De Plek 6-01-1998

*Bunnik* X=142/143 en Y=454/453)

De Plek 6-01-1998

*Bunnik* X=142/143 en Y=454/453)

Begrensd door Utrecht-De Uithof, De Bilt, Zeist, Driebergen, Odijk, en Houten ligt een klein groen hartje, Groenraven Oost. Door en langs het gebied lopen de A-27, de A-28 en de A-12 en een spoorlijn. In de directe omgeving wonen een half miljoen mensen, die in het gebied willen wandelen of fietsen. Het is het stroomgebied van de Kromme Rijn, er zitten vee- en fruitteeltbedrijven en er is bos en natuurgebied. Groenraven Oost vervult dus vele functies, en de provincie denkt dat het gebied beter kan worden benut. Er is een plan gemaakt om het gebied opnieuw in te richten, en wel zo dat de betrokken partijen er beter van worden: boeren, natuur en recreanten. Midden in dit groene hartje ligt Bunnik. Ten noorden hiervan zijn de gevolgen van de herinrichting al goed te zien. De Kromme Rijn heeft natuurvriendelijke oevers gekregen en de boer die er zat is met koeien en fruit naar de Flevopolder verhuisd. In opdracht van de ministeries LNV, VROM en V&W zet de Dienst Landelijk Gebied zich in om Nederland mooier en vitaler te maken. Zo ook het gebied Groenraven-Oost. Dat is het 'stadspark' gebied ten oosten van Utrecht, dat wordt begrensd door De Bilt, Zeist, Driebergen, Odijk en Houten, en dat omsluit Bunnik. Ook wel de Stichtse Lustwarande genoemd. Het gebied wordt ook gekenmerkt door vele grote landgoederen, (Amelisweerd, Nienhof, Blikkenburg, Nieuw Wulven), grote stedelijke druk, grote recreatieve druk, het wordt doorsneden door krachtige infrastructuur: A27, A28, A12, het spoor moet binnen afzienbare tijd een snelheid van 300 km/h kunnen verdragen. Er is enig landbouwgebied en het wordt doorsneden door de Kromme Rijn. De opdracht aan de DLG luidt: - de ecologische hoofdstructuur (voortaan EHS) versterken, landgoederen versterken, tussen het Noorderparkgebied en het Kromme Rijngebied. Daartoe probeert men 400 ha agrarisch gebied te kopen, dat dan beheerd moet worden door de Stichting Utrechts Landschap, of Staatsbosbeheer. - de recreatiemogelijkheden versterken in Laagraven en het bos van Nieuw-Wulven. (250 ha bos) - De landbouw die overblijft moet zoveel mogelijk zo worden aangepast dat die kansrijk is. Het gaat om een gebied van in totaal 3700 ha. Er is een Landrichtingscommissie in het leven geroepen, die een afspiegeling moet zijn van de betrokkenen en hun problemen in het gebied (recreatie, bewoners, boeren etc.). De commissie heeft een inventarisatie en twee voorontwerplannen gemaakt. (3Natuur voor de mens2 of 3natuur voor de natuur2, en alle mengvormen daartussen). Deze zijn 'de inspraak ingegaan'. Men heeft kunnen inspreken tot 1 maart jl. Daarop kwamen 130 schriftelijke en 100 mondelinge reacties. Nu zijn ze bezig met het inspraakverslag. Als dat klaar is kan begonnen worden aan de uitvoering. In de vierkante kilometer ten noorden van Bunnik: - wordt een golfpark aangelegd dat op nogal wat verzet stuitte; - is de Kromme Rijn voorzien van Natuurvriendelijke oevers (aangelegd door het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden). Marjoke Roorda praat met: - Huub v.d. Maat, agrarisch lid van de Landinrichtingscie. Met hem is ook grond geruild, en hij komt er openlijk voor uit dat dat zijn bedrijf ten goede komt, wat dan weer leidt tot wat scheve gezichten bij andere boeren. Ze praten over het werk van de Landinrichtingscommissie. Wat ze zoal aan problemen tegenkomen. Ze hebben bijvoorbeeld ook een speciale bijeenkomst georganiseerd voor de vrouwen in het gebied. - Wim de Wit van Het Waterschap Stichtse Rijnlanden, over de natuurvriendelijke oevers en de redenen voor de nevengeul. De Kromme Rijn ligt tegen de bebouwing aan. Aan die kant kon de rivier dus niet verbreed worden. Door de aanleg van een extra geul kon het landschap weer aantrekkelijker eruit gaan zien en kon ook de wateraan- en afvoer gegarandeerd blijven. Ook over de kwaliteit van het water. - Hendrike Geesink van Stichting Het Utrechts Landschap, over de herinrichting van het gebied Groenraven-Oost, vooral toegespitst op onze kilometer natuurlijk, over wat de St. Het Utrechts Landschap daarbij in de melk te brokkelen heeft, de Natuurvriendelijke oevers van de kromme Rijn en de nevengeul (is dat niet wat kunstmatig?), over wat de recreatieve aspecten zijn, of er wel of niet fietspaden moeten komen, dus Natuur voor de Natuur of Natuur voor de mens etc. - Maaike van Lidth de Jeude van de Milieufederatie. Er wordt een golfterrein aangelegd. Maar het gebied heeft bestemming natuurgebied. Het is onderdeel van de Ecologische Hoofd Structuur. Enkele jaren geleden is een convenant afgesloten bij de aanleg van het golfterrein dat de natuurwaarden zouden moeten worden gegarandeerd. Een groen stempel voor het golfterrein dus. Er is een Commissie in het leven geroepen, een monitoring project dat de natuurwaarde van het golfterrein moet bewaken. Die commissie is samengesteld uit de Golfclub, de Gemeente, de Stichtse Milieufederatie en de Vlinderstichting. Voor het eerst in Nederland ! Van Lidth vertelt over dit project en wat de invloed van zo'n golfen op de natuur heeft: bestrijdingsmiddelen, pesticiden, verlichting, betreden etc. Het is toch een rare enclave in het landschap. Erik Vriesinga, Vice-Vz. van Stichting de Brakel waar Golfclub Kromme Rijn onder valt. De golfbaan: was maisakker, schapewei, open karakteristiek landschap. Is enorm veranderd. Nu heuveltjes en waterpartijen en kort gras. Ze hadden al een jaar of 15 een oefenterreintje aan de andere kant van het spoor. Toen hebben ze dit terrein gehuurd voor het aanleggen van een golfbaan. Ze zijn al acht jaar bezig met het realiseren van die golfbaan. Omdat ze moeten voldoen aan allemaal milieueisen zou er een convenant worden opgesteld, o.a. met gemeente en milieufederatie en nog wat clubs. Eén van die milieuclubs wilde dit convenant niet ondertekenen, waardoor ze weer twee jaar hebben moeten wachten. Eindelijk is het toch gelukt en in het voorjaar van 1998 kan er gestart worden met golfen. Stichting De Brakel is ooit opgericht om op het terrein dat De Brakel heet een golfterrein te realiseren voor Golfclub Kromme Rijn.