomen voor iedereen, gesubsidieerd door alle subsidies, en controle- instellingen opheffen en belastingverhoging voor groot vermogenden. Gevolg: toename persoonlijke creativiteit, besteding van mensen wordt groter en geeft een boost aan de lokale en binnenlandse economie. Tenslotte zullen mensen minder kunnen gaan werken en die uren komen vrij voor werklozen waardoor de werkloosheid afneemt.

Groet,
J. van Luijn

Sander de Boer:

Hallo VPN,

Sinds een tijdje erger ik mij aan die hele leugenachtige poppenkast die het politieke werk in Den Haag de helft van de tijd lam legt als er weer een verkiezing aankomt.
Ik denk dat er een veel modernere manier is om mensen hun stem te laten uitbrengen. Om te beginnen zouden we het digitaal kunnen doen en die 10 % die dat niet snapt kan het schriftelijk blijven doen. Maar ik denk ook aan een systeem waarbij je je stem op jouw favoriete partij uitbrengt, en op ieder willekeurig moment kunt terugpakken, en aan een ander geven als het je niet meer bevalt. Dan krijg je dus een steeds dynamisch veranderende samenstelling van de machtsverhoudingen en heeft een partij steeds een groeiende of krimpende macht. Ook hoef je dan niet meer een rij gapende leden op de banken te hebben, maar kan een succesvolle partij die bijv. 30 "zetels" (lees: stemmen) heeft misschien uit 5 mediagenieke personen bestaan die het beleid bepalen. Krijg je ook niet meer van die opstappende mensen die voor zichzelf willen beginnen. Dat is pas besparen!

Mvg,
Sander de Boer
Kruisweg (gr.)

jan van ginkel:

Geachte Tweede Kamerfractie van de VPN,

Hoera, een nieuwe partij met wiens ideeën de mijne grotendeels overeenkomen. Maar wat een gemis: geen woord over natuur & landschap (inclusief de cultuurhistorische waarden), laat staan over de landbouw en de ruimtelijke ordening. Natuur & Landschap (N&L) zijn gebaat bij vrijzinnige ideeën, daar de inzichten en aanpak ervan verkokerd zijn. Wil de VPN ruimer denken en niet afglijden tot een Randstedenpartij dan is een paragraaf hierover in het Verkiezingsprogramma noodzakelijk.

N&L hangen nauw samen met landbouw en ruimtelijke ordening, dat is met de gehele situatie op het platteland. Krimp en vergrijzing, met als gevolg de uitkleding van dienstverlening in de dorpen, overbelasting van het milieu door de intensieve landbouw en veeteelt, verrommeling van dorpskommen en -randen en buitengebied door nieuwbouw en rondwegen etc. etc. plegen bij voortduring aanslagen op N&L. Terwijl de kwaliteiten van N&L juist een sterk fundament kunnen zijn onder de (re)vitalisering van het platteland.
De zorg voor N&L is nu grotendeels in handen van centraal geleide instanties die, door met de overheid om de tafel te zitten, monddood zijn gemaakt, sterk zijn verambtelijkt en volledig afhankelijk geworden van commerciële loterijen.
Deze beleidskaders, die uitgaan van een scheiding tussen waardevolle gebieden enerzijds en dus waardeloos bevonden gebieden anderzijds leidt tot ruimtelijk onhoudbare ‘hekken’. De hekken moeten weg. Het wordt tijd dat in beleid en toepassing wordt ingezien dat de functies op het platteland zo nauw met elkaar zijn verweven dat zij integraal moeten worden aangepakt. Mijn idee is dat Nederland gebaat zou zijn bij één democratische organisatie, zo plat mogelijk en de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in die organisatie. Onafhankelijk van de overheid gesteund door leden/donateurs, gekozen bestuursleden met een klein gekozen bureau. Het idee van inloting zoals beschreven in uw paragraaf Democratie kan hier ook prima functioneren.

Groet,
Jan van Ginkel,
Orvelte (Midden-Drenthe)

Jaap Wemerman:

L.S.

Stel voor het realiseren van Basisinkomen op te nemen in programma. Is niet nieuw, maar dit mag absoluut niet ontbreken in het programma van de VPN als radicaal vernieuwende partij.

