A Thursday enlightening event.

6 oktober 2016, 19:30 - 22:00
De Kazerne

Bliksem & Donderdag

A Thursday enlightening event

Bliksem & Donderdag ‘a Thursday enlightening event’ gaat om inspiratie, interactie, connectie en acceleratie. Op dit nieuwe podium krijgen makers, denkers, doeners en dromers de kans hun ideeën te delen, testen en versnellen. VPRO Medialab nam het initiatief en nodigde TU/e, Baltan Laboratories en High Tech Campus uit om samen te werken aan dit nieuwe platform.

Gebaseerd op de ‘boterhamsessies’ van Philips op het Natlab in de jaren ’60, ontmoeten wetenschappers, kunstenaars, studenten en entrepreneurs uit verschillende disciplines elkaar en sparren informeel over innovatie, producten en ideeën. Een aantal pitchers legt zijn of haar dilemma’s die hij pf zij tegenkomt bij de ontwikkeling van hun product of concept voor aan het publiek. Met advies, interessante connecties en eigen ervaringen helpt het publiek de pitchers hun vraagstuk op te lossen. Ook zijn er telkens twee deskundigen aanwezig die een reactie geven op elke pitch

Erbij zijn? Meld je aan!

Doe mee en meld je aan voor deze oplichtende avond! Iedereen is welkom, maar we hebben 90 stoelen beschikbaar. De avond is gratis toegankelijk, meld je wel aan via dit formulier

Zelf pitchen?

We nodigen je ook uit om te pitchen! Heb je een origineel en innovatief idee en zoek je hulp om het mogelijk te maken? Stuur dan snel een mailtje naar medialab@vpro.nl 

Hou er rekening mee dat Bliksem & Donderdag geen platform is om financiële middelen te zoeken.

De pitchers

Er is een internationale wet tegen genocide, waarin staat dat het systematisch doden van menselijke wezens verboden is. Maar waarom is er geen wet tegen ecocide, het ernstig vernietiging van ons ecosysteem? Bernhard Lenger lanceert een voorlichtingscampagne over de invoering van ecocide als vijfde misdrijf tegen de vrede. This is Ecocide biedt een fysiek en digitaal podium voor sprekers die voorstander zijn van een nieuwe internationale wet die ons verbiedt de planeet te vernietigen. Net zoals advocaten als Polly Higgins het podium beklimmen of hun pleidooi uploaden, kan iedereen die belang hecht aan het milieu toetreden tot de campagne. Vergeet niet om bewijs van strafbare feiten die je hebt meegemaakt te uploaden; het zou als bewijs kunnen dienen in de toekomstige rechtszaken.

Bernhard hoopt met zijn pitch, naast het werven van aanhangers voor zijn campagne die tot 30 oktober loopt, de discussie te openen over de verantwoordelijkheid van creatives en ontwerpers op dit vlak. Werkvelden als recht, politiek en mensenrechten zijn nog niet overspoeld door design, wat zou het daar kunnen bijdragen?

Muzikanten en componisten opgelet: het Philips Research-project Led Light Music Installation is opzoek naar jullie! Een compleet nieuw veld van applicaties met LEDs staat op het punt om ontdekt te worden. Met LED kan inmiddels veel meer dan alleen licht maken. Op LED-gebaseerde systemen bieden namelijk voordelen als digitale besturing, kleurcontrole en pixilation. De Led Light Music Installation maakt licht-instrumenten. Maar om deze instrumenten tot hun recht te laten komen, zijn uiteraard muzikanten, componisten, een score en een nieuw taal nodig om er achter te komen wat mensen mooi vinden. Daarnaar gaat Tom Bergman opzoek tijdens de Bliksem & Donderdag.

Brainport, Europa’ s meest toonaangevende innovatieve technologische regio, heeft een groeiende internationale gemeenschap van op dit moment ongeveer 13.000 expats. Met mensen van over de hele wereld is hier een heel eigen ecosysteem is in ontwikkeling. Het project R4B (Radio4Brainport) heeft als doel om door middel van een nieuwe Engelstalige radiodienst de samenhang in de Brainportgemeenschap te vergroten. In echte Brainportstijl, gebruikmakend van geavanceerde software, willen Gerard Lokhoff en zijn team een crowdsourced radioprogramma opzetten. Dit wordt een soort audio-tijdlijn die automatisch content genereert uit elementen die zijn bijgedragen door vrijwilligers binnen de community. Iedereen is uitgenodigd om bij te dragen en R4B te co-creëren. Gerard hoopt met zijn pitch informatie en samenwerking te zoeken op het vlak van redactie, promotie, creatie en secretarieel.

