actievoorwaarden

winactie vpro etalage


1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie 'Win een gesigneerde dvd van Door het hart van China' (hierna "Actie").

1.2 De Actie wordt georganiseerd door de VPRO, gevestigd en kantoorhoudende te 1217 WD Hilversum, Wim T. Schippersplein 1 (hierna "VPRO").

1.3 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer bekend en akkoord te zijn met deze actievoorwaarden.

1.4 De VPRO is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op vpro.nl worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging, dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. De Actie

2.1 De Actie bestaat uit: een winactie voor VPRO leden en donateurs.

2.2 VPRO leden en donateurs kunnen het formulier invullen op de website of de antwoordkaart insturen om kans te maken op een dvd van Door het hart van China, gesigneerd door Ruben Terlou (hierna “Prijs” of “Prijzen”).

2.3 De Actie start op 4 september 2018 en loopt tot en met 25 september 2018.

3. Deelname

3.1 Elk VPRO lid of elke VPRO donateur is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

3.2 Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten;

(b) alle medewerkers van de VPRO, en;

(c) iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.3.3 Om deel te nemen moet de deelnemer het webformulier invullen of de papieren antwoordkaart invullen en retour sturen.3.5 Elke deelnemer kan slechts eenmaal een Prijs winnen.

3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

3.4 Deelnemers die niet de juiste volledig gevraagde gegevens opgeven zijn van deelname uitgesloten. Bij het verstrekken van onjuiste gegevens behoudt de VPRO zich het recht om de Prijs niet uit te keren.

3.5 De VPRO is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. VPRO kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de VPRO of derden. 

4. Privacy

4.1 Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens.

4.2. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt in het kader van de Actie. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt.

4.3 Op deze Actie is onze privacyverklaring van toepassing.

5. Prijzen

5.1 De VPRO reikt in totaal 10 prijzen uit.

5.2 Aanwijzing van de winnaars geschiedt onpartijdig, door een onafhankelijk persoon of instrument. Uit alle aanmeldingen, via het webformulier of de papieren antwoordkaart, worden in totaal 10 winnaars getrokken die de Prijs automatisch ontvangen.

5.3 De Prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld. Het is niet mogelijk te ruilen van Prijs. 

5.4 Binnen enkele weken na bekendmaking van de winnaars zullen de Prijzen per post aan de winnaars worden verstuurd.

5.5 Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. Aan de deelname en/of de uitslag kunnen geen rechten worden ontleend.

5.6 VPRO neemt de over de Prijzen eventuele verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

6. Overig

6.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de VPRO.

6.2 De VPRO behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

6.3 De VPRO besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de VPRO in het leven roepen.

6.4 De VPRO en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

6.5 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

6.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

6.7 Op deze Actie zijn onze algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing, te vinden op www.vpro.nl.

6.8 Voor informatie en/of klachten betreffende de Actie kunt u zich richten tot VPRO Ledenservice, Antwoordnummer 346, 1200 VB Hilversum.

advertentie