Zaken van de ziel

Afl.12: Lex Noyon deel 2

Zaken van de ziel

Afl.12: Lex Noyon deel 2

Publicaties - Radio; 22-12-1992; Radio 5; VPRO;
Titel VPRO's dinsdag op 5
Type uitzending
Uitzenddatum 22-12-1992
Distributiekanaal Radio
Net Radio 5
Zendgemachtigde VPRO

Logboekbestand, Vpro's logboek versie 3.5h,Ischa
programma Ischa
uitzend datum 22-12-92
uitzend tijd 11.02
gemaakt door
trefwoorden Noyon,Lex
Welzijn
Zaken v/d Ziel
Maatschappelijk werkbandnummer
gasteninstelling
naam Lex Noyon
gemaakt door
kaart 8866gewijzigd op 21-12-92
- - - - - - - - - - - - - - NOTITIEBLOK In de serie Zaken van de ziel, een rondgang door de wondere wereld van het welzijn, het tweede gedeelte van een gesprek van Ischa Meijer met Lex Noyon, nestor van het maatschappelijk werk in Nederland (zie ook 15 dec.).

Samenvatting Van dit programma zijn slechts de hieronder vermelde onderdelen in het archief opgenomen.
. Lex Noyon, deel 1
Genre praatprogramma
Makers Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Beoogd medium radio
Rechten Herkomst Zender: Radio 5
Rechten

Overige opmerkingen
________________________________________
Items

Titel
Lex Noyon, deel 1
Tijdsduur annotatie Avail: 050'00"
Beschrijving Uitzendtyd ca. 11.02 uur uur.


Opnamen 09-11-1992 tot
Begindatum 09-11-1992


Dragers
Type Soort Formaat Begin- en eindtijd Nummer Volg-
nr. Bewaar-
plaats Archief-
status
DAT cassette Programma HAD257 1

Document ID
Uniforme titel ISCHA
radio#ISCHA
Titel ISCHA - radio#ISCHA
Afleveringstitel Zaken van de ziel
Publicaties - Radio; 22-12-1992; Radio 5; VPRO;
Titel VPRO's dinsdag op 5
Type uitzending
Uitzenddatum 22-12-1992
Distributiekanaal Radio
Net Radio 5
Zendgemachtigde VPRO


Samenvatting Van dit programma zijn slechts de hieronder vermelde onderdelen in het archief opgenomen.
. Lex Noyon, deel 2 (slot)
. Lex Noyon, deel 1
Genre praatprogramma
Makers Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Beoogd medium radio
Rechten Herkomst Zender: Radio 5
Rechten