Groet, Jaap Wemerman

jaap van veen:

Beste VPN fractie,

Dank voor jullie verkiezingsprogramma dat mij op veel punten aanspreekt. Ik mis echter standpunten over ruimtelijke ordening en nieuwbouw. Daar valt voor een partij veel kiezersgunst te halen, vooral in de plan- en opinievormende en besluitende fases. Om iets te weten te komen over een terrein of gebouw moet je, -vaak tegen betaling- in 19e eeuws ambtelijke taal gestelde informatie achterhalen bij instellingen als het Kadaster, Kamer van Koophandel, gemeente of provincie. Dit is enkel te doen voor betaalde specialisten in dienst van een kapitaalkrachtige opdrachtgever met een vooropgesteld doel. Die komen vervolgens met een al tot in details uitgekiend plan, vaak door de ongeïnformeerde goegemeente ervaren als een overval. Gevolg: protestacties, rechtszaken, ontruimingen -de ingebakken Hoekse en Kabeljauwse twisten die men als natuurverschijnsel aanvaardt bij veranderingen in de omgeving. Ik vraag daarom de VPN-fractie: bekijkt u eens www.leerstandsmelder.de. Zo'n atlas van leegstand, vanen voor iedereen, zal veel bestuurlijke luchtfietserij helpen voorkomen. Als u een Nederlandse pendant opzet en beheert zal die in korte tijd uitgroeien tot een gewaardeerd medium voor alle partijen.

Met vriendelijke groet,
Jaap van Veen
Amsterdam

Merel Houdijk:

Geachte VPN,

Als patiënt valt het me op dat zeer veel afspraken in het ziekenhuis overbodig zijn of anders kunnen. In mijn gezin hebben we drie chronisch-zieken en een frequent bezoeker van de KNO afdeling. Hoe vaak we wel niet komen op een afspraak - waarna blijkt dat er toch eerst bloed geprikt moet, en dat er daarna weer een nieuw afspraak gemaakt moet worden? Het kost ons en de staf van het ziekenhuis vele onnodige bezoeken. Hoe zou het zijn om eerst bloed/ontlasting etc. in te leveren? Daarna de arts de uitslagen te laten checken die vervolgens beslist: dit kan makkelijk in een bel-afspraak. Of: ik moet deze patiënt in levende lijve zien.
Veel succes met jullie initiatief!

Groet ,
Merel Houdijk
Amsterdam 

martin vis:

Beste VPN,

Sinds 1970 gebruiken alle mensen meer dan de aarde duurzaam kan opbrengen. Dit komt door: 1) een te groot aantal mensen en 2) een gemiddeld te hoge consumptie per persoon. In bijna alle landen neemt het aantal mensen toe. In Afrika verdubbelt de bevolking de komende 30 jaar. Een explosie van 1 miljard mensen komt daar vóór 2050 bij. Veel politici en economen willen dat "de economie" almaar blijft groeien, waardoor nog meer grond, grondstoffen en andere natuurlijke hulpbronnen nodig zijn. De verschillen tussen de weinige rijken en de vele armen worden onhoudbaar. Wij leven op te grote voet; meetbaar met de Voetafdruk. De hele wereldbevolking leeft op te grote voet; bijna 1,5 x te groot voor deze Aarde. De wereld om ons heen verandert daardoor steeds sneller. De voetafdruk van Nederland is bijna 4 x te groot. De beperkte maatregelen die de groene partijen willen nemen op economisch gebied, om de voetafdruk te verkleinen zijn onvoldoende. De VPN zal hierop in moeten spelen. De oplossing is een duurzame Aarde, waarop arm en rijk een inkomen en ruimte kunnen verdienen om goed leven. De bevolkingspolitiek en economische politiek moeten wijzigen.
Minimaal te treffen maatregelen zijn:

- Stimulering kleine gezinnen; keuze voor geen kinderen en ontmoediging grotere gezinnen.
- Vaststelling van een quotum voor immigratie en asiel naar Nederland. Bevordering op wereldschaal opvang vluchtelingen per regio.
- Druk uitvoeren op religieuze leiders om geboortebeperking te prediken in plaats van het prediken van voortplanting.
- Verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op energie, grondstoffen en ruimtegebruik.
- Vermindering CO2-uitstoot in 2050 met 80 % door beperking gebruik fossiele brandstoffen (EU doelstelling)
- Beperking van het gebruik van nieuw gewonnen grondstoffen zoals bijvoorbeeld lood, koper en zilver.
- Stimulering hergebruik en recycling; kringloopeconomie.

