Dit Redactiestatuut heeft tot doel de onafhankelijkheid van de programmatisch en redactioneel inhoudelijk betrokken Redactiemedewerkers van de VPRO te waarborgen bij het uitoefenen van hun journalistieke taak.

De uitgangspunten waarmee de VPRO Media-aanbod maakt én beoordeelt gelden voor al het Media-aanbod. Dit Redactiestatuut beoogt de Redactiemedewerkers een zo groot mogelijke onafhankelijkheid te garanderen bij de uitoefening van hun werkzaamheden zonder rechtstreekse beïnvloeding van wie dan ook. De eigen verantwoordelijkheid van de Redactiemedewerkers voor het door hen geleverde werk, geldt hierbij als leidend beginsel. 

Het Redactiestatuut bevat in elk geval de waarborg dat de normen inzake journalistieke beroepsethiek en kwaliteit worden nageleefd alsmede waarborgen voor redactionele onafhankelijkheid ten opzichte van adverteerders, sponsors, co-financiers en anderen die bijdragen hebben verstrekt voor de totstandkoming van Media-aanbod. In het wederzijdse belang van de VPRO en zijn redactiemedewerkers, biedt het Redactiestatuut een heldere afbakening van verantwoordelijkheden tussen de VPRO en zijn redactiemedewerkers.

Bovendien is hierin ook vastgelegd op welke manier de onafhankelijkheid van de redactiemedewerkers organisatorisch gewaarborgd is, dat wil zeggen welke stappen gezet kunnen worden als er onenigheid ontstaat over de onafhankelijkheid - zoals dat ook op grond van de Mediawet is voorgeschreven. 

Klik hier om het redactiestatuut te downloaden.