HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

HET INTERVIEW

9.00 - 10.00

9.00 - 10.00: HET INTERVIEW

Problematiek in grote steden

Afgelopen donderdag werd in Den Haag voor de vijfde maal de Hofstadlezing gehouden. Na Zalm, Bolkestein, Brinkhorst en Verhofstadt mocht burgemeester Deetman van Den Haag zelf de lezing geven. Deetman is sinds 1996 burgemeester van Den Haag en tevens voorzitter van de VNG - Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarvoor was hij kamervoorzitter, minister en kamerlid voor het CDA.

'Grote steden hebben hun functie verloren als sociale lift voor de laagopgeleiden en zwakkeren in de samenleving', stelde Deetman in zijn Hofstadlezing. Omdat die groepen nog steeds wel massaal naar de grote stad trekken, hopen de problemen zich op. Volgens Deetman moet de grote stad daarom snel haar traditionele rol als emancipatiemachine terug krijgen. Dat kan alleen als het kabinet de gemeenten snel veel meer vrijheid gunt om de grotestadsproblematiek te lijf te gaan. Djoeke Veeninga leidt het gesprek.

---

Afschaffing Remigratiewet

Illegalen moeten het land uit; andere immigranten die juist het land uit willen, kunnen dat binnenkort misschien niet meer. De Nederlandse regering dreigt namelijk de Remigratiewet af te schaffen. Deze wet geeft financiële steun aan migranten die er vrijwillig voor kiezen Nederland te verlaten en terug te keren naar hun land van herkomst. Voorwaarde is dat ze ouder dan vijfenveertig zijn en er niet in slagen hier een bestaan op te bouwen. Ze zijn werkloos of arbeidsongeschikt. Onder potentiële landverlaters heerst paniek over de mogelijke afschaffing van de wet. Sommigen hebben al jaren uitgezien naar hun vijfenveertigste, wanneer ze voor financiële steun in aanmerking komen. En nu gaat het misschien op het laatste moment allemaal niet door. Dit geldt ook voor de vierenveertigjarige invalide Bosniër Saaht Mizinovitch. Verslaggever Teun van de Keuken sprak met hem.

---

Eigen bijdrage huisartsenbezoek

In het debat in de Tweede Kamer hield CDA-er Siem Buys staande tegen een eigen bijdrage voor huisartsenbezoek te zijn en te blijven. Maar hij weigerde een motie te ondertekenen van de oppositie waarin dit gesteld werd. Hoe dit nu weer te lijmen? Een gesprek met Buys.

---