Argos

Kinderopvang

Argos

Kinderopvang

Argos over de problemen rond de kinderopvang. Doordat het geld dat beschikbaar is voor de kinderopvang niet is "gelabeld" [er staat nergens dat het aan kinderopvang besteed moet worden], gebruiken gemeenten het steeds vaker voor ander doeleinden, met als gevolg dat er voor de kinderopvang steeds minder geld beschikbaar is.
Hierdoor verdwijnen veel gesubsidieerde plaatsen en komen ouders voor kosten te staan die in een aantal gevallen niet meer zijn op te brengen. Met name werkende vrouwen worden hiervan de dupe.
Het programma bevat vraaggesprekken hierover met:
- een vrouw die kinderen ophaalt voor de naschoolse opvang;
- oud-minister Hedy d'Ancona van WVC;
- oud-voorzitter Caroline van Son van de oudercommissie van kinderdagverblijf De Boemel in Zaltbommel;
- diverse ouders die werden getroffen door de hoge kosten voor de kinderopvang nadat de gemeentelijke subsidie werd stopgezet;
- (telefonisch) burgemeester De Kort van Kerkwijk, een gemeente die sterk kortte op de kinderopvang;
- directeur Ton van Ulden van Catalpa, een stichting die in opdracht van gemeenten kinderdagverblijven heeft opgericht en exploiteert;
- FNV-medewerkster Brenda de Jong.
De programmamaakster bezoekt tevens kinderdagverblijf De Boemel in Zaltbommel en doet vergeefse pogingen om voor haar kind een gesubsidieerde plaats bij een kinderdagverblijf in Amsterdam te bemachtigen.

------------
Uitgebreide beschrijving:
00:56:58 Begin.
00:57:18 Interview met een vrouw die kinderen ophaalt voor de naschoolse opvang.
00:59:30 Interview met oud-minister d'Ancona over de achterstand in Nederland met betrekking tot de kinderopvang en de verbeteringen in de afgelopen jaren.
01:00:21 Interview met een werkende vrouw die ingaat op het feit dat "er geen toekomst is voor die slimme meid" [een slogan uit een overheidscampagne om meer vrouwen aan het werk te krijgen], omdat er te weinig geld beschikbaar is voor de kinderopvang.
01:01:03 De programmamaakster bezoekt kinderdagverblijf De Boemel in Zaltbommel en spreekt met een vrouw wier zoon op het dagverblijf zat, maar er af moest omdat zij door veranderde regels niet meer in aanmerking kwam voor gemeentelijke subsidies.
01:04:54 Interview met oud-voorzitter Carolien van Son(?) van de oudercommissie van kinderdagverblijf De Boemel over de financiële problemen die ontstonden nadat de gemeentelijke subsidies werden verminderd.
01:07:42 Interview met Els Blok (?), een van de getroffen ouders, over het feit dat zij eind 1995 werd geconfronteerd met de hoge kosten voor kinderopvang, omdat per 1 januari 1996 de gemeentelijke subsidie verviel. Alles wat zij nu verdient gaat op aan de kinderopvang. Blijven werken ziet zij als een investering in de toekomst. Ook gaat zij in op het feit dat haar werkgever weigerde bij te dragen in de kosten voor de kinderopvang en het feit dat haar kind nu naar drie verschillende soorten opvang gaat.
01:12:33 Interview met Anouchka van Miltenburg, een vrouw die de kosten niet meer kon opbrengen en daardoor haar baan moest opzeggen. Zij zorgt nu voor de kinderen van andere werkende vrouwen. 01:16:06 Vervolg van het gesprek met Carolien van Son(?) waarin zij ingaat op het feit dat sommige ouders de helft van hun inkomen besteden aan de opvang van hun kinderen. 01:17:32 Telefonisch Interview met burgemeester De Kort van Kerkwijk over de gevolgen van het intrekken van de subsidies voor de kinderopvang door de gemeente en de brief die staatssecretaris Terpstra van WVS hierover stuurde. Ook gaat hij in op het Haagse beleid om het geld niet meer te 'oormerken' voor kinderopvang.
01:20:27 Vervolg van het gesprek met Anouchka van Miltenburg over het feit dat het geld voor de kinderopvang niet meer 'geoormerkt' is.
01:21:41 Interview met directeur Ton van Ulden van Catalpa, een stichting die in opdracht van diverse gemeenten kinderdagverblijven heeft opgezet en exploiteert, over de gunstige regelingen die er waren voor het opzetten van een kinderdagverblijf, waardoor veel mensen zich hebben "rijk gerekend".
01:25:13 Interview met FNV-medewerkster Brenda de Jong over het feit dat het niet mogelijk is om voor alle bedrijfstakken afspraken te maken in de Cao’s om bedrijfsplaatsen bij kinderdagverblijven mogelijk te maken. Zij verbaast zich over het feit dat de overheid niet aan de kinderopvang wil blijven bijdragen, terwijl zij wel de participatie van vrouwen aan het arbeidsproces wil bevorderen.
01:26:39 Interview met oud-minister Hedy d'Ancona die ontkent dat er sprake is van een stagnatie in de kinderopvang in Nederland. Zij is van mening dat de programmamaakster een "apathisch standpunt" inneemt en dat alles wel goed zal komen.
01:29:32 De programmamaakster informeert telefonisch bij verschillende kinderdagverblijven in Amsterdam of zij in aanmerking kan komen voor een gesubsidieerde plaats voor haar kind. Er blijken veel meer bedrijfsplaatsen dan gesubsidieerde plaatsen beschikbaar.
01:31:40 Interview met Wendelmoet Nijland over de problemen die zij ondervond toen zij van het ene stadsdeel in Amsterdam naar het andere verhuisde.
01:34:15 Vervolg van het Interview met Brenda de Jong over het feit dat de gemeenten de ouderlijke bijdrage voor de kinderopvang verder hebben verhoogd. Zij spreekt haar zorg uit over het feit dat er niemand is die de knelpunten inventariseert. Vervolgens gaat zij in op de aangekondigde stimuleringsmaatregelen van de regering met betrekking tot de buitenschoolse opvang. Ook bij deze regelingen is niet duidelijk is hoe lang zij van kracht zullen zijn.
01:38:11 Vervolg van het gesprek met Caroline van Son over de aangekondigde stimuleringsmaatregelen m.b.t. buitenschoolse opvang. Zij voorziet problemen wanneer deze stimulerende maatregelen worden stopgezet en is van mening dat het beleid van de regering te ad hoc is.
01:40:13 Einde.

advertentie