Overige opmerkingen
________________________________________
Items

Titel
Lex Noyon, deel 2 (slot)
Tijdsduur annotatie Avail: 048'42"
Beschrijving Uitzendtyd ca. 11.02 uur uur.
Tweede deel van een tweedelig vraaggesprek met oud-lector
andragogie Lex Noyon, die vele bestuurlyke functies in het
maatschappelyke werk vervulde. Noyon vertelt over de
ontwikkeling van het vak maatschappelyk werk tot academische
discipline, de andragologie, en het verdwynen van dat vak in
de jaren tachtig, over zyn lectoraat en over de dryfveren
achter het vele bestuurswerk dat hy heeft verricht. Daarby
komen eveneens zyn oorlogsverleden als geinterneerde in
Nederlands-Indie en Thailand (voorheen Siam) en zyn
ervaringen met de psychoanalyse ter sprake.
00:01:01
Begintune.
00:01:32
Op vraag Ischa Meyer vertelt Lex Noyon dat hy in 1948 naar de
universiteit ging. Zyn leermeester was prof. Ten Have, die
het maatschappelyk werk een academische status heeft gegeven
in de vorm van het vak andragologie. Dit vak heeft een
byzonder slechte naam gekregen. De verbinding tussen de
beroepsopleidingen en academische opleiding kwam ondanks
inspanningen van Noyons docent op de opleiding voor
maatschappelyk werk, De Jong, niet tot stand.
00:07:34
Interviewer merkt op dat het maatschappelyk werk zich tot nu
toe slecht heeft verkocht. Biografieen van belangryke figuren
als Kamphuis en De Jong ontbreken en de historie van het vak
is nauwelyks beschreven. Noyon beaamt dit en geeft een
voorbeeld waaruit dit blykt. Het vak andragologie, waarbinnen
hyzelf sociale hulpverlening doceerde, heeft in dit opzicht
gefaald. Het ontbrak aan gestructureerde kennis. Het vak
heeft vooral steun gegeven aan mensen uit het veld. De
koppeling tussen praktyk en theorie, zoals De Jong en in
navolging van hem Noyon zelf dat voor zich zag, heeft nooit
goed plaatsgevonden.
00:17:10
Noyon gaat in op de opmerking van int. dat hy weinig heeft
gepubliceerd. Hy vindt zichzelf geen goed schryver. Toen het
lectoraat verdween en hy voor de keus stond om professor te
worden of niet, heeft hy daaraan consequenties verbonden. Hy
vertelt dat hy die schryfbarriere met zyn analyticus heeft
besproken. Die hielp hem om dit te accepteren. Daarna heeft
hy met zyn analyticus zyn casus op schrift gesteld. Noyon
legt het waarom daarvan uit.
00:24:01
Int. vraagt of Noyon zelf niet analyticus had willen worden.
Noyon vertelt over zyn eigen ervaringen met de psychoanalyse
en de verwerking van zyn kampsyndroom. Hy heeft zelf geen
ambitie gehad om analyticus te worden.
00:27:33
Int. vraagt wat de dryfveer achter de vele bestuurlyke
activiteiten van Noyon was. Noyon antwoordt dat de verwerking
van zyn verleden daarby een rol heeft gespeeld, maar dat hy
ook graag midden in een web zit. Hy heeft de bedoeling om
langs bestuurlyke weg mensen te helpen. Wellicht speelt de
oude ambitie om bestuursambtenaar te worden daarby een rol.
00:34:12
Op vraag van int. antwoordt Noyon dat hy het vak dat hy
beoefent toch als andragologie zou benoemen. Hy gaat
vervolgens in op hoe het met dit vak vergaan is.
00:37:19
Int. vraagt hoe Noyon in de jaren veertig tegen welzyn en
welzynszorg aankeek. Noyon vertelt dat hy toen al vond dat
het begrip welzyn verkeerd gekozen was, het werd daardoor te
veel gereduceerd tot de zaak van een departement. Hy vertelt
vervolgens hoe de visie op het maatschappelyk werk veranderd
is, waardoor veel werk uit het verleden weer teniet is
gedaan.
00:41:07
Int. vraagt in hoeverre Noyon is bevestigd in zyn
maatschappyvisie die in het kamp is gevormd. Noyon vertelt
dat de desillusies uit die tyd nooit zyn verdwenen. Het gaat
hem erom de omstandigheden waaronder deze situaties kunnen
voorkomen te veranderen. Dit heeft zowel betrekking op het
bestuurlyke als op het persoonlyke niveau, hetgeen hy
illustreert met een verhaal uit zyn kampperiode. Op
kleinschalig niveau is het gelukt hieraan een bydrage te
leveren.
00:47:05
Eindtune.
00:49:43
Einde.
Trefwoorden interneringskampen; maatschappelijk werk; psychoanalyse; sociale wetenschappen; welzijnswerk
Makers Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Geografische namen Nederlands-Indië; Siam
Namen Tweede Wereldoorlog
Overige opmerkingen Dit programma is herhaald op 27-07-1993, 11.02 uur, Radio 5.
Sprekers Noyon, A.P.
Rechten Herkomst Zender: Radio 5