Met vriendelijke groet,
Martin Vis 

Anke Nel Vos:

Beste VPN,

Start een hoofddoekenmode! Dat dacht ik gisteravond toen ik op tv de " je suis Charlie" bijeenkomsten in de hoofdsteden zag. Weinig uiterlijk herkenbare moslims. Durfden die niet? Waarom gaat het altijd over de moslims en orthodoxie als een vanzelfsprekende eenheid? Waarom verkoopt de HEMA geen hippe hoofddoeken voor iedereen? Man en vrouw? Kleurige hoofdtooien voor trotse mensen van alle kleuren en afkomst! Weg met die discriminatie op uiterlijk onderscheid! Is vrijzinnigheid hetzelfde als libertijns? De kernpunten uit het verkiezingsprogramma komen mij soms niet erg als sociaal betrokken over. Dat doet mijn hart als huisarts pijn. Ik probeer veel vluchtelingen in mijn praktijk te helpen te overleven en kansen te vinden zich te ontplooien. In hun drang daartoe - en vaak hun vrijzinnigheid, herken ik mijzelf vaak beter dan in de vertroste, xenofobe RTL-Hollander. Naar media schrijven doe ik nooit. Het moest eruit nadat ik het programma van de VPN en de uitnodiging om te reageren zag.

Met vriendelijke groet,
Anke Nel Vos 

fred bulk:

Beste mensen,

Mijn vrijzinnig idee: Schaf politieke partijen af en kies voor echte democratie! Waarom wel bij Idols, The Voice, Maestro etc. etc. en niet bij een serieus onderwerp?

Mijn plan bestaat uit 6 stappen:
1. Vraag de bevolking welke problemen in ons land moeten worden aangepakt;
2. Vraag oplossingen voor de "Top Tien" die hier uit voortkomt;
3. Selecteer op basis van heldere criteria per probleem drie oplossingen en presenteer deze op TV;
4. Laat mensen stemmen om te komen tot het beste Idee voor het desbetreffende probleem;
5. De winnaar mag het probleem met de door hem/haar aangegeven middelen aanpakken;
6. Controle hierop via een Tweede Kamer, die ook op basis van persoonlijke kwaliteiten is samengesteld (selectie ook via stemrondes).

Inderdaad begint Nieuw Nederland niet vanzelf, maar je kunt bovenstaande aanpak in het klein toetsen met bijvoorbeeld een wijkprobleem.
Het ambtenarenapparaat kan zich bezig houden met de lopende zaken en hoeft zich niet iedere dag met de waan van de dag in te laten.
Met vriendelijke groet,

Fred Bulk
Vijfhuizen 

Huguette Paternostre:

Geachte leden van de Tweede Kamer fractie van de VPN,

Graag vraag ik aandacht voor het volgende onderwerp wat ik gaarne door uw fractie behandeld zou zien in de tweede kamer. Het wordt hoog tijd voor de emancipatie van de eenling. Terwijl er steeds meer alleenwonenden zijn, is de wetgeving nog steeds gebaseerd op het gezin als hoeksteen van de samenleving. Op mij komt dat over als pure discriminatie en dat is bij wet verboden. Het wordt dan ook hoogste tijd dat de wetgeving wordt aangepast.
Er zijn vele voorbeelden te noemen, zowel op sociaal als op financieel gebied. Ik zal er twee noemen:
1. Bij erfrecht is het belastingpercentage voor een eigen kind heel veel lager dan voor een vriend(in). Veel eenlingen hebben geen kinderen en hun sociale leven is meestal heel anders ingericht dan dat van een gezin. Voor een alleenstaande kan een vriend(in) net zo nabij zijn als een kind dat voor de ouder is.
2. Onlangs is de mogelijkheid afgeschaft tot het verstrekken van aflossingsvrije hypotheken. Ik meen mij te herinneren dat ook linkse partijen vóór hebben gestemd. M.i. een nogal asociale bezuinigingsoperatie en alweer over de hoofden van alleenstaanden zonder kinderen. Juist zij kunnen deze hypotheekvorm zo goed als 'oude dag reserve' gebruiken want waarom zouden zij aflossen voor vage familieleden. Tevens dient het als, soms broodnodige, aanvulling op hun, vaak minimale, pensioenvergoeding.

