De Open Plek 19-09-2000

Het Natte Hart van NL: 1 Het IJsselmeer

De Open Plek 19-09-2000

Het Natte Hart van NL: 1 Het IJsselmeer

Onder de titel het "Natte Hart van Nederland" start DE OPEN PLEK op dinsdag 19 september een nieuwe serie uitzendingen over het IJsselmeer. Aanleiding is het verschijnen van het eindrapport van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw.

In dit advies stelt de commissie waterbeheer dat het water een grotere rol moet spelen bij beslissingen over de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het water is de laatste jaren verwaarloosd door de plannenmakers van rijk, gemeenten, provincies, projectontwikkelaars etc. Door "verstening" van Nederland wordt het water niet langer geabsorbeerd in de bodem, maar komt het direct in het afvoerstelsel terecht.

Het gevolg is dat het "waterbergend vermogen" van grote delen van Nederland tot een onaanvaardbaar minimum is gedaald. Er hoeft maar een fikse regenbui te vallen of grote delen van ons land komen onder water te staan.

Dé oplossing is volgens de commissie waterbeheer om polders aan te wijzen die in perioden van hevige regenval dienst doen als noodbekken: doelbewust overstromingen veroorzaken om elders waterschade te voorkomen. Bij zeespiegelstijgingen van tientallen centimeters per eeuw, voorspelde toename van neerslag en voller rakende rivieren wordt de noodzaak van een verstandig waterbeheer alleen maar groter.

Ook bestaande wateren moeten actief worden ingezet om de voeten droog te houden. Hier komt het IJsselmeer om de hoek kijken. Het IJsselmeer is samen met het Markermeer al een belangrijke zoetwaterbuffer. In de waterhuishouding zorgt het er verder voor dat de omringende landbouwgronden ook in natte seizoenen droge voeten houden, de binnenvaart een goede vaardiepte heeft en de waterschappen hun boezemwater kunnen lozen.

De rol van het IJsselmeer zal alleen maar toenemen. Er zijn plannen om het Rijnwater nog meer via IJssel, IJsselmeer richting Waddenzee te sluizen. Dat voorkomt wellicht rivieroverstromingen in het dichtbevolkte westen en bij de mondingen. Tijd dus om in een serie uitzendingen uit te zoeken wat er allemaal staat te veranderen met het IJsselmeer. En wanneer halen ze die Afsluitdijk eigenlijk weer weg?

In deze uitzending praat Marjoke Roorda met Han Abelman (Rijkswaterstaat). Abelman is hoofd watersystemen van het IJsselmeergebied. Aansluitend hoort u een telefonisch interview met Peter Visscher, een Urker visser die afgelopen week protesteerde tegen het onlangs afgekondigde vangstverbod van het Ministerie van LNV.

Heeft u suggesties of wilt u meepraten over de toekomst van het Natte Hart, laat dit dan weten aan de redactie van de Open Plek. E-mail: openplek@vpro.nl

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Er is een groot aanbod van sites over water. Als startpunt zijn de volgende sites heel nuttig:

Op "WATERLAND. De wereld van het water op internet" (http://waterland.net) zijn zowat alle Nederlandse organisaties, instellingen en bedrijven vertegenwoordigd die iets met water te maken hebben (te vinden onder het knopje 'partners' ). Praktisch alle facetten van water komen aan bod: van de offshore industrie in de Noordzee tot de bodemdaling en de toestand van het grondwater. De site biedt al met al een schat aan informatie, al gaat dat wel ten koste van de overzichtelijkheid.

Een andere site is die van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ook hier laat de duidelijkheid te wensen over, maar een vasthoudende bezoeker treft er veel informatie aan over water, waterbeleid, onderzoeksrapporten etc. (http://www.venw.nl).

Informatie over de visserij is onder andere te vinden op de site van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (http://www.minlnv.nl).

De Directie IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat (http://waterland.net/rdij/) geeft op haar site een overzicht van lopende projecten als WIN (Waterhuishouding In het Natte Hart), WINBOS en de Integrale Visie IJsselmeergebied (IVIJ) waarin vier ministeries en drie provincies hopen te komen tot een eensluidende toekomstvisie op het IJsselmeer. Ook een beknopte geschiedenis is op deze site te raadplegen.

Van 17-22 maart 2000 vond in Den Haag het Tweede Wereld Water Forum plaats. Op de site vindt u een verslagen, rapporten en diverse links op het gebied van water (http://www.worldwaterforum.org).

Het RIZA is het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling. Dit instituut doet o.a. onderzoek naar de kwaliteit van zoet water.

Op de zesde Klimaatconferentie in Den Haag (13 tot 24 november 2000) kwam uiteraard het wereldwaterprobleem ter sprake.


Onder de titel het "Natte Hart van Nederland" start DE OPEN PLEK op dinsdag 19 september een nieuwe serie uitzendingen over het IJsselmeer. Aanleiding is het verschijnen van het eindrapport van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw.

In dit advies stelt de commissie waterbeheer dat het water een grotere rol moet spelen bij beslissingen over de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het water is de laatste jaren verwaarloosd door de plannenmakers van rijk, gemeenten, provincies, projectontwikkelaars etc. Door "verstening" van Nederland wordt het water niet langer geabsorbeerd in de bodem, maar komt het direct in het afvoerstelsel terecht.

Het gevolg is dat het "waterbergend vermogen" van grote delen van Nederland tot een onaanvaardbaar minimum is gedaald. Er hoeft maar een fikse regenbui te vallen of grote delen van ons land komen onder water te staan.

Dé oplossing is volgens de commissie waterbeheer om polders aan te wijzen die in perioden van hevige regenval dienst doen als noodbekken: doelbewust overstromingen veroorzaken om elders waterschade te voorkomen. Bij zeespiegelstijgingen van tientallen centimeters per eeuw, voorspelde toename van neerslag en voller rakende rivieren wordt de noodzaak van een verstandig waterbeheer alleen maar groter.

Ook bestaande wateren moeten actief worden ingezet om de voeten droog te houden. Hier komt het IJsselmeer om de hoek kijken. Het IJsselmeer is samen met het Markermeer al een belangrijke zoetwaterbuffer. In de waterhuishouding zorgt het er verder voor dat de omringende landbouwgronden ook in natte seizoenen droge voeten houden, de binnenvaart een goede vaardiepte heeft en de waterschappen hun boezemwater kunnen lozen.

De rol van het IJsselmeer zal alleen maar toenemen. Er zijn plannen om het Rijnwater nog meer via IJssel, IJsselmeer richting Waddenzee te sluizen. Dat voorkomt wellicht rivieroverstromingen in het dichtbevolkte westen en bij de mondingen. Tijd dus om in een serie uitzendingen uit te zoeken wat er allemaal staat te veranderen met het IJsselmeer. En wanneer halen ze die Afsluitdijk eigenlijk weer weg?

In deze uitzending praat Marjoke Roorda met Han Abelman (Rijkswaterstaat). Abelman is hoofd watersystemen van het IJsselmeergebied. Aansluitend hoort u een telefonisch interview met Peter Visscher, een Urker visser die afgelopen week protesteerde tegen het onlangs afgekondigde vangstverbod van het Ministerie van LNV.

Heeft u suggesties of wilt u meepraten over de toekomst van het Natte Hart, laat dit dan weten aan de redactie van de Open Plek. E-mail: openplek@vpro.nl