Opnamen 09-11-1992 tot
Begindatum 09-11-1992


Dragers
Type Soort Formaat Begin- en eindtijd Nummer Volg-
nr. Bewaar-
plaats Archief-
status
DAT cassette Programma HAD258 1Lex Noyon, deel 1
Tijdsduur annotatie Avail: 050'00"
Beschrijving Uitzendtyd ca. 11.02 uur uur.
Eerste deel van een tweedelig vraaggesprek met oud-lector
andragogie Lex Noyon, die vele bestuurlyke functies in het
maatschappelyke werk vervulde. Noyon vertelt over zyn
ervaringen tydens de Tweede Wereldoorlog in
interneringskampen in Nederlands-Indie en Thailand (voorheen
Siam), de verwerking daarvan door middel van psychoanalyse en
zyn keuze voor het maatschappelyk werk. Verder komen aan de
orde de ontwikkelingen in het maatschappelyk werk vanaf de
jaren veertig en de positie van de maatschappelyk werker.
00:01:00
Begintune.
00:01:31
Op vraag Ischa Meyer vertelt Lex Noyon hoe hy na de oorlog
begon aan een opleiding in het maatschappelyk werk en hoe zyn
ambitie voor een baan in het binnenlands bestuur tydens de
oorlog veranderde in een ambitie om in de hulpverlening te
gaan.
00:05:43
Interviewer vraagt of Noyon gedepersonaliseerd is geraakt om
te kunnen overleven tydens de oorlog. Noyon vertelt dat hy in
de jappenkampen steun had aan het boek van H.G. Wells 'The
outline of history', wat hem uit zyn situatie haalde. Er was
dus inderdaad sprake van een soort depersonalisatie. Na de
oorlog werden de oorlogservaringen verzwegen. Hy vertelt dat
hy een intensieve psychoanalyse heeft gehad om dat te
verwerken. Hy ontdekte in de periode ook de relatie tussen
het verwerken van jeugdervaringen en oorlogservaringen.
00:11:40
Int. vraagt of het niet vreemd is dat Noyon na de oorlog
mensen wilde gaan helpen in plaats van zelf geholpen te
willen worden. Noyon antwoordt dat veel mensen na de oorlog
niet geholpen wilden worden. Hy herwon na de oorlog snel zyn
vitaliteit en kon door zyn oorlogservaringen veel aan.
00:14:56
Op vraag int. vertelt Noyon over zyn idealen om mensen
vooruit te helpen, alhoewel hy toen al een cynicus was. Zyn
keus voor maatschappelyk werk in Nederland betekende ook een
breuk met het vaderland Indonesie. Hy voelt zich nog steeds
thuis in Azie, alhoewel hy zich van de cultuur vervreemd
voelt. Hy heeft daar ook de plekken bezocht waar hy gevangen
heeft gezeten.
00:20:19
Int. merkt op dat de Indische oorlogslachtoffers in Nederland
niet serieus genomen werden. Noyon beaamt dit. De
slachtoffers hebben dat destyds niet aan de orde gesteld
omdat ze het verleden zo snel mogelyk wilden vergeten.
Schaamte over de langzame onttakeling van de persoonlykheid
tydens de oorlog speelde daarby een rol.
00:25:41
Int. vraagt wat Noyon leerde op de school voor maatschappelyk
werk. Noyon vertelt dat de leerstof hem tegenviel. De
intellectuele achtergronden van het vak trokken hem meer. De
problematiek werd gesignaleerd, maar niet geanalyseerd. Wel
positief was dat de professionalisering van het
maatschappelyk werk in gang werd gezet. In de jaren zestig
ontstond er echter een tegenovergestelde ontwikkeling. De
opleiding die hy daarna aan de universiteit volgde bood meer.
00:30:00
Int. vraagt of een maatschappelyk werker nodig is. Noyon
vindt van wel. Hy gaat eerst in op de positie van de
maatschappelyk werker die in de loop van de jaren nogal
veranderd is. Het beroep heeft geen hoge status, zoals byv.
psychotherapeut. Dit is voor een deel aan de beroepsgroep
zelf te danken. Maatschappelyk werkers houden zich bezig met
groepen in de bevolking waar anderen liever niet aan worden
herinnerd. Als voorbeeld noemt hy reclassering en
alcoholbestryding.
00:35:35
Int. merkt op dat Noyon waarschynlyk een goed inzicht heeft
gekregen in maatschappelyke strategieen. Noyon beaamt dit,
daaraan hy heeft hy groot deel van zyn werkzame leven
besteed. Zyn positie t.o.v. de maatschappelyke krachten
karakteriseert hy als tegelykertyd betrokken en afstandelyk.
00:37:40
Int. vraagt hoe het dubieuze zelfbeeld van de maatschappelyk
werker doorbroken kan worden, zeker nu een aantal academische
disciplines zich het maatschappelyk werk hebben toegeeigend.
Noyon geeft toe dat het laatste gebeurd is. De 'Selbsthass'
is by maatschappelyk werkers diep geworteld, daar komt by dat
maatschappelyk werkers niet altyd ingaan op vragen van
overheidsinstanties.
00:43:04
Int. vraagt waarom de kopstukken uit het maatschappelyk werk
zich niet meer te weer gesteld hebben tegen het beeld dat
daarvan werd gecreeerd. Noyon antwoordt dat dit samenhangt
met de deprofessionalisering die een tyd lang in de mode was.
Studenten hadden op opleidingen meer te zeggen dan docenten.
00:46:37
Op vraag int. vertelt Noyon dat hy niet de voortgezette
opleiding heeft gedaan, deze had een sterk therapeutische
kant. Hy wilde destyds wel een opleiding doen by het medisch
opvoedkundig bureau, maar dit was voorbehouden aan vrouwen,
waarop hy vervolgens koos voor de universiteit.
00:48:23
Eindtune.
00:51:00
Einde.
Trefwoorden interneringskampen; maatschappelijk werk; psychoanalyse; sociale wetenschappen; welzijnswerk
Makers Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Geografische namen Nederlands-Indië; Siam
Namen Tweede Wereldoorlog
Overige opmerkingen Dit programma is herhaald op 20-07-1993, 11.02 uur Radio 5.
Sprekers Noyon, A.P.
Rechten Herkomst Zender: Radio 5

