De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het onderzoek naar de oorzaak van het mortierongeluk in Mali heropend. Meer dan vijf jaar na het ongeval is er nog altijd twijfel over de herkomst van belangrijke sporen: waren deze eigenlijk wel afkomstig van de fatale granaat? Zes vragen.

Is de oorzaak van het mortierongeluk niet allang vastgesteld? 

De technische oorzaak van het mortierongeluk dat in 2016 in Mali  het leven kostte aan de militairen Henry Hoving (29) en Kevin Roggeveld (24) is al jaren omstreden. De Onderzoeksraad en Defensie-onderzoekers hebben uitgebreid onderzoek gedaan, maar komen tot bevindingen die niet met elkaar zijn te rijmen. Sterker: onderzoekers van Defensie denken dat de conclusies van de OVV zijn gebaseerd op onjuist bewijsmateriaal. Het gaat daarbij om restanten van de ontsteker, die zelfs afkomstig zouden kunnen zijn van enkele overgebleven mortiergranaten die na het ongeval door Franse militairen tot ontploffing werden gebracht. De Defensie-onderzoekers zien daar aanwijzingen voor, zoals beschadigingen aan restanten die wijzen op een gecontroleerde explosie van buiten. Ze wijzen er daarbij op dat de ontsteker op de fatale mortiergranaat door de explosie zo ver weg moet zijn gevlogen, dat de kans klein is dat delen daarvan zijn teruggevonden op de ongevalsplek. De OVV twijfelde echter níet aan de juistheid van het sporenmateriaal.

Is het van belang dat er jaren na het ongeluk nog een keer naar de oorzaak wordt gekeken?

Een andere technische oorzaak doet niets af aan de vele organisatorische fouten van Defensie en overtredingen van regelgeving die door de OVV zijn vastgesteld, zo zouden de granaten nooit in gebruik zijn genomen als verplichte testen waren uitgevoerd, maar de uitkomst kan wel belangrijk zijn voor eventuele vervolging. Het Openbaar Ministerie besloot vorig jaar geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen, met als hoofdreden dat de oorzaak van de explosie niet duidelijk is: ‘De oorzaak van het vroegtijdig ontploffen van de mortiergranaat is niet onomstotelijk vast komen te staan. Daarom kan ook niet worden vastgesteld of het ongeval het gevolg is van het handelen of nalaten van een of meerdere personen.’ De nabestaanden van de slachtoffers nemen hier geen genoegen mee en proberen inmiddels via de rechter alsnog strafrechtelijk onderzoek af te dwingen. Het wegnemen van onduidelijkheid over de oorzaak kan daarom van belang zijn voor hun zaak. Ook liggen er in Nederland nog altijd duizenden mortiergranaten van hetzelfde type van Bulgaarse makelij te wachten op ontmanteling en vernietiging. De granaten zijn potentieel zo gevaarlijk dat ze niet eens verplaatst mogen worden. Een complicerende factor is ook hier de onzekerheid over de oorzaak van de fatale explosie in 2016. Die heeft invloed op de aanpak van Defensie om de granaten op te ruimen. Afgelopen jaar werd de vernietiging opnieuw uitgesteld omdat de Arbeidsinspectie het te onveilig vond. 

Wat is de aanleiding voor de OVV om het onderzoek te heropenen? 

De marechaussee heeft voor het Openbaar Ministerie ná publicatie van het rapport van de Onderzoeksraad een tweedefeitenonderzoek gedaan naar de herkomst van het sporenmateriaal en de meest waarschijnlijke oorzaak. De uitkomsten hiervan zijn niet gepubliceerd, maar Argos heeft het onderzoek ingezien en vorig jaar onder de aandacht gebracht van de Onderzoeksraad. Deze liet vorige week weten: ‘Naar aanleiding van vragen van het radioprogramma Argos en in het kader van zijn eigen kwaliteitsbewaking hecht de Onderzoeksraad er belang aan na te gaan of er relevante nieuwe feiten zijn.’ De OVV heeft de documenten inmiddels opgevraagd bij het OM. Om dit te kunnen doen is het onderzoek heropend.

Wat staat er in het onderzoek van de marechaussee?

De marechaussee schrijft dat de herkomst van een aantal onderdelen en scherven waarop de OVV conclusies heeft gebaseerd niet niet duidelijk is. Zo verklaren militairen die onmiddellijk na het ongeval bij de zoekactie betrokken waren aan de marechaussee dat ze dit sporenmateriaal niet herkennen als restanten die zij hebben opgeraapt. Ook zijn fragmenten die volgens het OVV-onderzoek uit de kogelwerende vesten van Henry en Kevin zijn gehaald - en dus wel van de explosie afkomstig moesten zijn - in werkelijkheid pas enkele dagen na het ongeval in een bruine papieren zak ingeleverd door Franse militairen. De marechaussee stelt: ‘Het is zeer aannemelijk dat deze onderdelen van de door de Fransen vernietigde granaten afkomstig zijn’. En: ‘In het onderzoek zijn geen bewijsmiddelen aangetroffen die een ander licht zouden werpen op de bevindingen (...) dat het niet uitgesloten is dat de ontsteker door een productiefout reeds op scherp heeft gestaan’.

