Actievoorwaarden

Winactie kaarten voor opname Zondag met Lubach

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win kaarten voor Zondag met Lubach’ (hierna “Actie”).

1. Algemeen

1.1
De Actie wordt georganiseerd door de VPRO gevestigd en kantoorhoudende te (1217WD) Hilversum, Wim T. Schippersplein 1 (hierna ‘VPRO’).

1.2
De Actie bestaat uit: een winactie voor Facebook fans van Zondag met Lubach. Door middel van het achterlaten van je naam, emailadres en het aanvinken van de nieuwsbrief maak je kans op 2 kaarten voor de opnames op zondag 2 april.

1.3
De Actie start op woensdag 8 maart en loopt tot en met zondag 19 maart 2017. De winnaars worden op de hoogte gebracht per email.

1.4
De VPRO is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziende versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op vpro.nl worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. Deelname

2.1
Elke Zondag met Lubach Facebook an die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen. Bij minderjarigen (onder de 18), is schriftelijke toestemming van zijn/haar ouder of voogd nodig om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.

2.2
Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten;

(b) alle medewerkers van de VPRO, en;

(c) iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

2.3
Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.4
Om deel te nemen dient een deelnemer zijn naam, emailadres in te vullen en het vinkje nieuwsbrief aan te vinken.

2.5 Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. VPRO.nl mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.5
Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de Actie.

2.6
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

2.7
De VPRO is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. VPRO kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de VPRO of derden.  

3. Prijzen

3.1
Met de Actie kunnen in totaal 5 prijzen gewonnen worden. 5 personen zullen geselecteerd worden en die winnen per persoon 2 kaarten voor de opnames van 2 april 2017.

3.2
Aanwijzing van de winnaars geschiedt onpartijdig, door een onafhankelijk persoon of instrument. Uit de Deelnemers worden in totaal 5 winnaars getrokken waaronder 10 kaarten worden weggegeven, 2 kaarten per persoon. Deze kaarten zijn geldig op zondag 2 april 2017.

3.3 De winnaars worden persoonlijk (per e-mail) op de hoogte gebracht, uiterlijk binnen één maand na beëindiging van de Actie.

3.4
De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld. Het is niet mogelijk te ruilen van data. De prijs wordt toegezonden per e-mail. Indien de winnaar de prijs niet gebruikt, vervalt de prijs.

3.5 Binnen enkele weken na bekendmaking van de winnaars zullen de prijzen per e-mail aan de winnaars worden verstuurd.

3.6
De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar.

3.7
Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

3.8 
VPRO neemt de over de prijzen eventuele verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

4. Overig

4.1
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de VPRO.

4.2
De VPRO behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

4.3 De VPRO besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de VPRO in het leven roepen.

4.4
De VPRO, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

4.5
Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4.6 Deze voorwaarden en overige informatie over de Actie is verkrijgbaar op de website www.vpro.nl/voorwaarden  

4.7
Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

4.8
Voor informatie en/of klachten betreffende de Actie kunt u zich richten tot VPRO ledenservice, Antwoordnummer 346, 1200 VB Hilversum.