Opnamen 09-11-1992 tot
Begindatum 09-11-1992


Dragers
Type Soort Formaat Begin- en eindtijd Nummer Volg-
nr. Bewaar-
plaats Archief-
status
DAT cassette Programma HAD257 1
________________________________________
Andere selecties
Geen andere selecties gevondenDocument ID
Uniforme titel ISCHA
radio#ISCHA
Titel ISCHA - radio#ISCHA
Afleveringstitel Zaken van de ziel
Publicaties - Radio; 22-12-1992; Radio 5; VPRO;
Titel VPRO's dinsdag op 5
Type uitzending
Uitzenddatum 22-12-1992
Distributiekanaal Radio
Net Radio 5
Zendgemachtigde VPRO


Samenvatting Van dit programma zijn slechts de hieronder vermelde onderdelen in het archief opgenomen.
. Lex Noyon, deel 1
Genre praatprogramma
Makers Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Beoogd medium radio
Rechten Herkomst Zender: Radio 5
Rechten

Overige opmerkingen
________________________________________
Items

Titel
Lex Noyon, deel 1
Tijdsduur annotatie Avail: 050'00"
Beschrijving Uitzendtyd ca. 11.02 uur uur.
Eerste deel van een tweedelig vraaggesprek met oud-lector
andragogie Lex Noyon, die vele bestuurlyke functies in het
maatschappelyke werk vervulde. Noyon vertelt over zyn
ervaringen tydens de Tweede Wereldoorlog in
interneringskampen in Nederlands-Indie en Thailand (voorheen
Siam), de verwerking daarvan door middel van psychoanalyse en
zyn keuze voor het maatschappelyk werk. Verder komen aan de
orde de ontwikkelingen in het maatschappelyk werk vanaf de
jaren veertig en de positie van de maatschappelyk werker.
00:01:00
Begintune.
00:01:31
Op vraag Ischa Meyer vertelt Lex Noyon hoe hy na de oorlog
begon aan een opleiding in het maatschappelyk werk en hoe zyn
ambitie voor een baan in het binnenlands bestuur tydens de
oorlog veranderde in een ambitie om in de hulpverlening te
gaan.
00:05:43
Interviewer vraagt of Noyon gedepersonaliseerd is geraakt om
te kunnen overleven tydens de oorlog. Noyon vertelt dat hy in
de jappenkampen steun had aan het boek van H.G. Wells 'The
outline of history', wat hem uit zyn situatie haalde. Er was
dus inderdaad sprake van een soort depersonalisatie. Na de
oorlog werden de oorlogservaringen verzwegen. Hy vertelt dat
hy een intensieve psychoanalyse heeft gehad om dat te
verwerken. Hy ontdekte in de periode ook de relatie tussen
het verwerken van jeugdervaringen en oorlogservaringen.
00:11:40
Int. vraagt of het niet vreemd is dat Noyon na de oorlog
mensen wilde gaan helpen in plaats van zelf geholpen te
willen worden. Noyon antwoordt dat veel mensen na de oorlog
niet geholpen wilden worden. Hy herwon na de oorlog snel zyn
vitaliteit en kon door zyn oorlogservaringen veel aan.
00:14:56
Op vraag int. vertelt Noyon over zyn idealen om mensen
vooruit te helpen, alhoewel hy toen al een cynicus was. Zyn
keus voor maatschappelyk werk in Nederland betekende ook een
breuk met het vaderland Indonesie. Hy voelt zich nog steeds
thuis in Azie, alhoewel hy zich van de cultuur vervreemd
voelt. Hy heeft daar ook de plekken bezocht waar hy gevangen
heeft gezeten.