Wat is het verschil tussen de twee oorzaken? 

Defensie stelt dat de granaat zeer waarschijnlijk op scherp heeft gestaan, door een productiefout. Nadat het OVV-rapport in 2017 was verschenen, hebben onderzoekers van het Kenniscentrum Wapensystemen en Munitie (KCWM) van Defensie in 2018 in Mali nogmaals onderzoek gedaan en bijna 1.100 granaten gedemonteerd. Daarbij werden in de ontstekingsmechanismes van enkele exemplaren inderdaad dusdanige afwijkingen vastgesteld, dat deze mortiergranaten door invloeden van buiten - bijvoorbeeld tijdens het vervoer - op scherp konden komen te staan. Restanten van een ontsteker tussen het sporenmateriaal sloot Defensie uit van het onderzoek omdat de herkomst niet duidelijk was. Op basis van juist deze restanten heeft de OVV vastgesteld dat de fatale granaat níet op scherp stond, en dus ontplofte met het ontstekingsmechanisme in de veilige stand. De OVV beredeneerde dat er door een ontwerpfout vocht in de granaat moest zijn binnengedrongen, wat in combinatie met warmte leidde tot schokgevoelige explosieve stoffen in het ontstekingsmechanisme. De granaat explodeerde vervolgens door de schok van het afvuren, aldus de OVV. 

Hoe moet het verder?

De Onderzoeksraad is tot nu toe steeds bij zijn bevindingen gebleven. De OVV wijst er daarbij op dat het onderzoeksmateriaal is aangeleverd door de Koninklijke Marechaussee (KMar). 'De Raad hanteert in dit soort gevallen het algemene uitgangspunt dat de KMar op betrouwbare wijze rapporteert over het verzamelen van onderzoeksmateriaal. De Raad ziet geen reden om in dit onderzoek hieraan te twijfelen’, reageerde de OVV in november 2019 op eerdere aanmerkingen van Defensie. Dat betekent niet dat er geen serieuze vraagtekens zijn te plaatsen. In een advies schrijft TNO - dat het technische onderzoek voor de OVV uitvoerde - dat weliswaar niet is uitgesloten dat de restanten wel degelijk van de ongevalsgranaat afkomstig zijn, maar ook: ‘Zolang de chain of evidence van het onderzoeksmateriaal niet eenduidig vaststaat kan niet met zekerheid worden gesteld wat de meest waarschijnlijke oorzaak van het ongeval was.’ En: ‘Meer duidelijkheid over de chain of evidence kan alleen worden verschaft door de marechaussee en door bij de zoekacties betrokken militairen.’

Het mysterie van de verdwenen mortiergranaten: ontkenning en misverstanden 

De Onderzoeksraad toog in 2017 op verzoek van Defensie naar Mali, om daar aanvullend onderzoek te doen naar een partij van 43 granaten waaruit ook de fatale granaat afkomstig was. Defensie was het namelijk niet eens met de uitkomsten van het technische onderzoek van de OVV. Eenmaal ter plekke waren de granaten niet meer te traceren en bleken ze uiteindelijk zelfs vernietigd. Omdat nooit duidelijk werd hoe dit heeft kunnen gebeuren, diende Argos een Wob-verzoek in naar het interne Defensie-onderzoek naar de misser. In het rapport dat deze week is vrijgegeven, staat dat Defensie wist dat de granaten belangrijk konden zijn voor het onderzoek en dat de partij daarom volledig was geblokkeerd, maar dat de meeste granaten desondanks al in november 2016 werden opgeblazen. Van acht exemplaren kon niet meer worden vastgesteld wat ermee is gebeurd. Opvallend is dat twee betrokkenen lieten weten dat zij niet hadden meegewerkt aan de vernietiging, terwijl uit hun mailverkeer bleek dat dit wel zo was. Hierover staat in het rapport: ‘Uit niets is gebleken dat één van beiden een kritische vraag over het vernietigingsvoornemen heeft gesteld, of over dit voornemen in de lijn heeft geëscaleerd.’ Hoewel in het rapport nog steeds niet alles duidelijk wordt, concluderen de onderzoekers dat miscommunicatie, misverstanden en problemen met de beheersing van opslag en vervoer van munitie hebben bijgedragen aan de blunder. 

Download hier het rapport

Defensie deed intern onderzoek naar de mysterieuze verdwijning van de mortiergranaten in Mali. Lees hier de documenten. 

Argos onthult wat politici en bestuurders liever verborgen houden

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

In de wekelijkse Argos-nieuwsbrief praten we je bij over nieuwe onthullingen, speciale podcastseries en video's. Blijf op de hoogte van lopende onderzoeken en tip de redactie.