De huidige vreemdelingenwet kan hartverscheurende gevolgen hebben voor kinderen, zegt Bram van Ojik, Tweede Kamerlid van GroenLinks vandaag in Argos. Minderjarigen worden nu hetzelfde behandeld als volwassenen en dat is in strijd met het kinderrechtenverdrag, dat Nederland wel ondertekende, maar in de praktijk, als het gaat om asielkinderen, niet naleeft

Van Ojik sluit zich daarmee aan bij Kinderombudsman Margrite Kalverboer, die in Argos kritisch is over de manier waarop minderjarige asielzoekers behandeld worden tijdens hun asielaanvraag.

Ombudsman Kalverboer zegt weinig meer te kunnen voor schrijnende gevallen, zeker na het afschaffen van de discretionaire bevoegdheid van de verantwoordelijke staatssecretaris. Sinds de zaak Lili en Howick, de twee Armeense kinderen die op het nippertje mochten blijven, is de mogelijkheid om, bij schrijnende gevallen, over het hart te strijken geschrapt en kinderen geheel overgeleverd aan de letter van de Vreemdelingenwet. De bestuursrechter kan alleen toetsen of de procedures goed zijn gevolgd, maar niet inhoudelijk oordelen over een genomen besluit. Dat is in andere zaken waar kinderen bij betrokken zijn in Nederland beter geregeld. In het familie-en civielrecht is het belang van het kind altijd leidend.

'Voorrang in procedure'

Van Ojik heeft daarom deze zomer een wetsvoorstel ingediend samen met de PvdA, SP en de Partij voor de Dieren om kinderrechten een plek te geven in de Vreemdelingenwet. De aangepaste wet zou inhouden dat kinderen in asielprocedures voorrang krijgen op volwassenen en er moet een gedegen toets komen die het belang van het kind meeweegt in de beslissing om al dan niet een verblijfsvergunning te verlenen.

Ontwikkeling geremd

Deskundigen zetten in Argos grote vraagtekens bij de huidige uitvoeringspraktijk van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Die houdt volgens hen onvoldoende rekening met de belangen van asielkinderen. Ze willen dat de IND beter kijkt naar het risico bij terugkeer voor de ontwikkeling van jonge asielzoekers. Onderzoekers van het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht zien regelmatig dat hun rapportenonvoldoende of zelfs niet worden meegewogen in de beslissing over een verblijfsstatus.

'Geen grond voor asielrechtelijke bescherming'

Volgens de IND wordt wel degelijk gekeken naar de rechten van het kind, maar vormen ‘beperkingen in de mogelijkheid tot ontwikkeling of ontplooiing bij terugkeer in beginsel niet voldoende grond voor asielrechtelijke bescherming.’ Persoonlijke omstandigheden zoals de aanwezigheid van een trauma worden volgens de dienst slechts summier weergegeven in de asielbeschikking, omdat die vaak niet relevant is voor de vraag of een kind asielbescherming nodig heeft.

Lees de volledige reactie van de IND.

Het voorstel om de wet te wijzigen is door Groen Links-kamerlid van Oijk al een half jaar geleden naar de Tweede Kamer gezonden, maar moet daar nog worden besproken. Een Kamermeerderheid is nog niet in zicht. Van Ojik noemt het asielbeleid op dit moment een ‘open zenuw’ voor de coalitiepartijen, maar blijft desondanks optimistisch.

Meer uit de reeks 'Lost in Europe'