00:20:19
Int. merkt op dat de Indische oorlogslachtoffers in Nederland
niet serieus genomen werden. Noyon beaamt dit. De
slachtoffers hebben dat destyds niet aan de orde gesteld
omdat ze het verleden zo snel mogelyk wilden vergeten.
Schaamte over de langzame onttakeling van de persoonlykheid
tydens de oorlog speelde daarby een rol.
00:25:41
Int. vraagt wat Noyon leerde op de school voor maatschappelyk
werk. Noyon vertelt dat de leerstof hem tegenviel. De
intellectuele achtergronden van het vak trokken hem meer. De
problematiek werd gesignaleerd, maar niet geanalyseerd. Wel
positief was dat de professionalisering van het
maatschappelyk werk in gang werd gezet. In de jaren zestig
ontstond er echter een tegenovergestelde ontwikkeling. De
opleiding die hy daarna aan de universiteit volgde bood meer.
00:30:00
Int. vraagt of een maatschappelyk werker nodig is. Noyon
vindt van wel. Hy gaat eerst in op de positie van de
maatschappelyk werker die in de loop van de jaren nogal
veranderd is. Het beroep heeft geen hoge status, zoals byv.
psychotherapeut. Dit is voor een deel aan de beroepsgroep
zelf te danken. Maatschappelyk werkers houden zich bezig met
groepen in de bevolking waar anderen liever niet aan worden
herinnerd. Als voorbeeld noemt hy reclassering en
alcoholbestryding.
00:35:35
Int. merkt op dat Noyon waarschynlyk een goed inzicht heeft
gekregen in maatschappelyke strategieen. Noyon beaamt dit,
daaraan hy heeft hy groot deel van zyn werkzame leven
besteed. Zyn positie t.o.v. de maatschappelyke krachten
karakteriseert hy als tegelykertyd betrokken en afstandelyk.
00:37:40
Int. vraagt hoe het dubieuze zelfbeeld van de maatschappelyk
werker doorbroken kan worden, zeker nu een aantal academische
disciplines zich het maatschappelyk werk hebben toegeeigend.
Noyon geeft toe dat het laatste gebeurd is. De 'Selbsthass'
is by maatschappelyk werkers diep geworteld, daar komt by dat
maatschappelyk werkers niet altyd ingaan op vragen van
overheidsinstanties.
00:43:04
Int. vraagt waarom de kopstukken uit het maatschappelyk werk
zich niet meer te weer gesteld hebben tegen het beeld dat
daarvan werd gecreeerd. Noyon antwoordt dat dit samenhangt
met de deprofessionalisering die een tyd lang in de mode was.
Studenten hadden op opleidingen meer te zeggen dan docenten.
00:46:37
Op vraag int. vertelt Noyon dat hy niet de voortgezette
opleiding heeft gedaan, deze had een sterk therapeutische
kant. Hy wilde destyds wel een opleiding doen by het medisch
opvoedkundig bureau, maar dit was voorbehouden aan vrouwen,
waarop hy vervolgens koos voor de universiteit.
00:48:23
Eindtune.
00:51:00
Einde.
Trefwoorden interneringskampen; maatschappelijk werk; psychoanalyse; sociale wetenschappen; welzijnswerk
Makers Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Geografische namen Nederlands-Indië; Siam
Namen Tweede Wereldoorlog
Overige opmerkingen Dit programma is herhaald op 20-07-1993, 11.02 uur Radio 5.
Sprekers Noyon, A.P.
Rechten Herkomst Zender: Radio 5

