In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 januari rollen de partijen over elkaar heen voor de gunst van de kiezer. En sinds veiligheid in de media en de publieke opinie de hoogste prioriteit heeft gekregen, onderstreept de politiek in elk debat de noodzaak van meer politie, meer justitie en meer misdaadpreventie. Maar wat wil welke partij nu precies?

De plannen van de politieke partijen

VVD
Veiligheid is het derde van de zeven speerpunten in het verkiezingsprogramma van de VVD. In het verkiezingsprogramma wordt niet gezegd dat Nederland onveiliger is geworden, maar dat het gevoel van onveiligheid de afgelopen jaren een grotere rol is gaan spelen. De partij wil daar het een en ander aan doen. Meer agenten dus, en aansluitend een uitbreiding van het justitieel apparaat. Daarnaast wil de VVD af van strafvermindering. Dat hiervoor een boel extra cellen nodig zijn, is evident. Daarom wil de partij best meerdere criminelen in een cel stoppen. Tot slot wil de VVD dat mensen die voor zichzelf opkomen, meer waardering moeten krijgen. Hoe de partij dat wil doen zonder eigenrichting te bevorderen, wordt niet vermeld.

PVDA
De partij van Wouter Bos heeft zich de roep om meer veiligheid duidelijk aangetrokken, want het thema staat als tweede punt in het verkiezingsmanifest. De partij wil ook dat straffen volledig worden uitgezeten, en voegt daaraan toe dat veelplegers wat Bos betreft strenger gestraft mogen worden. Daarnaast wil de partij dat jongeren na een eerste veroordeling intensief worden begeleidt om te voorkomen dat ze terugvallen. Om dit alles mogelijk te maken wil de partij meer agenten op straat en een uitbreiding van de rechtelijke macht. Hoeveel geld de partij daarvoor over heeft, vermeldt het program niet.

CDA
De partij van Balkenende windt er geen doekjes om in het verkiezingsprogramma; De criminaliteit is gestegen, en dan vooral geweldsdelicten. En daar wil de partij dan ook actie tegen ondernemen. De partij wil vooral duidelijkheid, door gedoogbeleid helemaal uit te bannen. Het CDA wil softdrugs dan ook weer stevig bestrijden, net zoals bijvoorbeeld onderhuur. Dit levert natuurlijk flink wat extra werk op. Daarom wil het CDA 10.000 extra agenten, zowel geuniformeerd als rechercheurs en toezichthouders. De grootste partij heeft bedacht dat deze nieuwe agenten ook meer werk opleveren voor het justitiële apparaat, en wil dit dan ook dienovereenkomstig uitbreiden. Daarnaast wil ook het CDA veelplegers harder straffen en drugsverslaafden verplicht laten afkicken.

SP
Ook de socialisten ontkomen niet aan een uitgebreide veiligheidsparagraaf in hun verkiezingsprogramma, en ook hier is de basishouding hetzelfde als de andere partijen. De criminaliteit moet stevig worden aangepakt, vinden Marijnissen en de zijnen, en er moet meer politie komen om dit te kunnen doen. In de manier waarop komen wat klassieke verschillen naar voren met de rechtse partijen. Zo wil de SP sterk de nadruk leggen op preventie. Zo wil de SP investeren in jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en reclassering, zodat hier werk gedaan kan worden wat nu op het bordje van de politie ligt. De SP wil verder dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van witteboordencriminaliteit.

GROENLINKS
Deze partij geeft in het verkiezingsmanifest aan dat preventie de basis moet zijn van het veiligheidsbeleid van de partij. Dat komt onder andere tot uitdrukking in het plan om de jeugdzorg uit te breiden. Maar daarnaast komen ook van Groenlinks veel geluiden over meer blauw op straat, meer administratief personeel om opsporingsambtenaren te ontlasten en investeringen in de rechterlijke macht.

LPF
Veiligheid is het belangrijkste thema voor de LPF. De partij stopt een flinke berg geld in reclamespotjes waarin de kiezer herinnerd wordt aan uitbarstingen van zinloos geweld. De manieren waarop de LPF de veiligheid wil garanderen zijn vooral van repressieve aard. Zo wil de partij meer, sneller en hoger straffen uitdelen voor een ieder die zich niet aan de wet houdt. Zo wil Mat Herben dat de verjaring van ernstige delicten wordt afgeschaft en dat veelplegers steeds langer de gevangenis ingaan. Daarnaast wil de LPF een landelijk bedelverbod, preventief fouilleren, meer administratief personeel inzetten om meer agenten op straat te krijgen en meerdere gedetineerden in één cel.

D’66
Ook D’66 heeft het over meer blauw op straat en een uitbreiding van het justitiële apparaat. Tegelijk wil de partij softdrugs legaliseren en de experimenten met het onder medisch toezicht verstrekken van harddrugs aan verslaafden uitbreiden. De partij wil meer gebruik maken van electronisch huisarrest en taakstraffen. D’66 wil daarnaast dat de bewoners van elke wijk een eigen veiligheidsplan maken, waarin een budget besteedt kan worden aan voorzieningen om het een de wijk veiliger te maken, en de overlast van jongeren te beperken.

CHRISTENUNIE
Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie rept van een uitbreiding van het politiekorps met 8000 agenten. Natuurlijk moet ook het Openbaar ministerie worden uitgebreid om de extra stroom aan strafzaken te kunnen opvangen. Maar de ChristenUnie heeft ook plannen om agenten effectiever in te zetten. Zo kunnen aangiftes die speciaal voor verzekeringsmaatschappijen worden opgemaakt ook door andere instanties worden opgenomen en wil de partij meer cameratoezicht, vooral in het openbaar vervoer.

LEEFBAAR NEDERLAND
De partij van Haitske van der Linde slaat stevige taal uit in de veiligheidsparagraaf van het verkiezingsprogramma. De partij richt haar pijlen op het lage oplossingspercentage van misdaden in Nederland, en wil onder andere dat vormfouten niet langer leiden tot vrijspraak van verdachten. Daarnaast wil LN misdaden in de financiële sector bestrijden door bedrijven in het openbaar aan de schandpaal te nagelen. De opvang voor verslaafden en daklozen dient volgens Leefbaar Nederland te worden uitgebreid. Daarnaast wil de partij de instellingen voor jeugdzorg, reclassering en welzijn beter organiseren.