Barmhartigheid van de Vereeninging Het Hoogeland

Polygoon Opdrachtfilm, 1932 (stom)

Barmhartigheid van de Vereeninging Het Hoogeland

Polygoon Opdrachtfilm, 1932 (stom)

Film in vijf delen, waarin een overzicht wordt gegeven van activiteiten van de Vereniging "Het Hoogeland", de Christelijke Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Arbeidskoloniën, die kolonies exploiteert waar uitsluitend mannen tewerkgesteld worden die bejaard zijn, met justitie in aanraking zijn geweest, een drankprobleem hebben, zwerven of bedelen, of anderszins "maatschappelijk ongeschikt" zijn bevonden. Waarschijnlijk gemaakt ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van de vereniging. BESCHRIJVING: DEEL EEN: KOLONIE HET HOOGELAND TE BEEKBERGEN 02:02 Houtsnede bij het evangelie van Lucas 10:34. 02:04 Portretten van de oprichters van de vereniging, oa dhr. Van 't Lindenhout?, Dr. Mr. W. van den Broek?, Dr. L. H. Wagenaar?, van de voormalige voorzitter Mr. J.P.A. Graaf van Limburg Stirum en van de beschermheer prins Hendrik. 02:31 Bestuursvergadering in Den Haag in mei 1932. 03:28 Richtingaanwijzers en plaatsnaambord Beekbergen; landschaps- en dorpsshots Beekbergen. 03:51 Ext. koloniegebouw "Ons Thuis", een inrichting voor mannen die aparte verpleging nodig hebben, met shot van verpleegden met verpleegster rond de tafel in huiskamer. 04:13 Ext. koloniehuis "Het Hoogeland"; ext. woonhuis en int. met dir. Veenstra achter zijn bureau. 04:39 De kok snijdt grote hoeveelheden boterhammen en bebotert deze vervolgens. 05:04 Div. beelden van mannen bij dagelijkse bezigheden: zich wassend na het opstaan; aan de ontbijttafel, terwijl de directeur intussen voorleest uit de bijbel; stappen bij het verlaten van de ontbijtzaal in hun voor de ingang achtergelaten klompen. 06:42 Mannen maken matten. 07:15 De schoenmaker aan het werk, met shots van div. afgetrapte schoenen. 07:40 Mannen bij huishoudelijke bezigheden: door de mangel halen van de was en versjouwen naar plek waar was te drogen hangt; achter naaimachine en bij stoppage; vouwen van lakens; poging sok met enorme gaten te stoppen waarbij man hulp van mevr. Veenstra krijgt. 09:30 Int. lege slaapzalen. 09:54 Div. landbouwwerkzaamheden: ploegen; poten van aardappelen; bemesten van het land mbv kar met mesttank; rooien en sorteren van aardappels; zakken aardappels worden op een vrachtwagen geladen; schillen en wassen van aardappels; kok maakt stamppot. 13:12 De boekhouder aan het werk in zijn kantoor. 13:21 Mannen aan tafels voor gebedsdienst olv R.C. Regt, evangelist uit Klarenbeek, oa met zang. 14:13 Ext. koloniehuis "Het Hoogeland"; begroeting door oa de directeur van enkele dagbladjournalisten die vervolgens een kijkje nemen op het terrein van de vereniging. 15:04 Vrouwelijke en een paar mannelijke journalisten van dames- en meisjesbladen krijgen gezeten in de tuin informatie van de directeur. 15:36 Pan van de kolonie "Het Hoogeland" in Beekbergen met ext. koloniehuis. DEEL TWEE: EEN GEVAL VAN DRANKMISBRUIK. In dit deel wordt verbeeld hoe de vereniging omgaat met een geval van drankmisbruik. 15:57 Houtsnede bij het evangelie van Lucas 10:34. 15:58 De ambtenaar A.H.P. de Pree met zijn kantoorpersoneel aan het werk in het reclasseringsbureau van de vereniging in Amersfoort. 