Opnamen 09-11-1992 tot
Begindatum 09-11-1992


Dragers
Type Soort Formaat Begin- en eindtijd Nummer Volg-
nr. Bewaar-
plaats Archief-
status
DAT cassette Programma HAD257 1
________________________________________
Andere selecties
Geen andere selecties gevondenDocument ID
Uniforme titel ISCHA
radio#ISCHA
Titel ISCHA - radio#ISCHA
Afleveringstitel Zaken van de ziel
Publicaties - Radio; 22-12-1992; Radio 5; VPRO;
Titel VPRO's dinsdag op 5
Type uitzending
Uitzenddatum 22-12-1992
Distributiekanaal Radio
Net Radio 5
Zendgemachtigde VPRO


Samenvatting Van dit programma zijn slechts de hieronder vermelde onderdelen in het archief opgenomen.
. Lex Noyon, deel 2 (slot)
Genre praatprogramma
Makers Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Beoogd medium radio
Rechten Herkomst Zender: Radio 5
Rechten

Overige opmerkingen
________________________________________
Items

Titel
Lex Noyon, deel 2 (slot)
Tijdsduur annotatie Avail: 048'42"
Beschrijving Uitzendtyd ca. 11.02 uur uur.
Tweede deel van een tweedelig vraaggesprek met oud-lector
andragogie Lex Noyon, die vele bestuurlyke functies in het
maatschappelyke werk vervulde. Noyon vertelt over de
ontwikkeling van het vak maatschappelyk werk tot academische
discipline, de andragologie, en het verdwynen van dat vak in
de jaren tachtig, over zyn lectoraat en over de dryfveren
achter het vele bestuurswerk dat hy heeft verricht. Daarby
komen eveneens zyn oorlogsverleden als geinterneerde in
Nederlands-Indie en Thailand (voorheen Siam) en zyn
ervaringen met de psychoanalyse ter sprake.
00:01:01
Begintune.
00:01:32
Op vraag Ischa Meyer vertelt Lex Noyon dat hy in 1948 naar de
universiteit ging. Zyn leermeester was prof. Ten Have, die
het maatschappelyk werk een academische status heeft gegeven
in de vorm van het vak andragologie. Dit vak heeft een
byzonder slechte naam gekregen. De verbinding tussen de
beroepsopleidingen en academische opleiding kwam ondanks
inspanningen van Noyons docent op de opleiding voor
maatschappelyk werk, De Jong, niet tot stand.
00:07:34
Interviewer merkt op dat het maatschappelyk werk zich tot nu
toe slecht heeft verkocht. Biografieen van belangryke figuren
als Kamphuis en De Jong ontbreken en de historie van het vak
is nauwelyks beschreven. Noyon beaamt dit en geeft een
voorbeeld waaruit dit blykt. Het vak andragologie, waarbinnen
hyzelf sociale hulpverlening doceerde, heeft in dit opzicht
gefaald. Het ontbrak aan gestructureerde kennis. Het vak
heeft vooral steun gegeven aan mensen uit het veld. De
koppeling tussen praktyk en theorie, zoals De Jong en in
navolging van hem Noyon zelf dat voor zich zag, heeft nooit
goed plaatsgevonden.
