Wie mag er meedoen aan de VPRO-fotowedstrijd FF wat Andes en onder welke voorwaarden? Let op: deze fotowedstrijd is inmiddels gesloten.

Actievoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘VPRO FF wat Andes’ (hierna “Actie”).

1. Algemeen

1.1
De Actie wordt georganiseerd door de VPRO gevestigd en kantoorhoudende te (1217WD) Hilversum, Wim T. Schippersplein 1 (hierna ‘VPRO’).

1.2
De Actie bestaat uit: een loyaliteitsactie voor het VPRO-televisieprogramma ‘Over de rug  van de Andes’ (hierna ‘het Televisieprogramma’). Door middel van het plaatsen van een foto per keer met toelichting en de hashtags #andes en #stefbiemans op uw persoonlijke Facebook-, Twitter- en/of Instagrampagina maakt u kans op het winnen van de onder artikel 3 genoemde prijzen.

1.3
De Actie start op dinsdag 6 maart 2018 en loopt tot en met donderdag 5 april 2018. De bekendmaking van de winnaar vindt plaats in de live-Q&A op de Facebookpagina van de VPRO na afloop van de laatste aflevering (8 april).

1.4
De VPRO is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziende versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op vpro.nl/andes worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. Deelname

2.1
Elk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt is gerechtigd eenmaal aan deze Actie deel te nemen. Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de Actie 18 jaar of ouder te zijn of schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder en/of voogd om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.

2.2
Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten;

(b) alle medewerkers van de VPRO

(c) iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

2.3
Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.4
Om deel te nemen dient een deelnemer gedurende de gehele actieperiode per post, tweet of bericht één foto met anekdote van maximaal 200 woorden (hierna te noemen: “de Foto”) te plaatsen op een van de volgende social mediakanalen: Facebook, Instagram, of Twitter. Bij de beschrijving van de Foto dienen de volgende hashtags te worden vermeld: #andes en #stefbiemans. Ook dient de post openbaar te zijn, zodat deze door de VPRO kan worden ingezien en evt. kan worden geplaatst (door middel van embedden) op de (online) kanalen van de VPRO.

2.5
Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte gegevens: de Foto, volledige naam van maker (indien van toepassing: NAW-gegevens), locatie waar de Foto gemaakt is,en verhaal/toelichting bij de Foto.

2.6
VPRO zal de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden/verwerken in het kader van de Actie en de bekendmaking van de winnaar en zal alle  persoonsgegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.7
De deelnemer verleent aan de VPRO tevens voor onbepaalde tijd een non-exclusieve, onbeperkte, wereldwijde, overdraagbare, onvoorwaardelijke en onherroepelijke licentie om (delen van) de Foto inclusief het verhaal en/of (gebruikers)naam en/of profielfoto van de deelnemer, door of uit naam van de VPRO te (doen) verveelvoudigen en openbaar te (doen) maken (te publiceren en/of embedden) binnen de context van het Televisieprogramma op alle mogelijke thans bekende en in de toekomst nog te ontwikkelen wijzen. Hieronder wordt mede verstaan; het openbaar maken/verveelvoudigen van de Foto, verhaal, (gebruikers)naam, en/of profielfoto van de deelnemer op de (online) kanalen van de VPRO en/of als onlosmakelijk deel van de Fotomontage (zie artikel 3.1b van deze actievoorwaarden).

2.8
Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de Actie.

2.9
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

2.10
De VPRO is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. VPRO kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de VPRO of derden.

3. Prijzen

3.1
In het totaal is er 1 (fysieke) prijs te winnen:

a) 1 DVD-pakket met VPRO reisseries t.w.v. €50,-, te winnen door 1 deelnemer van de 10 geselecteerden (zie onder 3.1.b )(hierna te noemen: “de Prijs”)

b) 10 deelnemers worden door de redactie van de VPRO geselecteerd; van hun Foto wordt een aparte montage gemaakt in de stijl van de televisieserie (hierna te noemen: “Fotomontage”), die gedeeld zal worden op de kanalen van de VPRO (waaronder mede maar niet uitsluitend: VPRO.nl, de social media kanalen van de VPRO: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter).

3.2
Aanwijzing van de winnaars geschiedt onpartijdig door de webredactie van VPRO.nl. De bekendmaking van de winnaars vindt voornemens plaats op zondag 8 april 2018 om 21.00-22.00 uur, tijdens de live Q&A met presentator Stef Biemans op de Facebookpagina van de VPRO (www.facebook.com/vpro) en op die van VPRO Reisseries (www.facebook.com/vproreisseries).  

3.3
De 10 winnaars worden persoonlijk via een email of persoonlijk bericht via social media op de hoogte gebracht, uiterlijk binnen een week na afloop van de serie (op 8 april 2018).

3.4
De Prijs zal na verstrekking van de NAW-gegevens uiterlijk binnen een maand na de laatste aflevering van de serie worden toegezonden.

3.5 De Prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De Prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld.

3.5
De prijzen zijn niet aan derden overdraagbaar.

3.6
Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd, anders dan dat de winnaars per email of met een persoonlijk bericht via social media worden geïnformeerd.

3.7
VPRO is niet aansprakelijk voor gebreken ontstaan aan de Prijs door of na verzending

3.8
VPRO is niet aansprakelijk voor gebreken ontstaan aan de Prijs door of na verzending.

3.9
De totale waarde van de Prijs bedraagt niet meer dan €50,-

4. Overig

4.1
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de VPRO.

4.2
De VPRO behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

4.3
De VPRO besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de VPRO in het leven roepen.

4.4
De VPRO, de door hem ingeschakelde personen en/of derden (onder wie presentator Stef Biemans) zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie (waaronder mede maar niet uitsluitend: gebreken in de door haar verstrekte Prijs, noch voor schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gebruik of inzet van de uitgekeerde Prijs).

4.5
Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4.6
Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

4.7
Voor informatie en/of klachten betreffende de Actie kunt u zich richten tot VPRO ledenservice, Antwoordnummer 346, 1200 VB Hilversum.