16:13 Schoolhoofd bezoekt de reclasseringsambtenaar, waarna ze samen een thuisbezoek afleggen bij een gezin waarin sprake is van drankmisbruik door de man, die ernstig wordt toegesproken in het bijzijn van een geemotioneerde vrouw en dochter. Vervolgens regelt de reclasseringsambtenaar per telefoon opname van de man in "Het Hoogeland" en haalt hij hem thuis op om naar het station te gaan. Op station Beekbergen ontfermt dhr. Veenstra, de directeur van de kolonie, zich over hem. Ze lopen naar "Het Hoogeland", waar de man zich kan wassen en te eten krijgt. Als hij aan het werk is als dakdekker komen de directeur en de reclasseringsambtenaar een kijkje nemen. Na een verblijf van een jaar mag hij weer naar huis, maar eerst biedt de directeur hem nog een stichtelijk boekje aan. Dan wordt hij uitgeleide gedaan, neemt afscheid en arriveert weer thuis bij het gezin. De heer De Pree brengt hem vervolgens naar zijn nieuwe werkgever, een aannemer, waar hij gaat helpen als dakdekker. De reclasseringsambtenaar bezoekt de man nog enkele keren op zijn werk. DEEL DRIE: KOLONIE FILADELFIA IN VRIES IN DRENTE 24:27 Houtsnede bij het evangelie van Lucas 10:34. 24:28 Gebouwencomplex met kerkje en tuin van de kolonie "Filadelfia". 25:06 De directeur J.A. van der Meiden in zijn kantoor en J.G. Kruis, gedelegeerd bestuurslid, achter zijn bureau; gevolgd door telefoongesprek tussen hen beiden. 25:31 Div. mannen aan het werk in de tuinbouw, oa spitten, voren maken en planten. 26:31 Div. werkzaamheden in de matrassenfabricage: de afdeling kapok- en zeegrasmatrassen, oa kapokslaan, vullen en doorsteken van matrassen; de afdeling stromatrassen, oa aanvoer van balen stro en inladen van matrassen in vrachtwagen. 28:18 Aankomst per auto van dhr. Hofstede en dhr. en mevr. Kruis. 28:55 Mannen aan tafel in de eetzaal; dir. Vd Meiden bidt voor; man die zojuist is opgenomen zit alleen op trap te eten. 30:05 Inspectie van de slaapzalen door dhr. Kruis. 30:19 Mevr. Kruis tracteert de zieken in de ziekenboeg. 30:52 Dhr. Kruis controleert de boekhouding. 31:13 Werkzaamheden in de tuinbouw, oa komkommerteelt onder glas; man toont komkommer. 32:03 Klaarmaken voor de veiling van kisten met bloemkolen en volladen van vrachtwagen. 32:40 Zwerver op landweggetje op pad naar de kolonie, waar hij om onderdak vraagt; later staat hij zich te wassen en rookt een pijpje in de tuin. 34:02 Vertrek per auto van dhr.en mevr. Kruis en dhr. Hofstede. 34:50 Groepje mannen zit bijeen in tuin. DEEL VIER: KOLONIE WILHELMINAHOEVE TE OPENDE IN GRONINGEN 35:03 Houtsnede bij het evangelie van Lucas 10:34. 35:04 Postbode op fiets bezorgt post bij koloniehuis van de kolonie "Wilhelminahoeve". 35:26 Directeur Hoekstra en zijn vrouw nemen de post door. 35:50 Dhr. J.M. Westerhout, boekhouder van de vereniging, komt de boekhouding en kas controleren. 36:28 Scharrelende kippen op erf; div. werkzaamheden van de mannen, oa: schoffelen, hooien en laden van hooiwagen en melken van koe. 38:02 Oude man leest de krant en rookt een pijp. 38:23 Smeren van brood en roggebrood; de portie voor één persoon wordt getoond. 38:41 Trein komt aansnellen, waaruit de reclasseringsambtenaar A. de Pree stapt, die door de directeur wordt opgehaald ivm de maandelijkse verpleegden-zitting. 39:03 De directeur, zijn vrouw, de reclasseringsambtenaar en anderen vergaderen over de verpleegden, waar enkele verpleegden bij geroepen worden en door de directeur toegesproken worden, waarna de directeur de vergadering met een hamerslag afsluit. 40:42 De mannen in hun vrije tijd, oa aan het schaken, kaarten, roken, lezen en sjoelen en domino-spelen; sommigen doen aan handenarbeid. 