Actievoorwaarden

VPRO IDFA Audience Award

Hieronder staan de actievoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Winactie VPRO IDFA Audience Award ‘ (hierna “Actie”).

1. Algemeen

1.1
De Actie wordt georganiseerd door de VPRO gevestigd en kantoorhoudende te (1217WD) Hilversum, Wim T. Schippersplein 1 (hierna ‘VPRO’).

1.2
De Actie bestaat uit een winactie  voor deelnemers die een stembiljet hebben ontvangen voor de VPRO IDFA Audience Award. Door middel van het achterlaten van je gegevens op het aan het stembiljet gehechte formulier en deze vervolgens binnen de Actieperiode in de daartoe bestemde VPRO stembakken te deponeren maak je kans op het winnen van de onder artikel 3 genoemde prijzen.

1.3
De Actie start op woensdag 16 november 2016 en loopt tot en met donderdag 24 september 2016.

1.4
De VPRO is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziende versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op vpro.nl worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. Deelname

2.1
Personen die een stembiljet hebben ontvangen en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt zijn gerechtigd om eenmalig aan de Actie deel te nemen. Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de Actie 18 jaar of ouder te zijn of schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder en/of voogd om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.

2.2
Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten;

(b) alle medewerkers van de VPRO en IDFA en;

(c) iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

2.3
Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.4
Om deel te nemen dient een deelnemer het  aan het stembiljet gehechte formulier volledig ingevuld in te leveren in de daartoe bestemde VPRO stembakken. De VPRO gaat uit van de geldigheid van de opgegeven gegevens.

2.5
Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. VPRO.nl mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door deelname aan een prijsvraag of promotionele actie van de VPRO verleent de deelnemer toestemming aan de VPRO om zijn persoonsgegevens te verwerken voor promotionele- en marketingdoeleinden. Iedere deelnemer heeft op ieder moment het recht om zijn persoonsgegevens uit de bestanden van de VPRO te laten verwijderen. Een verzoek daartoe dient door de deelnemer te worden gericht aan het onder artikel 4.8 van deze voorwaarden vermelde adres.

2.5
Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de Actie.

2.6
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

2.7
De VPRO is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. VPRO kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de VPRO of derden.  
 

3. Prijzen

3.1
Met de Actie kunnen in totaal 4 prijzen worden gewonnen:

- 1 x Special Guest pas voor IDFA 2017 (t.w.v. €240,-)
- 1 x toegangskaart voor de VPRO preview dag op het Internationaal Film Festival Rotterdam op 28 januari 2016 (t.w.v. €42,50)
- 1 x 2 vrijkaarten voor IDFA 2017 (t.w.v. €21,-)
- 1 x 2 vrijkaarten voor IFFR 2017 (t.w.v. €22,-)

3.2
Aanwijzing van de winnaars geschiedt onpartijdig, door een onafhankelijk persoon of instrument. Uit de Deelnemers worden in totaal 4 winnaars getrokken waaronder 4 prijzen worden weggegeven, 1 prijs per persoon.

3.3
De winnaars worden persoonlijk (per e-mail) op de hoogte gebracht, uiterlijk binnen één maand na beëindiging van de Actie. Winnaar wordt verzocht zijn/haar adresgegevens door te geven voor de toezending van de prijs.

3.4
De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld. Het is niet mogelijk te ruilen van prijs. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte. De VPRO behoudt zich het recht om de prijs uit te keren in tegoedbonnen.

3.5
Binnen enkele weken na bekendmaking van de winnaars zullen de prijzen aan de winnaars worden verstuurd.

3.6
De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar.

3.7
Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

3.8 
VPRO neemt de over de prijzen eventuele verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

4. Overig

4.1
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de VPRO.

4.2
De VPRO behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

4.3 De VPRO besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de VPRO in het leven roepen.

4.4
De VPRO, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

4.5
Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4.6
Deze voorwaarden en overige informatie over de Actie is verkrijgbaar op de website www.vpro.nl/voorwaarden.

4.7
Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

4.8
Voor informatie en/of klachten betreffende de Actie kunt u zich richten tot VPRO ledenservice, Antwoordnummer 346, 1200 VB Hilversum