Discipline for the Left-Handed

1999, Shirakawa Koji,

Japan 1999. Shirakawa Koji. Met o.a. Hayashima Kiyomi, Matsubara Toyo, Shinohara Ryuichi, Ishii Kenichiro en Jonoichi Akira.

VPRO Cinemaop televisie
0 uitzendingen

Reageer