Argos

De gemiste kansen van de Betuwelijn en de HSL

Argos

De gemiste kansen van de Betuwelijn en de HSL

Heel Nederland wordt binnenkort omgewoeld voor de aanleg van de Betuwespoorlijn en de Hoge Snelheidslijn. Volgende week wordt het bovengrondse tracé van de Betuwelijn ter visie gelegd. Over twee weken zal het kabinet een besluit nemen over de route van de Hoge Snelheidslijn. Terwijl de kennis om ondergronds tunnels te boren snel groeit, allerlei bouwcombinaties zich voorbereiden om de grond in te gaan, houdt Den Haag vast aan bovengrondse spoorlijnen. In Argos het verhaal van de gemiste kansen. En onder meer interviews met de Kamerleden Biesheuvel (CDA) en van Gijzel (PvdA).

----------
Persbericht:
Provincie Gelderland komt met nieuw plan voor Betuwelijn

Volgende week zal het door de regering voorgestelde tracé van de Betuwespoorlijn ter visie worden gelegd. De Gelderse gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Johan de Bont (VVD) blijft zich tegen het bovengrondse plan verzetten. In Argos kondigt hij aan half maart met een nieuw plan te zullen komen in een laatste poging delen van de Betuwelijn alsnog ondergronds aan te leggen.

Gedeputeerde De Bont heeft het laatste half jaar intensief overlegd met een Nederlands-Duitse aannemerscombinatie. Hij wil af van de ingewikkelde bovengrondse aanleg langs en door Zevenaar met stukken tunnels, geluidsschermen en andere voorzieningen. De aannemerscombinatie heeft becijferd dat als de Betuwelijn bij Zevenaar in een rechte lijn via een geboorde tunnel ondergronds wordt aangelegd, de kosten hoogstens met tien procent zullen toenemen. Het niet becijferde voordeel is dat veel overlast zal worden weggenomen en ruimte blijft gespaard. In het plan wordt ook uitgegaan van een geboorde tunnel tussen Deil en onder Geldermalsen.
Gedeputeerde De Bont heeft zijn plan inmiddels voorgelegd aan de betrokken ministeries in Den Haag. Als die niet akkoord gaan, zal De Bont de strijdbijl weer opgraven en zal de provincie Gelderland bezwaar gaan aantekenen tegen het ontwerp-tracé. De gedeputeerde denkt een procedure voor de Raad van State uiteindelijk te kunnen winnen omdat zijn plan een betere oplossing is dan het tracé dat de regering voorstelt.
Vandaag wordt overigens voor de Raad van State een ander bezwaarschrift van de provincie Gelderland behandeld tegen verschillende onzorgvuldigheden bij de Planologische Kernbeslissing. De provincie Gelderland vindt dat zij eerst antwoorden moet krijgen, alvorens te kunnen beslissen over het ontwerp-tracé. De regering wil dat eind volgend jaar de eerste spade de grond ingaat. Johan de Bont vindt dat de Betuwespoorlijn nu al hopeloos verouderd is.