41:48 Bussen met leden van het Evangelisatie-Zangkoor van Surhuisterveen arriveren; 42:10 Ds. D. Broer jr., koloniepredikant van Surhuisterveen, spreekt publiek toe voorafgaand aan optreden van het koor olv dirigent Tjoelker, na het concert spreekt dir. Hoekstra een dankwoord. 43:03 Vertrouwelijk gesprek van ds. Broer met een van de verpleegden. 43:34 De reclasseringsambtenaar neemt de post door, waaronder een brief van de Officier van Justitie mbt een geval van een voorwaardelijk veroordeelde in Leeuwarden. 43:59 Ext. gevangenis van Leeuwarden. 44:08 Ext. Paleis van Justitie in Leeuwarden; na de rechtszitting (bb) verlaat de reclasseringsambtenaar met de voorwaardelijk veroordeelde het gebouw en neemt hem mee in zijn auto. DEEL VIJF: DE AFDELING PROPAGANDA 44:42 Houtsnede Lucas 10:34. 44:43 Medewerksters van twee afdelingen van "Ons 3 Cents Fonds" zijn per auto onderweg naar en arriveren bij het Propagandabureau in Huizem-Leeuwarden voor een rondleiding, waarna ze door de heer Hofstede uitgeleide worden gedaan. 46:15 Werkzaamheden kantoorpersoneel op het Propagandabureau, waaronder de heer Hofstede. 47:44 Propaganda-avond van de gezamenlijke Amsterdamse afdelingen in de Zendingskapel: een van de correspondentes bespreekt het programma met de heer Hofstede; openingstoespraak van N. Baas, straatevangelist; optreden van zangeres met orgelbegeleiding, gevolgd door het Christelijk Mannenkoor Valerius; propagandarede vanaf de kansel door ds. Herm. Knoop, bestuurslid van de vereniging; het publiek; slotrede van ds. A.C.H. van Hoogenhuyze. 48:38 De heer Bos bezoekt een rijke dame die al jaren donateur van de Vereeniging is; gezeten op de veranda van haar villa toont hij haar ansichten en foto's mbt de vereniging waarna zij een donatie geeft. 49:51 Collectedag van de afdeling Groningen: vrouwen met collectebussen krijgen papier uitgedeeld, waarna ze langs de deuren gaan en op straat collecteren, met cu van collectebus. 50:51 Het verenigingsorgaan "Ons 3 Cents Fonds": hoofdredacteur ds. P. Prins achter de typemachine en de heer Hofstede aan het werk; ext. "Elektrische Boek-, Courant-, en Handelsdrukkerij" waar een vrachtwagen met papier arriveert; machines in werking in drukkerij, stapels titelpagina's van het orgaan en cu, pakketten bladen; postbode bezorgt pakket bij een van de afdelingen, waarna collectantes het blad bij de leden thuis bezorgen en de contributies innen; kaartje van Nederland waarop een overzicht wordt gegeven van de groei van "Ons 3 Cents Fonds" sinds 1920 tot de huidige 700 afdelingen. 53:24 Kringvergadering van de afdeling Amsterdam en omstreken; de hoofdvertegenwoordiger A. Hofstede in gesprek met enkele propagandisten en leden van het provinciaal bestuur, waarna hij een toespraak houdt voor een volle zaal propagandistes. 54:34 Jaarvergadering van propagandisten en vertegenwoordigers in Beekbergen onder voorzitterschap van A. Hofstede. 55:09 Jaarlijkse bezoekdag aan de kolonies door collectantes van de "Ons 3 Cents Fonds"-afdelingen: welkomstboog en aankomst van de meisjes per bus, fiets en te voet op de Wilhelminahoeve in Opende, waarna ze toegsproken worden door dir. Hoekstra; welkomstboog "Filadelfia" (met de jaartallen 1892 en 1932 ivm 40-jarig jubileum van de vereniging) in het Drentse Vries, waar anderen een bezoek brengen; dir. Vd Meiden spreekt een groep collectantes met de hoofdvertegenwoordiger in hun midden toe. 56:46 Openingsrede van de heer A. Hofstede en dankwoord van de heer Kruis, penningmeester van de Vereeniging, tijdens koffietafel waarbij bestuursleden, ambtenaren, propagandisten en genodigden aanwezig zijn.