Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

VPRO Gids 2016

VPRO Gids actie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de VPRO Gids actie (hierna te noemen de 'Actie'). Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer of deelnemers uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van deze actievoorwaarden en daarmee in te stemmen. Betwisting van de actievoorwaarden zullen niet in overweging worden genomen.

 • De Actie loopt van 10 oktober tot en met 31 december 2016.
 • Voor de premiums Taarten van Abel en Gomorra geldt op = op. Indien deze premium niet meer voorradig is, kan de VPRO deze vervangen door een premium met dezelfde waarde.
 • Alleen deelnemers die een geldige verblijfplaats in Nederland hebben en aldaar woonachtig zijn kunnen deelnemen aan de Actie. Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de Actie ouder te zijn dan 18 jaar. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.
 • De VPRO gaat uit van de geldigheid van de opgegeven naam- en adresgegevens. Deelnemers garanderen dat alle door hen verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Er kan mogelijk om legitimatie gevraagd worden ter controle van de persoonsgegevens.
 • Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.
 • De VPRO kan te allen tijde een deelnemer van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de onderhavige actievoorwaarden, enige wettelijke toepasselijke bepaling, of anderszins onrechtmatig handelt jegens de VPRO of derden,  zonder dit vooraf aan te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat de VPRO hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 • Uitingen van de VPRO in een advertentie, buitenreclame, website of anderszins met betrekking tot de Actie gelden als een vrijblijvend aanbod, garanderen niets ten aanzien van de door de VPRO te leveren kwaliteit en gelden onder voorbehoud van wijziging en beschikbaarheid.
 • De VPRO en alle door haar ingeschakelde derden zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige (directe en indirecte) schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie of op enige wijze hiermee verband houdt. Meer specifiek is de VPRO niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie.
 • De VPRO behoudt zich het recht voor de Actie vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.
 • Deze actievoorwaarden kunnen te allen tijde door de VPRO worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 • De VPRO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien de VPRO daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht of een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze actievoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de VPRO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de VPRO niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 • Op deze Actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Amsterdam in Nederland.
 • Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. In dat geval zal de VPRO een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 • De inhoud van deze actievoorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie. Aan deze actievoorwaarden kunnen door de deelnemers geen rechten worden ontleend.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de actie kunnen verstuurd worden naar de VPRO via info@vpro.nl of  in een voldoende gefrankeerde envelop naar VPRO, Postbus 11, 1200 JC Hilversum.
advertentie