Met vriendelijk groet,
Huguette Paternostre 

Ton Kloppenborg:

L.S.
Hoewel hierin zeker geen vlaktaks voorkomt, toch een belastingidee. Simpeltaks i.p.v. vlaktaks.

Groeten en succes,
Ton Kloppenborg 

Wietske Prummel:

Geachte fractie,

Als lid van de VPN en zwanger van een tweeling trof het mij gisteren bijzonder onaangenaam dat Marise Collee zo bijzonder tevreden was over haar deal met Rutte voor gratis opvang van kinderen vanaf 2 jaar. En de eerste twee jaar? Wie betaalt die opvang? De ouders? Kan Marise ook niet tellen, of telt zij aldus: 0, 3, 6 etc? Dat ook geen van de andere fractieleden dat in de gaten had, zelfs niet het cijferwonder Tim Snel! En: wat zou de eindleeftijd van de gratis kinderopvang zijn? Uit mijn woonplaats kunt u wel afleiden wat ik van het dekkingsplan vond. Ik heb hoop dat de fractie haar leven betert en voortaan wakkerder is. Voorlopig blijf ik nog even lid.

Met vriendelijke groet,
Wietske Prummel, Groningen 

Frits H. Emmerik:

Geachte VPN,

Wij bewegen tussen liberalisering van de markt en volledige controle op de economie. Een vrije markt is het ideaal van geldbeluste investeerders en aandeelhouders. Dankzij de mondialisering en de schaalvergroting blijkt dat onbegrensde model meer en meer te ontaarden in misleiding tot en met fraude.
We zien dat gebeuren bij de voor iedereen noodzakelijke nutsvoorzieningen als energie, gezondheidszorg, openbaar vervoer en communicatie (en sociale woningbouw?). Onder de belofte dat concurrentie de prijzen in bedwang zouden houden zijn we over gegaan tot privatisering van de bedrijven die op deze markten actief waren of werden. De gevolgen? Een iPad als je overstapt naar een andere energieleverancier. Een lastige decembermaand voor wie uit honderden polissen zijn nieuwe zorgverzekering wil kiezen. Een falende dienstregeling op het spoor, waarbij de schuldvraag van hot naar her wordt gesleept, en ga zo maar door. De VPN zou het volgende punt politiek moeten agenderen:
Op elke markt introduceert de overheid, daartoe gerechtigd door de gewenste liberalisering, een eigen bedrijf waarvan de aandelen ons gezamenlijk bezit blijven. Deze speler op de markt biedt het basale product tegen de laagste prijs. Wie zich daarnaast op deze markt presenteert moet nu een beter en uitgebreid product bieden tegen een concurrerende prijs. Ervaar je het aanbod als onredelijk? Dan kies je voor de basisaanbieding. Zo behoudt de maatschappij een liberale markt voor wie vrijheid van keuze op prijs stelt en wapent de samenleving zich tegen de uitbuiting op basis van economische machtsongelijkheid.

Frits H. Emmerik, Den Haag

Hetty Visser:

L.S.

Twee kinderen is genoeg om de bevolking in stand te houden. Als tot 2040 de bevolking alleen maar toeneemt, en de immigratie ook, mag er wel een stop komen aan de subsidiering van meer dan twee kinderen.
Voor twee kinderen is kraamzorg, zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof gegarandeerd. Kinderbijslag en alle andere bestaande toeslagen, verandert niet.
Maar voor een derde kind moeten de ouders zelf gaan betalen. Wat kost een zwangerschapsverlof niet! Wat is de maatschappij kwijt aan al die ouderschapsverloven. De woningen die erbij moeten in dit toch al volle land, dat met de verhuizing van Groningers aan bevolkingsdichtheid alleen maar toeneemt!
Voor derde kinderen moeten ouders bijdragen gaan betalen voor school, bibliotheek, medische zorg en tandarts. Het enige dat gratis blijft is de opvang.

