Informatie en voorwaarden

Lees hier meer informatie en alle voorwaarden voor de winactie van Zondag met Lubach (Let op: Actie is voorbij)

Algemene informatie

Voor wie geldt de winactie?
De winactie is voor leden, donateurs en abonnees van de VPRO.
De introducé die meegenomen wordt hoeft geen lid/donateur of abonnee te zijn.

Waar vind ik mijn relatienummer?
Het relatienummer is een 7-cijferig nummer.
- Op het ledenblad Etalage staat het relatienummer op de achterzijde.
- Op de VPRO Gids staat het relatienummer op de plastic wikkel in het witte vlak.

Mocht u het relatienummer niet kunnen vinden, neem dan contact op met de ledenservice via ledenservice@vpro.nl

Voor welke data zijn de kaarten te winnen?
- zondag 2 oktober 2016
- zondag 9 oktober 2016
- zondag 16 oktober 2016
- zondag 23 oktober 2016
- zondag 30 oktober 2016

Kan ik de kaarten die ik gewonnen heb ruilen voor een andere datum?
Dit is niet mogelijk, zie de voorwaarden hieronder.

Wat is de locatie en de tijd van de opnames?
De opnames zijn in het Theater Bellevue, Leidsekade 90 te Amsterdam. De zaal gaat open om 12:45 uur. De opname duurt tot c.a. 14:30 uur en er is geen pauze.

Kan ik zelf ook kaarten kopen?
Dat kan via de website van het Theater Bellevue. Let op, de kaarten zijn snel uitverkocht dus wees er snel bij.

Wat zijn de actievoorwaarden?
Hieronder staan de actievoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Win kaarten voor Zondag met Lubach’ (hierna “Actie”).

1. Algemeen

1.1
De Actie wordt georganiseerd door de VPRO gevestigd en kantoorhoudende te (1217WD) Hilversum, Wim T. Schippersplein 1 (hierna ‘VPRO’).

1.2
De Actie bestaat uit: een winactie voor VPRO leden, donateurs en VPRO gidsabonnees. Door middel van het achterlaten van je gegevens op de antwoordkaart bij het ledenblad Etalage maak je kans op het winnen van kaarten voor het bijwonen van de opnames van Zondag met Lubach in oktober 2016.  

1.3
De Actie start op dinsdag 30 augustus 2016 en loopt tot en met 18 september 2016. De kaarten zijn voor de uitzendingen in oktober 2016.

1.4
De VPRO is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziende versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op vpro.nl worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. Deelname

2.1
Elk lid, elke (gids)abonnee of donateur van de VPRO die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen. Bij minderjarigen (onder de 18), is schriftelijke toestemming van zijn/haar ouder of voogd nodig om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.

2.2
Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten;

(b) alle medewerkers van de VPRO, en;

(c) iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

2.3
Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.4
Om deel te nemen dient een deelnemer de antwoordkaart volledig ingevuld retour te sturen. De VPRO gaat uit van de geldigheid van de opgegeven gegevens.

2.5
Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. VPRO.nl mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.5
Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de Actie.

2.6
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

2.7
De VPRO is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. VPRO kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de VPRO of derden.  

3. Prijzen

3.1
Met de Actie kunnen in totaal 10 prijzen worden gewonnen:

- 2x 2 kaarten uitzending van 2 oktober 2016
- 2x 2 kaarten uitzending van 9 oktober 2016
- 2x 2 kaarten uitzending van 16 oktober 2016
- 2x 2 kaarten uitzending van 23 oktober 2016
- 2x 2 kaarten uitzending van 30 oktober 2016

3.2
Aanwijzing van de winnaars geschiedt onpartijdig, door een onafhankelijk persoon of instrument. Uit de Deelnemers worden in totaal 10 winnaars getrokken waaronder 20 kaarten worden weggegeven, 2 kaarten per persoon. Deze kaarten zijn geldig op vastgestelde data voor de hierboven genoemde uitzendingen in oktober 2016. Per aflevering van Zondag met Lubach zijn er 4 kaarten beschikbaar.

3.3
De winnaars worden persoonlijk (per e-mail) op de hoogte gebracht, uiterlijk binnen één maand na beëindiging van de Actie.

3.4
De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld. Het is niet mogelijk te ruilen van data. De prijs wordt toegezonden per e-mail. Indien de winnaar de prijs niet gebruikt, vervalt de prijs.

3.5
Binnen enkele weken na bekendmaking van de winnaars zullen de prijzen per e-mail aan de winnaars worden verstuurd.

3.6
De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar.

3.7
Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

3.8 
VPRO neemt de over de prijzen eventuele verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

4. Overig

4.1
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de VPRO.

4.2
De VPRO behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

4.3 De VPRO besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de VPRO in het leven roepen.

4.4
De VPRO, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

4.5
Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4.6
Deze voorwaarden en overige informatie over de Actie is verkrijgbaar op de website www.vpro.nl/voorwaarden

4.7
Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

4.8
Voor informatie en/of klachten betreffende de Actie kunt u zich richten tot VPRO ledenservice, Antwoordnummer 346, 1200 VB Hilversum.