tegenlicht > thema's > maak het simpel

 

zo kan Nederland minder ingewikkeld

Stikstof, toeslagen en verouderde IT-systemen: het lijkt soms alsof Nederland aan het vastlopen is. Problemen worden niet (snel) opgelost, oplossingen stranden vaak ergens in de uitvoering. Wat is er aan de hand, en komt het nog goed?

Daan Kuys, 1 september 2023

‘Maak ’t simpel!’, vanaf zondag 3 september op NPO Start en donderdag 7 september om 20:30 uur op NPO 2.

Vorig jaar moest de Ketheltunnel in de A4 bij Rotterdam een hele ochtendspits dicht. Meer dan 60.000 mensen per dag verplaatsen zich door de tunnel. Reden: de tunneloperator en ook diens vervanger hadden zich ziekgemeld. 

De Ketheltunnel was geen incident. Gebrek aan personeel, kennis en onderhoudsbudget zorgen voor meer problemen met de Nederlandse infrastructuur. Eind 2022 moest de Margriettunnel op de A7 plotseling worden gesloten vanwege een ontwerpfout. In 2016 sloot plots de Merwedebrug nadat er scheuren werden ontdekt in de constructie. Ook de Mandelabrug boven de A12 in Zoetermeer werd eind 2022 per direct gesloten vanwege scheuren in de constructie en mogelijk instortingsgevaar. De renovatie van de Afsluitdijk duurt door een ontwerpfout inmiddels langer dan de bouw ervan zelf ooit duurde. 

Rijkswaterstaat en onderzoeksbureau TNO verwachten dat het hier niet bij blijft. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren ‘50 en ‘60, door de jaren heen steeds zwaarder belast, en inmiddels toe aan vervanging of renovatie. Dat zullen we de komende jaren gaan merken, zo waarschuwt Rijkswaterstaat.

 

Mobiliteit is niet het enige dossier in Nederland waar weinig beweging in zit. Door het stikstofprobleem liggen veel (woning)bouwprojecten in Nederland stil. De Belastingdienst worstelt met de trage hersteloperatie van de toeslagenaffaire. Jaarlijks moeten tienduizenden burgers nog altijd hun zorg-, huur-, of een andere toeslag terugbetalen en honderdduizenden burgers durven überhaupt geen steun meer aan te vragen. De overheid lijkt steeds minder goed te werken. Wat is er toch aan de hand, en komt het nog goed?

 

Wat is er aan de hand?

Het simpele antwoord:

De afgelopen jaren hebben politici te veel nieuwe wetten en taken bedacht en te weinig aandacht besteed aan de steeds complexer wordende uitvoering en het onderhoud daarvan. Sterker nog, op de omvang van de Rijksoverheid is vanaf de jaren nul stevig bezuinigd omdat de markt veel taken beter zou kunnen uitvoeren. Medewerkers met kennis en expertise werden ingeruild voor ambtenaren die goed zijn in ministers uit de wind houden. Tel daarbij op veel verouderde IT-systemen, vergrijzing en de huidige krappe arbeidsmarkt en het plaatje is redelijk compleet.

Het complexe antwoord:

Begin dit jaar publiceren ambtenaren de Staat van de Uitvoering, een analyse van 38 van de ruim 150 uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid, zoals de Belastingdienst, de aparte Toeslagendivisie, maar bijvoorbeeld ook het Centraal Justitieel Incassobureau, DUO, het UWV, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de huurcommissie, de politie, het OM, het RIVM, Rijkswaterstaat, en ga zo maar door.

Complexiteit van wetgeving en de stapeling van nieuw beleid is met afstand het grootste knelpunt voor burgers, ondernemers en uitvoeringsorganisaties, zo schrijven ze. Die conclusie is op zich niet nieuw, maar wel dat een deel van de uitvoering steeds arbeidsintensiever wordt, terwijl de personeelstekorten op de arbeidsmarkt oplopen. Die tekorten krijgen door vergrijzende organisaties bovendien steeds meer een structureel karakter. 

Ook stellen de ambtenaren dat de expertise bij ministeries om scherpe vragen te stellen aan de uitvoerende organisaties ‘het meest kwetsbare element is’ bij het besturen van die organisaties. Zo heeft de top van de ministeries in minder dan de helft van de gevallen ervaring opgedaan bij een uitvoeringsorganisatie. Bestuur vanuit de ministeries heeft steeds meer het karakter gekregen van belonen of straffen. Een aanpak die gericht is op het uit de wind houden van de minister. ‘Het is de vraag of de uitvoering daarmee geholpen is,’ zo schrijven de ambtenaren voorzichtig.