Hetty Visser 

Jan Panhuis:

Goede dag,

Zorg (moet) en kan overgedragen worden aan de de vele (beroeps) werkelozen en aan vrij-willigers, onder leiding van professionals.
Leger inrichten met werkelozen, veel lagere kosten. Weer werklozenprojecten creëren (groenbouw).
Alle gasvoorraden in aandelen verkopen aan alle Nederlanders in aandelen?
1 partij creëren met alle vertegenwoordigers van alle partijen.
Dit creëert opbouw in plaats van zelfbescherming/polarisatie .
In elke partij verplicht 50 % vrouwen en 50 % mannen.
Alle milieupartijen samenbrengen in 1 orgaan.
Bij nieuwbouw verplicht zonnepanelen/zonneboiler aanbrengen.
Staats-GROENE-loterij voor aankoop van grond, EHZ, etc.
Groene staatsaandelen uitgeven .
200 vertegenwoordigers. Per provincie 50 mannen/ vrouwen / kinderen die per maand doorgeven wat er speelt in provincies.
Het volk laten kiezen of het een tv-programma wil zien of laten verwijderen. Rode knop procedé .
Met België weer 1 land maken.

Jan Panhuis 

Jos Sluijsmans:

Beste VPN,

Wat een ellende toch met die gaswinning. Laat de Groningers toch in Groningen blijven!
De fixatie op en afhankelijkheid van gas en olie is niet nodig. Met de breed stromende rivieren door oneindig laagland kan Nederland in zijn eigen, schone, energiebehoefte voldoen met watermolens. Wel snel handelen!

Met vriendelijke groet,
Jos Sluijsmans 

Jos Sluijsmans:

Beste VPN,

Het mobiliteitsbeleid komt er nogal bekaaid af in uw partijprogramma.
Waar Nederland daadwerkelijk nog internationaal gidsland in is, is - naast watermanagement - het fietsbeleid. Wereldwijd wordt er naar Nederland gekeken, maar wij doen er als land (nog) veel te weinig mee. Wereldwijd wordt er in fietsproducten, -kennis en -infrastructuur jaarlijks 100 miljard euro uitgegeven. Daar kunnen we veel meer van naar Nederland halen. De huidige regering doet er nog weinig mee. Grijp deze kans!
Ik wens de VPN veel zetels toe.

Vriendelijke groet,
Jos Sluijsmans 

Dorien Riswick-Keultjes:

Aan de fractie van de V.P.N.

Nog steeds zitten in Nederland tienduizenden gezinnen of personen met een onverkoopbaar huis. terwijl ze om redenen van werk of echtscheiding al elders wonen. Meestal is de verkoopwaarde zwaar gezakt onder de hypotheek die tijdens de aankoop is verstrekt. Eigen schuld dikke bult? Nee dit is niet helemaal waar. De banken hebben het laten gebeuren en er dik aan verdiend. De eigenaren staan in de kou. Ook heeft deze stagnatie voor een groot deel geleid tot de economische malaise die we op dit moment doormaken. En de regering praat nergens meer over. Ik zou voor willen stellen om een verliesregeling op te stellen. waarbij de restschuld na verkoop gedeeld wordt door drie partijen. De staat, de bank en de eigenaar-verkoper. Op deze manier is een gezin in staat om weer enigszins redelijk verder te leven met een schuld die te overzien en af te lossen is. Bovendien zal het leiden tot een domino effect voor de economie. Verhuizen, nieuwe inrichting, verbouwen, tuin opknappen enz. Misschien vind u dit een vreemd idee en gespeend van realiteit maar ik vind het het overwegen waard.

Met vriendelijke groet,
Dorien Riswick-Keultjes 

Jan Schrijver:

Beste VPN,

Beginselprogramma, verkiezingsprogramma, het is om het even: de voorstellen van VPN voor Nederland lijken zó twintigste eeuws, dus ouderwets en niet vrijzinnig. Ze vertonen het betweterige blauwdrukdenken van alle andere politieke partijen. Hiermee worden op voorhand allerlei tegenargumenten en gedupeerden van de gekozen oplossingen uitgesloten. In plaats hiervan past in de 21e eeuw meer openheid, bereidheid zich te laten verrassen door andere invalshoeken en zoeken naar consensus. De opzet is ook bij de VPN aanwezig, blijkens de nadruk op participatieve democratie. Maar wie A zegt moet ook B zeggen. Geen Standpunten? Hoe kan een politieke partij zich dan nog onderscheiden? Door te agenderen, door de kwesties die zij aan de orde stelt en door het proces. De investering om voor specifieke kwesties met inbreng van alle betrokkenen een oplossing te zoeken, bepaalt of mensen zich tot de partij aangetrokken voelen. De VPN onderscheidt zich al van alle andere partijen door deze proceslijn consequent door te voeren. Dus weg met al die halfbakken ideetjes en oplossinkjes voor problemen die toch veel te complex zijn om even vanuit een bepaalde invalshoek op te lossen: referendum, euthanasie, legaliseren van alle drugs, toe maar! In plaats daarvan bijvoorbeeld: Nederland gaat de komende twee jaar een open deliberatie voeren over de drugsproblematiek om een oplossing te vinden die zoveel mogelijk aspecten en belangen in zich verenigt. Daar komen we verder mee.

