De VPRO is een moderne crossmediale omroepvereniging met een lange staat van dienst. Grensverkenner sinds 1926, bakermat van iconische televisie en radioprogramma’s, broedkamer van innovatie en talent en een podium voor eigengereide verhalen en vertellers.

De VPRO wil de komende jaren een belangrijke rol blijven spelen als leverancier van programma’s die ertoe doen voor een groot en geïnteresseerd publiek. De VPRO onderhoudt een creatief maatschappelijk en cultureel netwerk en heeft een betrokken achterban van leden, abonnees, donateurs en sympathisanten.

De missie van de VPRO is het publiek inspireren met eigenzinnige en creatieve programma’s die onafhankelijk, vernieuwend, divers, maatschappelijk relevant en grensverleggend zijn.

missie

De VPRO is een creatieve publieke mediaorganisatie die met inhoudelijk verdiepende programma’s en intelligent vermaak grenzen verkent. Door buiten de gebaande paden te treden en te duiden wat er in de wereld gebeurt, willen we bijdragen aan nieuwe inzichten en ideeënvorming.

Grenzen verkennen
Buiten de gebaande paden, vaak tegen de stroom in, verkennen we grenzen. Nieuwsgierig naar het leven elders en naar de toekomst. En gefascineerd door het buitengewone. Bij onze verkenningen blijven we graag weg van het midden want het nieuwe ontstaat in de randen. Daar ligt onze natuurlijke habitat, daar zoeken we actief naar bijzondere ontwikkelingen, trends en denkers. Dat levert steeds weer verrassende verhalen op. Met die verhalen willen we duiden wat er in de wereld gebeurt.

Voor wie
We zijn er voor mensen die bereid zijn om buiten hun comfortzone te treden, voortdurend hun gedachten willen scherpen, de behoefte hebben zich te ontwikkelen en zich open stellen voor nieuwe of andere ideeën. Mensen die middenin de wereld staan en ons als hun partner zien in de zoektocht naar nieuwe ervaringen, kennis en inzichten en af en toe een goede grap.

Intelligent
Als omroepinstelling en vereniging staan we sinds 1926 in een traditie van vrijzinnigheid. We vormen de uitvalsbasis voor het vrije denken, in een wereld die wel wat diepgang en intelligentie kan gebruiken. Een plek voor nieuwe ideeën en concepten. Voor verhalen die ergens voor staan en aanzetten tot nadenken.

Vakmanschap
We laten ons graag voorstaan op ons vakmanschap. We nemen de tijd voor gedegen research en investeren in de beste professionals en talenten. We produceren veel zelf maar ook samen met verwante creatieve instellingen en organisaties in binnen- en buitenland. Daarbij willen we op onze kwaliteit de maat worden genomen. Dat vinden we van groot belang in een tijd waarin commercie in toenemende mate de smaak bepaalt en succes niet altijd synoniem is voor het beste.

Creativiteit
Voor ons is creativiteit een kwestie van mentaliteit. We willen zelf creëren, scheppen en maken. Met die mentaliteit proberen we andere wegen uit die ons brengen bij nieuwe concepten. Dit betekent ook dat we de ruimte geven aan onorthodoxe ideeën, talentvolle jonge makers en experiment.

Innovatie
We zoeken steeds weer andere manieren om onze verhalen aan de man te brengen. Hierbij zien wij ons continu uitgedaagd door het steeds veranderende mediagebruik en de toenemende distributiemogelijkheden. Innovatie behoort tot onze kern. We zetten in op programmavernieuwing op alle platforms en participeren in de nieuwste ontwikkelingen. We werken samen met ontwerpers en mediamakers aan toepassingen van nieuwe technologieën die hun weerslag kunnen krijgen in onze programmering.

Absurdisme
We hebben een lange traditie in stoutmoedigheid en absurditeit. Daarom zijn humor en satire voor ons een veel beproefd stijlmiddel waarmee we graag een spiegel voorhouden of een taboe doorbreken.

organisatie

Directie
Algemeen directeur ad interim – Roel Burgman

Hoofdredactie Media – Willem van Zeeland, Sarah Sylbing en Bella Boender (ad interim)
Uitgever Gids – Hugo Blom
Hoofd Innovatie en Digitale Media – Geert-Jan Bogaerts

Zakelijk Leider ad interim – Linda de Vos

Hoofd Publiek & Marketing – Diederik Hoekstra
Hoofd Personeel & Organisatie – Patricia van der Steen
Hoofd Financiën – Michèl Koot

Statuten
Klik hier om de officiële statuten van de omroepvereniging VPRO te downloaden.