In maart van dit jaar doen de Groene Amsterdammer, Investico en de Utrecht Data School uitgebreid onderzoek dat een beeld geeft van de personeelswerving de afgelopen jaren. In 2015 stonden er bij ministeries en uitvoeringsorganisaties zo’n 5500 vacatures open, inmiddels zijn dat er zo’n 33.000. ‘Politieke sensitiviteit’ of ‘politieke antennes’ is daarbij vaak de eerstgenoemde competentie bij wervingsteksten, aangevuld door termen als ‘vlotte pen’ of ‘humor’. Vorig jaar werd in nog maar elf procent van de beleidsvacatures vakinhoudelijke kennis gevraagd.

Ook beschrijft het artikel in de Groene Amsterdammer de kennisverschraling van de overheid vanaf het moment dat in de jaren nul, mede dankzij de ideologische erfenis van Pim Fortuyn, de gedachte populair werd dat overheden vooral lean and mean moesten zijn: slank maar effectief, door zoveel mogelijk aan de markt over te laten. ‘Ingenieurs verdwenen en aanbestedingsjuristen kwamen ervoor terug,’ zo schrijven de auteurs. Bij Rijkswaterstaat wordt in de Balkenende-periode (2002-2010) twintig procent van de fulltime banen geschrapt. Tijdens de Rutte-kabinetten wordt daar nog eens vijftien procent bezuinigd. 

Wat verder ook niet meehelpt zijn de verouderde IT-systemen bij de overheid. De Belastingdienst, waar in 2015 per ongeluk veel medewerkers de deur uitliepen door een te ruim opgezette pensioenregeling, is daarvan het bekendste voorbeeld. Er is zoveel onderhoud nodig dat de dienst vriendelijk verzoekt tot 2026 geen grote beleidswijzigingen meer door te voeren. Dat de rechter de Belastingdienst onlangs dwong om een spoedwijziging door te voeren, en dat links blijft aandringen op de beloofde afschaffing van de btw op groente en fruit, helpt daarbij niet. Er is namelijk haast geboden. Veel systemen draaien op oude programmeertalen, zoals Cool:Gen, dat stamt uit de jaren tachtig. Er zijn nog maar weinig oudere medewerkers die de taal goed snappen, en die gaan bijna met pensioen. 

Tot slot: complexiteit is niet alleen voor ambtenaren een probleem, juist ook voor burgers en ondernemers. Er zijn 2,5 miljoen laaggeletterde burgers in Nederland die problemen ondervinden om (digitaal) met de overheid te communiceren. Gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties loopt moeizaam, zo wordt opgemerkt in de Staat van de Uitvoering, onder meer door de privacywet AVG. Zonder ‘fundamentele reductie van de complexiteit’ sluiten de ambtenaren nieuwe crises niet uit. ‘De rechtsstatelijkheid is in het geding,’ zo klinkt de waarschuwing.

 

Komt het nog goed?

Het simpele antwoord:

Waarschijnlijk wel, maar er moet een hoop beter en simpeler. Het goede nieuws: er gaat eigenlijk al een hele hoop goed. Zelfs de VVD wil inmiddels een ‘sterkere’ (geen grotere!) overheid met meer kennis en minder marktwerking en sinds een aantal jaar groeit de overheid weer. Wel worden er nog veel uit-de-wind-houders aangenomen in plaats van vakspecialisten. Oplossingen waar uitvoeringsinstanties zelf mee komen, zijn hoopvol. Politici zullen daar beter naar moeten luisteren. Het personeelstekort en de vergrijzing blijven een ding.

Het complexe antwoord:

Daar staat het dan eind 2020 in het verkiezingsprogramma van de VVD: ‘In plaats van de rol van de overheid te verkleinen, zal de komende tijd een actieve en dienstbare overheid nodig zijn om ons te beschermen en onze economie en samenleving eerlijk en gezond te houden. Dat betekent geen grotere overheid, maar een sterkere overheid.’ En over de zorg wil de VVD: ‘Aanpakken van de problemen als gevolg van doorgeschoten marktwerking.’ 

