De Plek 7-10-1997

Diepenheim X=234/235 en Y=469/468

De Plek 7-10-1997

Diepenheim X=234/235 en Y=469/468

Middenin het typische coulissenlandschap aan de oever van de Regge ligt een driehoekig grasveldje van 1600 m2. Hierop staan honderdzesenzestig rode beukjes van vier meter hoog, dicht opeen geplant in een dubbele rij. Het wordt het zogenaamde Gazebo van Diepenheim, bedacht door de Belgische kunstenaar Urbain Mulkers. Binnenin het driekante 'schaduwhuis' zullen komend jaar duizend hosta-varianten worden geplant. "De rode beuken vormen de massieve omlijsting van het schilderij. Het schilderij is opgebouwd uit duizend tonen van groen. Alle denkbare tinten en tussentinten van onkergroen, blauwgroen, chartreuse, teergroen, geelgroen, goudgroen, dof, glanzend, berijpt, gepanacheerd groen vormen het palet van de schilder". Het kunstwerk komt tot stand dankzij de Kunstvereniging in Diepenheim, een vrijwilligersclub met honderd leden die het cultureel klimaat van het "Stedeke" de afgelopen vijftien jaar ingrijpend heeft beïnvloed. Van een noodlijdende Artikel 12 gemeente is Diepenheim opgebloeid tot een drukbezochte attractie voor cultuur- en natuurminnende dagrecreanten, die veelal op de fiets willen genieten van een combinatie van overweldigend mooi landschap, kastelen en kunst.

Diepenheim (2800 inwoners) is een tijdje - jaren '70 - artikel 12 gemeente geweest. Een van de oorzaken daarvan is het grote aantal wegen die onderhoud behoeven. Daaraan ging Diepenheim failliet. Daarna
is het voorzieningenniveau aanmerkelijk verbeterd, het dagtoerisme kreeg een impuls, o.a. door de Kunstvereniging. Er kwamen nieuwe sportvelden, een nieuw gemeentehuis.

De Kunstvereniging is ontstaan in 1981, met Galerie 1881 (naar het gebouw waar ze zaten) en de beeldenroute. Deze activiteiten brachten enig geld in diverse Diepenheimse laadjes. De Kunstvereniging heeft in
1990 een nieuw gebouw gebouwd, met eigen geld, subsidies en giften. Ze zijn toen ook overgestapt op 4 tentoonstelingen per jaar. En met Euregiosubsidie die hen via de gemeente wordt verstrekt organiseren ze
de kunstroute. In 1993 1994 heeft landschapsarchitect Alle Hosper opdracht gekregen om onderzoek te doen hoe landschappelijke en cultuurhistorische waarden meer op elkaar kunnen worden afgestemd. De Grotestraat zal wordegn gereconstrueerd, door Hosper's bureau i.s.m.
kunstenaar Irene Fortuin O'Brien.

De Kunstvereniging heeft zich een grote plaats weten te veroveren in de Diepenheimse samenleving. Met Nieuwsbrieven wordt de bevolking op de hoogte gehouden van de activiteiten, er komen veel dagjesmensen op af die veel verteren. Voor Diepenheim is verder belangrijk: - het verenigingsleven: er zijn zo'n 80 clubs en clubjes.
- de gemeentelijke herindeling. (Goor, Ambt en Stad Delden, Markelo, Diepenheim). Het gemeentehuis moet in Goor komen en 99,9 % van de Diepenheimers is tegen. "Deep'n bliff Deep'n."

Gesproken is met:

- De heer Bloemendaal van Deep'n bliff Deep'n.
De provincie wil Goor, Diepenheim, de beide Deldens en Markelo samenvoegen, om de bestuurskracht te verhogen. Het gemeentehuis zou dan in Goor moeten komen. Dit is rond januari gaan spelen. Provinciale
Staten heeft het voorstel overgenomen van Gedeputeerde Staten. Het voorstel zou voor 18 oktober op de agenda van het Kabinet staan. En dan moet het nog in div. commissies, 2e en 1e Kamer en inspraakprocedures.
Heel de Diepenheimse bevolking is tegen, want Diepenheim kan zich heel wel zelf redden. De Diepenheimse ambtenarij is heel dicht betrokken bij
de belangen van het "stedeke" en de onroerend zaakbelasting is één van de laagste van heel Nederland. Men is bang voor minder grote betrokkenheid van de bevolking bij het bestuur als dit doorgaat.
Bloemendaal woont nu 10 jaar in Diepenheim en heeft enige bestuurlijke ervaring elders opgedaan. Door de buurtvereniging (er zijn er 9 in D.) is hem gevraagd de acties tegen samenvoeging te coördineren.

- Harry ten Dam, architect en voorzitter van de Kunstvereniging en vanaf het begin in 1981 daarbij betrokken. Tevens heeft hij het gebouw (aka het crematorium) gebouwd.
Hij vertelt over de geschiedenis van de Kunstvereniging, het gebouw, over de activiteiten van de unstvereniging, de plaats die ze innemen in de Diepenheimse samenleving en over de bloei van (het toerisme in)
Diepenheim die te danken zou zijn aan de KV.

- Ambtenaar Damveld van Gemeente Werken over de waterhuishouding rond Diepenheim.
Dat is een heel gedoe. Vooral 's zomers dreigt de waterstand nogal eens te laag te worden, doordat de Schipbeek te weinig water bevat en daardoor de Molenbeek niet van voldoende water kan voorzien. Daardoor wordt het weer te droog bij de stadsbleek en in de kasteelgrachten.
Gevolgen: er kan niet gemalen worden, niet gewassen op de bleek en de fundamenten van de kastelen Nijenhuis en Diepenheim dreigen aan te worden getast. Gelazer dus regelmatig tussen de betrokken
waterschappen van Regge en Dinkel en waterschap Schipbeek. Die zijn contractueel verplicht om bijvoorbeeld de Molenbeek van 1 kuub water/s te voorzien, de zgn. molenrechten.

- Herman Haan, 17 jaar bestuurslid, waarvan nu 6 jaar voorzitter van het VVV. Hij vertelt over de gemeenschapszin in Diepenheim, die uniek schijnt te zijn. Er zijn heel veel clubs en verenigingen en bijna iedereen
is wel lid van een of meerdere clubs. En omdat Diepenheim maar klein is, is men ook vaak voorzitter of anderszins bestuurslid van een van die vele organisaties. Als er wat moet gebeuren hoeft er maar even getamtamd te worden, of er staat een hele delegatie klaar om tafels te sjouwen, bier te tappen of briefjes rond te brengen.
Ook Haan is - net als alle andere Diepenheimers - tegen samenvoeging van de gemeenten (Diepenheim bestaat al 900 jaar!!, maar hij denkt dat zelfstandig blijven niet een haalbare kaart is.

- Peter de Ruyter van Ir.bureau Alle Hosper. Hij is betrokken geweest bij het onderzoek hoe in Diepenheim
landschappelijke en cultuurhistorische waarden meer op elkaar kunnen worden afgestemd. De Grotestraat wordt gereconstrueerd, door Hosper's bureau ism kunstenaar Irene Fortuin O'Brien. De Ruyter komt dus al vier jaar in Diepenheim en vertelt over hun onderzoek en naar hun visie op wat er zoal moet gaan veranderen aan Diepenheim.

advertentie