Jan Schrijver
Amsterdam 

Ingrid van Amelsfort:

Aan de VPN,

Bij deze twee punten voor een Nieuw Nederland:
1. Leefvorm neutraal beleid voeren.
Dat wil zeggen: de sociale familie als uitgangspunt nemen. Betekent in de praktijk o.a. het loslaten van 'het gezin' als uitgangspunt voor beleid, een einde maken aan de huidige discriminatie van alleenstaanden in wetgeving, belastingstelsel, de zorg enz. In plaats daarvan iedereen meer ruimte geven om als zelfstandig mens in een sociaal verband te functioneren.
2. Genderbewustzijn tot een integraal onderdeel van de beleidsontwikkeling maken.
Dat betekent onder andere het introduceren van een genderscan - hoe pakken bezuinigingsplannen uit voor mannen en vrouwen in Nederland? Komen investeringen en uitgaven ongeveer in gelijke mate ten goede aan mannen en vrouwen? Of ontstaan er vormen van (in)directe discriminatie. Pas na de genderscan verder met de beleidsontwikkeling.

Ingrid van Amelsfort
Nieuwegein 

Jasper van der Werff:

Beste VPN,

Lees Rutger Bregmans Gratis geld voor iedereen:
- samenleving op basis van vertrouwen ipv op wantrouwen en angst
- veel minder energie naar negatieve incidenten die de media nu breed uitmeet maar die volkomen irrelevant voor de geschiedenis zullen zijn
- basisinkomen voor iedereen, onvoorwaardelijk
- werkweek naar 15 uur
- grondige herziening belastingstelsel
- grenzen open
- afschaffing bbp als leidraad van welvaart en ontwikkeling; zoeken naar nieuwe (set van) indicator(en)
- zorg: afschaffing macht verzekeraars, afschaffing explosieve management- en overheadskosten, zorg moet weer publiek worden, niet bang zijn voor stijgende kosten maar deze accepteren als inherent aan nieuwe wereld
- ondernemingsklimaat voor kleine bedrijven stimuleren ipv dichtmetselen met regelgeving

Met vriendelijke groet en succes,
Jasper van der Werff 

Ineke van der Storm:

Aan de fractie,

Mijn voorstel is om de burgers waar het om gaat erbij te betrekken. Neem de aardbevingen in Groningen. Dan minstens 30 bewoners van dat gebied erin betrekken zodanig dat hun verhaal, zorgen, boosheid, en uiteindelijke reactie een stevige plek krijgen. Zij zijn het "bijzondere belang" t.o.v. het zogenaamde "algemene belang" waar de politiek moet wikken en wegen. Maar om nou bij deze mensen dergelijke politieke woeste plannen even te kunnen laten bezinken, lijkt het me goed om minstens een week tijdsverschil te regelen tussen de politieke planvorming en hun rol en commentaar.

Succes.
Ineke van der Storm 

Frits van Werven:

Geachte fractie,

Invoering integraal basis- en voortgezet onderwijs tot 16 jaar. Continuïteit in het onderwijssysteem op maat, met inachtneming van de capaciteit van de leerling, gedifferentieerd naar algemene en beroepsgerichte vakken gedoceerd door vakspecialisten. Dus: opheffen van het overgangssysteem van basis- naar middelbare (VMBO/HAVO/VWO) scho(o)l(en). Reeds in de nu basisschooljaren adequaat beroepsonderwijs door gekwalificeerde specialisten met ervaring in het bedrijfsleven.

