Leden voor de Raad van Toezicht

We zoeken nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.

Wie zijn wij?

De VPRO is een creatieve publieke mediaorganisatie die met inhoudelijk verdiepende programma’s grenzen verkent. Als omroepinstelling en vereniging staan we sinds 1926 in een traditie van vrijzinnigheid. We vormen de uitvalsbasis voor het vrije denken, in een wereld die wel wat diepgang kan gebruiken. We zijn er voor mensen die bereid zijn om buiten hun comfortzone te treden, voortdurend hun gedachten willen scherpen. Mensen die middenin de wereld staan en ons als hun partner zien in de zoektocht naar nieuwe ervaringen, kennis en inzichten en af en toe een goede grap.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de VPRO bestaat uit minimaal vijf en een maximaal zeven leden, die worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De vijf zittende leden van de Raad van Toezicht zijn allen benoemd tot 25 mei 2019, waarna een eenmalige herbenoeming kan plaatsvinden. Een lid heeft aangegeven vanwege privé omstandigheden niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn, waardoor een vacature ontstaat. `Om de continuïteit ook op termijn zeker te stellen gaat de VPRO evenwel op zoek naar twee nieuwe leden. De selectie wordt gedaan door de Verkiezingscommissie. [1]

De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het bestuur van de Vereniging, onafhankelijk en kritisch hun taak kunnen uitoefenen. Er moet – met inachtneming van de identiteit van de Vereniging - sprake zijn van een afgewogen samenstelling.

Taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken in de Vereniging, het toezicht op de naleving van geldende wet- en regelgeving door het bestuur, het toezicht op het door het bestuur gevoerde beheer en beleid, op de wijze waarop door het bestuur risico’s inzichtelijk gemaakt worden en worden beheerst, alsmede op de door het bestuur opgestelde risicobereidheid verbonden aan de strategie en activiteiten van de Vereniging. Hij staat het bestuur met raad terzijde en voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies.

De Raad van Toezicht keurt het jaarplan, de jaarbegroting, de jaarrekening inclusief bestuursverslag en het meerjarenbeleidsplan inclusief meerjarenbegroting goed. De Raad van Toezicht benoemt de leden van het Bestuur. De regels omtrent besluitvorming en de werkwijze van de Raad van Toezicht staan beschreven in het reglement [2]. De Raad van Toezicht wordt benoemd door en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. De Raad van Toezicht onderschrijft de Governancecode Publieke Omroep.

Achtergrond en competenties van de leden van de Raad van Toezicht

Voor elk lid van de Raad van Toezicht geldt het volgende:

 • De toezichthouder bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en heeft ervaring als toezichthouder of bestuurder.
 • Functioneert op strategisch niveau. Is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de bestuurder en de andere leden van de Raad van Toezicht een spiegel voor te houden.
 • Weet wat er in de samenleving speelt en weet dit te vertalen naar algemeen bestuurlijke uitgangspunten.
 • Heeft affiniteit met media en de publieke omroep in het bijzonder en kennis van professionele mediaorganisaties.
 • Heeft affiniteit met de waarden waar de VPRO voor staat en de leefstijlgroepen die de VPRO bedient
 • Weet afstand te bewaren tot de professionele mediaorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid.
 • Communiceert helder, is klankbord voor de bestuurder.
 • Weet balans te vinden tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken.
 • Is een teamspeler en ziet de Raad van Toezicht ook als een team.
 • Is bereid zijn/ haar netwerk ter beschikking te stellen.
 • Beschikt over HBO plus of academisch denk- en werkniveau

De Raad van Toezicht als geheel beschikt over de volgende kennis/expertise:

 • mediakennis
 • financiële expertise
 • organisatorische expertise
 • juridische expertise en
 • politiek-bestuurlijke expertise.

De Raad van Toezicht als geheel is divers in de volgende opzichten:

 • geslacht
 • leeftijd
 • deskundigheid
 • sociaal-culturele achtergrond

Met het oog op de achtergrond, kennis en competenties van de zittende leden is de VPRO op zoek naar kandidaten met:

 • ruime ervaring als mediaprofessional, bij voorkeur (mede) in nieuwe media of
 • ruime financiële ervaring in bij voorkeur het (internationale) bedrijfsleven

De Raad van Toezicht wil de diversiteit van de samenstelling op het gebied van sociaal-culturele achtergrond verbreden.

Reageren?

Reacties (cv en motivatiebrief) gericht aan de voorzitter van de VPRO Verkiezingscommissie, Ruben Maes, ontvangen wij graag tot uiterlijk 28 januari 2019 op vacature@vpro.nl.  Wilt u meer informatie over deze functies, neem dan contact op met de secretaris van de Verkiezingscommissie Ute Seela, u.seela@vpro.nl.

 

[1] De Verkiezingscommissie is een door de ALV benoemde commissie waarin twee leden op voordracht van de Raad van Toezicht, twee leden op voordracht van het bestuur en drie leden op voordracht van de ALV zitting hebben. De Verkiezingscommissie doet aan de ALV een voordracht voor een te benoemen lid. Voor meer informatie zie het Reglement Verkiezingscommissie, vastgesteld door de ALV op 26 mei 2018.

[2] Reglement Raad van Toezicht, vastgesteld door de Raad van Toezicht op 27 september 2018.

advertentie