Spoor terug, Gedroomde eeuw 6

Deel 6: Inkeer door eenzaamheid

Spoor terug, Gedroomde eeuw 6

Deel 6: Inkeer door eenzaamheid

Deel 6: Inkeer door eenzaamheid
Zesde aflevering van een 52-delige serie over de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw. In deze aflevering de documentaire 'Eenzaam door inkeer' over de illusie dat cellulaire gevangenisstraf de misdadige mens tot inkeer zou brengen. Rond de eeuwwisseling werd het cellulaire systeem binnen het gevangeniswezen ingevoerd en kwam er een einde aan de gemeenschappelijke opsluiting. Eenzaam tot inkeer komen, in volledige afzondering van alle verderfelijke invloeden: dat was de achterliggende gedachte waarmee de strafrechthervormers dachten de criminaliteit te kunnen uitbannen. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd het gevangenissysteem wezenlijk gehumaniseerd en deed de term 'resocialisatie' zijn intrede. De gedetineerden moesten worden voorbereid op een terugkeer in de samenleving, een taak waarmee de reclassering zich ging bezighouden.
De documentaire bestaat grotendeels uit HA-fragmenten van de 'Spoor terug'-serie 'Achter slot en grendel' uit 1991, aangevuld met een reportage over de koepelgevangenis in Haarlem. Met een vraaggesprek met een strafrechthistoricus Sibo van Rullen over het gevangenisreglement aan het begin van de 20 eeuw, de architectuur van de koepelgevangenis, die in 1901 volgens het cellulaire principe werd gebouwd, de filosofie achter de
cellulaire gevangenisstraf en de instandhouding ervan, omdat het moderne gevangenisregime beter beheersbaar is dankzij een cellulaire structuur. De reportage bevat tevens vraaggesprekken met een bewaarder en een gedetineerde over de leef- en werkomstandigheden in de koepelgevangenis.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: Column van oud-minister-president Willem Drees: splitsing SDAP-SDP. Aandacht voor de dreigende vernietiging van migrantenarchieven. Deze week promoveerde Bart van Poelgeest op het proefschrift 'Japanse Besognes; Nederland en Japan 1945-1975'. Een overzicht van de Nederlands-Japanse betrekkingen tussen 1945 en 1975 met bijzondere aandacht voor de positie van Nederlands-Indië/Indonesië, de nasleep van de Japanse bezetting en de gevoerde handelspolitiek. In Ovt een gesprek met Bart van Poelgeest. 11.00-12.00: Reportage over Sonsbeek. Stadspark van Arnhem. Gesprek met Marjolein Kool over haar boek 'Die conste vanden getale; Een studie over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen'. 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 6: Eenzaam door inkeer. Het denken over misdaad en gevangenisstraf veranderde rond de eeuwwisseling radicaal. Door de invoering van het cellulaire systeem werd elke gevangene voortaan eenzaam opgesloten. Daarmee kwam een einde aan de gemeenschappelijke opsluiting. Eenzaam tot inkeer komen, in volledige afzondering van alle verderfelijke invloeden, dat was de achterliggende filosofie waarmee de strafrechthervormers dachten de criminaliteit te kunnen uitbannen. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd het gevangenissysteem wezenlijk gehumaniseerd. Onder het besef dat afzondering alleen een misdadiger niet kon verbeteren, deed de term resocialisatie zijn intrede. Gevangenen moest je leren om zich te verbeteren: een taak waar de reclassering zich mee ging bezighouden. Boeken: - 'Japanse besognes; Nederland en Japan 1945-1975'- L. van Poelgeest, uitg. SDU, isbn 90 12 08661 2 - 'Sonsbeek. Stadspark van Arnhem' , uitg. Waanders, isbn 90 400 92591 - 'Die conste vanden getale; Een studie over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen'- Marjolein Kool, uitg. Verloren, isbn 90 6550 050 2