Ton Koopman, Lenneke Ruiten en Reine-Marie Verhagen

Hemmet den Eifer, verbannet die Rache - TWV 1: 730 (Georg Philipp Telemann)

Ton Koopman, Lenneke Ruiten en Reine-Marie Verhagen

Hemmet den Eifer, verbannet die Rache - TWV 1: 730 (Georg Philipp Telemann)

Ton Koopman - Klop kistorgel
Lenneke Ruiten - sopraan
Reine-Marie Verhagen - blokfluit