Barmer Boys

Beatboxend naar hogere sferen

Barmer Boys

Beatboxend naar hogere sferen

Opgenomen Barmer Boys op de Music Meeting in Nijmegen op 25 mei 2015, de bamer Boys uit Rajasthan, India. Manga 'Mangey' Khan - vocals, harmonium
Rais Khan - morchang, bhapang, khartaal, beat-boxing (!), Tarif Khan - dholak.

advertentie