00:17:10
Noyon gaat in op de opmerking van int. dat hy weinig heeft
gepubliceerd. Hy vindt zichzelf geen goed schryver. Toen het
lectoraat verdween en hy voor de keus stond om professor te
worden of niet, heeft hy daaraan consequenties verbonden. Hy
vertelt dat hy die schryfbarriere met zyn analyticus heeft
besproken. Die hielp hem om dit te accepteren. Daarna heeft
hy met zyn analyticus zyn casus op schrift gesteld. Noyon
legt het waarom daarvan uit.
00:24:01
Int. vraagt of Noyon zelf niet analyticus had willen worden.
Noyon vertelt over zyn eigen ervaringen met de psychoanalyse
en de verwerking van zyn kampsyndroom. Hy heeft zelf geen
ambitie gehad om analyticus te worden.
00:27:33
Int. vraagt wat de dryfveer achter de vele bestuurlyke
activiteiten van Noyon was. Noyon antwoordt dat de verwerking
van zyn verleden daarby een rol heeft gespeeld, maar dat hy
ook graag midden in een web zit. Hy heeft de bedoeling om
langs bestuurlyke weg mensen te helpen. Wellicht speelt de
oude ambitie om bestuursambtenaar te worden daarby een rol.
00:34:12
Op vraag van int. antwoordt Noyon dat hy het vak dat hy
beoefent toch als andragologie zou benoemen. Hy gaat
vervolgens in op hoe het met dit vak vergaan is.
00:37:19
Int. vraagt hoe Noyon in de jaren veertig tegen welzyn en
welzynszorg aankeek. Noyon vertelt dat hy toen al vond dat
het begrip welzyn verkeerd gekozen was, het werd daardoor te
veel gereduceerd tot de zaak van een departement. Hy vertelt
vervolgens hoe de visie op het maatschappelyk werk veranderd
is, waardoor veel werk uit het verleden weer teniet is
gedaan.
00:41:07
Int. vraagt in hoeverre Noyon is bevestigd in zyn
maatschappyvisie die in het kamp is gevormd. Noyon vertelt
dat de desillusies uit die tyd nooit zyn verdwenen. Het gaat
hem erom de omstandigheden waaronder deze situaties kunnen
voorkomen te veranderen. Dit heeft zowel betrekking op het
bestuurlyke als op het persoonlyke niveau, hetgeen hy
illustreert met een verhaal uit zyn kampperiode. Op
kleinschalig niveau is het gelukt hieraan een bydrage te
leveren.
00:47:05
Eindtune.
00:49:43
Einde.
Trefwoorden interneringskampen; maatschappelijk werk; psychoanalyse; sociale wetenschappen; welzijnswerk
Makers Meijer, Ischa (interviewer)
Meijer, Ischa (presentatie)
Geografische namen Nederlands-Indië; Siam
Namen Tweede Wereldoorlog
Overige opmerkingen Dit programma is herhaald op 27-07-1993, 11.02 uur, Radio 5.
Sprekers Noyon, A.P.
Rechten Herkomst Zender: Radio 5

Opnamen 09-11-1992 tot
Begindatum 09-11-1992


Dragers
Type Soort Formaat Begin- en eindtijd Nummer Volg-
nr. Bewaar-
plaats Archief-
status
DAT cassette Programma HAD258 1