Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

VPRO Megaknallerloterij voor leden, donateurs en abonnees

Actievoorwaarden VPRO Megaknallerloterij

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘VPRO Megaknallerloterij’ (hierna “Actie”).

1. Algemeen

1.1
De Actie wordt georganiseerd door de VPRO gevestigd en kantoorhoudende te (1217WD) Hilversum, Wim T. Schippersplein 1 (hierna ‘VPRO’).

1.2
De Actie bestaat uit: een loyaliteitsactie voor VPRO leden, donateurs en gidsabonnees. Door middel van het achterlaten van uw gegevens via www.vpro.nl/loterij maakt u kans op het winnen van de onder artikel 3 genoemde prijzen.

1.3
De Actie start op dinsdag 20 november 2018 en loopt tot en met zondag 9 december 2018.

1.4
De VPRO is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziende versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op vpro.nl worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. Deelname

2.1
Elk lid, elke gidsabonnee of donateur van de VPRO die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt is gerechtigd eenmaal aan deze Actie deel te nemen. Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de Actie 18 jaar of ouder te zijn of schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder en/of voogd om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.

2.2
Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten;

(b) alle medewerkers van de VPRO, en;

(c) iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

2.3
Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.4
Om deel te nemen dient een deelnemer zich gedurende de actieperiode te registreren en de gevraagde gegevens achter te laten op www.vpro.nl/loterij. De VPRO gaat uit van de geldigheid van de opgegeven gegevens.

2.5
Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. VPRO.nl mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.5
Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de Actie.

2.6
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

2.7
De VPRO is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. VPRO kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de VPRO of derden.  

3. Prijzen

3.1
Met de Actie kunnen in totaal 500 prijzen worden gewonnen:

30x gesigneerde dvd Door het hart van China - Ruben Terlou
30x gesigneerd boek Arnon Grunberg Goede mannen
25x VPRO geveldoek tas
50x Alleen op de wereld
40x Toen blijkt nu - Van Kooten en de Bie
50x The mind of the universe
100x Made in Europe - Cultuuriconen
25x Taarten van Abel
30x Tokidoki -Paulien Cornelisse
30x Over de rug van de Andes
30x Home Sweet Home Xmas - Yvette van Boven
40x Gelukkig nog altijd onze man in Teheran
20x Intouchables

3.2
Aanwijzing van de winnaars geschiedt onpartijdig, de deelnemende relatienummers worden door een computersysteem gekozen aan het einde van de looptijd van de actie. De trekking van de winnaars vindt voornemens plaats op 4 december 2018.  

3.3
De winnaars worden persoonlijk (per e-mail) op de hoogte gebracht, uiterlijk binnen drie maanden na beëindiging van de Actie.

3.4
De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld. Indien de winnaar de gewonnen prijs niet binnen een redelijke termijn accepteert, vervalt zijn recht op afgifte. De VPRO behoudt zich het recht om de prijs uit te keren in tegoedbonnen.

3.5
Binnen enkele weken na bekendmaking van de winnaars zullen de prijzen per post aan de winnaars worden verstuurd.

3.6
De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar.

3.7
Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

3.8
VPRO neemt over de prijzen eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

4. Overig

4.1
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de VPRO.

4.2
De VPRO behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

4.3
De VPRO besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de VPRO in het leven roepen.

4.4
De VPRO, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.

4.5
Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4.6
Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

4.7
Voor informatie en/of klachten betreffende de Actie kunt u zich richten tot VPRO publieksservice, Antwoordnummer 346, 1200 VB Hilversum.

advertentie