Raoul de Jong over ‘menschetende aanbidders der zonneslang’