Kan een computer grappig zijn? Met deze vraag begon het winnende project van de VPRO Medialab Hackathon op 15 en 16 september. Spelend met de manier waarop computers taal vaak (niet) begrijpen, maakte één van de teams de NOSBot. Deze bot genereert korte nieuwsvideo's met beelden uit het NOS Journaal. In de video's worden twee zinnen aan elkaar geplakt door middenin een uitgesproken zin een cut te maken. Het resulterende nieuwsbericht is daardoor vaak absurd en grappig.

Zoals de bot nu werkt, is 1 op de 100 dingen die hij zegt daadwerkelijk grappig. De rest is voor een groot deel wartaal. De vraag die Luuk aan het publiek wil stellen is: hoe krijg ik de grappigheidsratio omhoog? Kan ik gebruik maken van bijvoorbeeld machine learning om de zinnen op de grappigste manier op te knippen?

Bliksem en Donderdag

English

A Thursday Englightning event

Bliksem & donderdag, a Thursday enlightning event, is all about inspiration, interaction, connection and acceleration! On this new platform makers, thinkers, doers and dreamers get the opportunity to share, test and accelerate their ideas. Together with TU/e, Baltsan Laboratories and High Tech Campus, VPRO Medialab launched this new platform.

Based on the Philips 'boterhamsessies' in Natlab in the sixties, scientists, artist, students and entrepeneurs with different backgrounds meet and talk about innovation, ideas and concepts. A number of pitchers bring short presentations about dilemma’s they encounter in development, the creative process or technical diffulties. There will be no passive audience! Everyone can respond and contribute and help the pitchers by finding them a match, own experiences and advice.  

Join us!

Be part of this event and join us for this creative night! Everyone is invited, although we have 90 seats only! Save your free ticket via this form.

Pitch!

We also invite you to present your own wild idea! Do you have an original and innovatory idea and do you need help to make it happen? Or are you stuck in your creative or technical process? Send us an email with your idea on medialab@vpro.nl

Please keep in mind that Bliksem & Donderdag is not a platform to search for funding.

The pitchers

We have international laws against genocide, stating that you cannot systematically kill other human beings. But why not have a law against ecocide, meaning the severe destruction of our ecosystem? Bernhard Lenger launches a public awareness campaign about introducing ecocide as the fifth crime against peace. This is Ecocide offers a physical and digital stage for speakers in favor of a new international law that will keep us from destroying the planet. As advocates like lawyer Polly Higgins climb the stage and upload their pleas, anyone who cares about the environment can join the thunderclap campaign. And don’t forget to upload evidence of crimes you may have witnessed; it might proof useful in future trials.

Besides finding support for his campaign that is running until October 30th, Bernhard hopes to start a discussion about the future responsibilities of creatives and designers in areas which haven’t been flooded with design. For example what can be done in areas of law, politics or human rights. 

Attention musicians and composers: the Philips Research Led Light Music Installation-project is looking for you! A complete new field of applications with LEDs is about to be discovered. In analogy with music, we are now ready to start building light-instruments. LED-based systems offer us (advantages like) digital control, pixilation, and color control. But, for these to be appreciated the Led Light Music Installation-team is looking for composers, musicians, a score, and a new vocabulary to describe genres and find out what people like. 

Brainport, Europe's leading innovative top technology region, enjoys a growing international community of currently about 13.000 expats from all over the world. A whole ecosystem is developing. The R4B project aims to provide a new English language radio service to enhance the community element.

In true Brainport innovation style, using and also developing advanced playout software, we want to create a 'crowdsourced' radio program, like an audio timeline, that is generated automatically from elements contributed by volunteers from within the community.

We invite everybody in the large international community to co-create a unique service for each other. We're open to experiments, suggestions on what is of interest to you, and could use all kinds of advice – on editorial, promotional, creative and secretarial fields.

Can a computer be funny? This question kicked off the winning project during the last VPRO Medialab Hackathon. Playing with the way computers (often fail to) understand language, the team made the NOSBot. This bot generates short news videos with footage from the daily Dutch newsshow NOS Journaal. The video makes cuts mid-sentence and thus combining two sentences into one. The resulting bulletin is often absurd.

Currently, approximately 1 out of 100 clips the bot creates is funny. The rest is largely utter nonsense. The question Luuk would like to ask the audience is how can he increase the funniness ratio? Can he, for example, implement machine learning in order to cut up the sentences in the most funny way?