Vriendelijke groet,
Frits van Werven
Doorwerth 

adriaan keij:

Geachte VPN fractie,

Het zou mooi zijn als uw partij "de vrijheid voor alle mensen" ook werkelijk zou vergroten. Bijvoorbeeld door serieuze punten aan te kaarten, als eye-opener voor TV-kijkend Nederland. Punten die mensen aan het googlen zetten, waarbij ze dan zien dat het ongelofelijke nog wáár is ook...
Of is het te laat om nog nieuwe serieuze items aan te dragen? Ik weet er een paar die m.i. uitstekend zouden passen bij een werkelijk vrijzinnige partij. Het zijn serieuze items (inclusief wetenschappelijke onderbouwing) die raken aan de volksgezondheid, aan onze landbouw en veeteelt, aan de beheersbaarheid van de verzorgingsstaat. Het RIVM komt aan bod (ik heb ontluisterende mails), de WUR (onderzoek naar de brosheid van beschuit, jawel!), maar ook de pers wordt niet ontzien - ze durven zaken niet te publiceren, bang voor inkomstenderving.
Of is de VPN ook al ingepakt door de gangsters van deze tijd? Hope not...

Mvg,
Adriaan Keij 

Chris Coolsma:

Beste VPN,

Het is duidelijk dat op dit moment volstrekt onvoldoende coherent en ambitieus gestreefd wordt naar een grote transitie in het produceren en gebruiken van energie. Het is zeer bedenkelijk dat het begrip duurzaamheid geheel ontbreekt in het programma van de VPN. Het programma is op dit punt broodmager om niet te zeggen vrijwel leeg.
In de eerste plaats moeten alle energieleveranciers meer bijdragen aan verduurzaming. Alle onderzoekslijnen naar niet-fossiel produceren en leven moeten ondersteund worden. De prijs van fossiele brandstof en gebruik daarvan moet geleidelijk omhoog, terwijl de prijs van alle vormen van duurzame brandstof en gebruik daarvan omlaag moet. De waterstofmotor moet de hoogste prioriteit krijgen. Openbaar vervoer moet meer voorrang krijgen. Ook het openbaar vervoer moet verduurzamen.
In de tweede plaats moet er versneld een intelligent energienetwerk worden ingevoerd en technieken om energiegebruik te monitoren, kostenbewustzijn te verhogen en gebruik te verlagen worden bevorderd.
In de derde plaats moeten burgerinitiatieven die gericht zijn op zelf produceren van energie worden ondersteund. De opbrengsten daarvan moeten voor een deel terugvloeien naar de burgers.
De nog voorradige fossiele brandstoffen moeten uitsluitend worden gebruikt voor vormen van productie van polymeren, medicijnen en andere derivaten waarbij zo min mogelijk verbranding plaatsvindt. Het spreekt voor zich, dat hiermee de afhankelijkheid van andere landen en energieleveranciers met kwalijke regimes versneld kan worden afgebouwd. De winning van aardgas kan ook versneld worden verminderd. Alleen dan kan de VPN op mijn stem rekenen.

Hartelijke groeten,
Chris Coolsma 

denk mee en vernieuw nederland

De Postkamer van de VPN stroomt vol met vrijzinnige voorstellen en ideeen voor een Nieuw Nederland. Een selectie vindt u hierboven. Ook reageren? Stuur uw idee naar vrijzinnigidee@vpro.nl en vernieuw mee.

VerNieuw Nederland
In De fractie staat de Vrijzinnige Partij Nederland centraal. Deze partij is weliswaar fictief, maar beschikt wel degelijk over een echt beginselprogramma. Dat heet VRIJ ZINNIG en kunt u lezen op vpnfractie.nl. Het bevat de standpunten van de VPN over onder meer onderwijs, sociale zekerheid, vrijheid, zorg en werk. Allemaal heel aardig en zeker goed bedoeld, maar zo'n statische in Den Haag opgestelde lijst is wel heel erg 2014. Dat kan natuurlijk veel beter want ook de VPN heeft de wijsheid niet in pacht. U wel.

Denk mee
Heeft u ideeën over de zorg? Denkt u het financieringstekort te kunnen oplossen of heeft u voorstellen over de inrichting van Nederland, laat het ons weten. Wij helpen uw ideeën verder te verspreiden en u voedt ons met invalshoeken voor programma's. Zo kunnen wij als omroep een bijdrage leveren aan het debat over de toekomst van de samenleving. Bijna alles mag, mits uw plannen en voorstellen maar vrijzinnig zijn. We vragen veel van u, maar Nieuw Nederland begint niet vanzelf.