Image and Quote
1. Formuleer een lange termijn visie

Het aantal rijksmedewerkers is dan onder leiding van Rutte alweer een aantal jaar aan het stijgen. Bij Rijkswaterstaat stijgt zelfs de zoektocht naar vakspecialisten, civiele techniek of waterbouwkunde, even hard mee, zo blijkt uit het onderzoek van de Groene Amsterdammer. Rijksoverheidsbreed is ‘bestuurlijke sensitiviteit’ wel nog steeds de belangrijkste competentie bij de werving van personeel, zo blijkt uit ook de analyse van de ambtenaren zelf. 

Image and Quote
2. Verander de bestuurscultuur door meer expertise aan de top

Bij staatssecretaris Van Rij is de boodschap om even geen nieuw beleid te maken misschien wel het meest geland. Hij wil tot 2026 de Belastingdienst zo min mogelijk nieuwe dingen laten doen. Het aantal IT-systemen dat onderhoud nodig heeft is overigens sinds 2018 al gehalveerd, waarbij een aantal grote systemen nog wel gedaan moet worden. 

In de Staat van de Uitvoering doen de ambtenaren vijf oproepen om de belangrijkste knelpunten op te lossen. Er gebeurt bovendien al een hoop. Uitvoerders van verschillende instanties komen steeds meer bijeen om samen een maatschappelijk probleem op te lossen, in plaats van alles vanuit het eigen perspectief te bekijken. De Dienst Toeslagen denkt inmiddels samen met het UWV, DUO en de Sociale Verzekeringsbank na over hoe een nieuw stelsel voor kindertoeslag eruit zou kunnen zien. Er wordt gekeken hoe budgetneutraal alle inkomensondersteunende toeslagen afgeschaft zouden kunnen worden door het sociaal minimum te verhogen. ‘Het begint met beter en minder beleid,’ aldus de uitvoerders. 

Image and Quote
3. Reduceer complexiteit

Ook halen de ambtenaren inspirerende suggesties voor versimpeling uit het buitenland. Wat als we hen gewoon eens een tijdje hun gang zouden laten gaan? Er wordt geflirt met het idee van de one-stop-shop. Eén digitaal loket waar je als burger terecht kan voor al je levensgebeurtenissen. De burger hoeft immers niet te weten hoe de overheid met al die verschillende instanties in elkaar zit. 

Aan de achterkant van die one-stop-shop zouden instanties veel meer gegevens met elkaar kunnen delen. Andere landen zoals Portugal en België, die onder dezelfde privacywet vallen, doen het al lang. Zo worden in Vlaanderen gegevens over personen door de overheid gecombineerd om hen automatisch een toeslag te geven, waarmee 180.000 kinderen extra worden bereikt. Het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG) krijgt hievoor gegevens van meer dan tien andere organisaties.

Denk daarbij aan persoonlijke informatie uit het Rijksregister, inkomensgegevens van de Belastingdienst en gegevens over inschrijving en aanwezigheid op school of opvang van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming. Op basis van deze gegevens wordt voor ieder kind maandelijks een basisbedrag uitbetaald, automatisch aangevuld met een of meerdere van de acht toeslagen waar het kind recht op heeft. 

Image and Quote
4. Betrek uitvoerders sneller bij het formuleren van nieuw beleid

Wat blijkt? De Europese privacywet AVG wordt in Nederland nogal streng geïnterpreteerd. In België is er een wet waarin staat aangegeven dat het mogelijk is om gegevens te verzamelen. Die wet sluit aan op ‘het algemeen belang’ zoals omschreven in artikel 6 van de Europese privacywet GDPR. Dat artikel maakt het mogelijk om informatie van inwoners te gebruiken. Het zou een einde betekenen aan het invullen van al die eindeloze online formulieren. Ook kunnen toeslagen dan proactief uitgekeerd worden, dus zonder dat je ze zelf nog hoeft aan te vragen. In de landen waar dat al gebeurt komt terugvordering nauwelijks nog voor. 

Praktijkvoorbeelden uit het buitenland kunnen niet noodzakelijk één op één worden toegepast in Nederland, waarschuwen de ambtenaren. Maar, ze inspireren wel om ook in Nederland de burger en ondernemer weer meer centraal te zetten in plaats van de regels of de instanties.

Image and Quote
5. Breng gegevens-uitwisseling tussen instanties op gang