Weg van de Snelweg Limburg: Maastricht en Mergelland

NCRV, 1997, 24min. 31sec.

Weg van de Snelweg Limburg: Maastricht en Mergelland

NCRV, 1997, 24min. 31sec.

ext. Natuurhistorisch Museum; heemtuin; int. Natuurhistorisch Museum; opgezette vogels oa fazant, specht, ekster; fossielen; replica Mosasaurus; rondleiding Sint Pietersberg;