Redactiestatuut
Klik hier om het redactiestatuut te downloaden.

Beleidsplan
Klik hier om het beleidsplan 2022-2026 te downloaden.

Organisatie organogram
Klik hier om het organisatie organogram te downloaden.

Raad van Toezicht

VPRO Raad van Toezicht, samenstelling per 3 juni 2022
Zoals elke omroepvereniging heeft de VPRO een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zes personen en wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De zittingstermijn is vier jaar en Raad van Toezichtsleden kunnen voor twee termijnen worden benoemd.

Leden
Marise Voskens (voorzitter)
Viola van Alphen
Johan Gijsen
Wasima Khan
Heleen Rouw
Bart Raessens

Samenstelling RVT
De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het bestuur van de Vereniging onafhankelijk en kritisch hun taak kunnen uitoefenen.

Er moet – met inachtneming van de identiteit van de Vereniging – sprake zijn van een afgewogen samenstelling wat betreft geslacht, leeftijd, deskundigheid, sociale-, culturele-, bedrijfsmatige-, en media-achtergrond van zijn leden. De Raad van Toezicht moet in ieder geval zo zijn samengesteld dat de volgende competenties aanwezig zijn:

  • mediakennis;
  • financiële expertise;
  • organisatorische expertise;
  • juridische expertise; en
  • politiek-bestuurlijke expertise. 

Werkzaamheden en nevenfuncties raad van toezicht en directie
Klik hier voor een overzicht. 

Code goed bestuur
De Publieke Omroep werkt met een eigen gedragscode, de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021. Daarin hebben de omroepen en de NPO afspraken vastgelegd over goed bestuur en toezicht, integriteit, verslaglegging, cofinanciering, interactieve diensten, e-mailmarketing en de klokkenluidersregeling. Meer informatie over de gedragscode van de Nederlandse Publieke Omroep kunt u hieronder downloaden.

Download hier een pdf van de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021.

Bij de VPRO bekleden medewerkers regelmatig nevenfuncties. Dat vinden we een pré. Mensen die vrijwilligerswerk doen of in besturen zitten van instellingen en organisaties weten wat er speelt in de maatschappij. Het is wel belangrijk dat de onafhankelijkheid van medewerkers gewaarborgd blijft, in hun journalistieke werk of bij het gunnen van een dienst of een opdracht.

Daarom toetsen we regelmatig of onze medewerkers de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021 op dit gebied ook naleven. Het gaat daarbij vooral om de vraag of nevenfuncties niet tot belangenverstrengeling kunnen leiden. Daarnaast hanteren we de regel dat wie bij de VPRO werkt geen financiële belangen mag hebben in een bedrijf waarmee de VPRO zaken doet. Bestaat er een kans op belangenverstrengeling dan zorgt de VPRO ervoor dat die medewerker niet betrokken is bij besluiten of opdrachten die met dat bedrijf te maken hebben.

De VPRO vraagt medewerkers elk jaar om opgave van hun nevenfuncties. Ook moeten medewerkers giften en geschenken melden met een waarde van meer dan 50 euro. De leidinggevende toetst of de onafhankelijkheid gewaarborgd is en keurt nevenfuncties goed. Integriteit en compliance wordt ook besproken in de functioneringsgesprekken. De afdeling personeel en organisatie rapporteert ieder jaar over de naleving van de gedragscode zodat we een goed beeld hebben van de manier waarop de VPRO met integriteit, belangen en compliance omgaat.

Op de website van de VPRO publiceren we de nevenfuncties van topfunctionarissen en belangrijke journalistieke functionarissen. Bij de VPRO zijn dat de leden van de Raad van Toezicht, de bestuurder, de hoofdredacteuren en eindredacteuren en presentatoren van ons journalistieke media-aanbod.

Download hier het overzicht van nevenfuncties. Download hier het geschenkenregister.

anbi

Schenken aan een goed doel? Dan zijn speciale fiscale regels van toepassing. We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

VPRO is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het standaardformulier met onze gegevens kunt u downloaden. Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Meer informatie over aftrekken van giften →

Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan VPRO.
Meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel met de Belastingtelefoon op 0800 - 0543 of kijk op www.belastingdienst.nl.

RSIN nummer 001063571.