Actievoorwaarden VPRO Schattenkast

Wie mag er meedoen aan de VPRO Schattenkast en onder welke voorwaarden?

Actievoorwaarden VPRO Schattenkast

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘VPRO Schattenkast’ (hierna “Actie”).

1. Algemeen

1.1
De Actie wordt georganiseerd door de VPRO gevestigd en kantoorhoudende te (1217WD) Hilversum, Wim T. Schippersplein 1 (hierna ‘VPRO’).

1.2
De Actie bestaat uit: een loyaliteitsactie voor het VPRO-televisieprogramma ‘Het succes van de kringloopwinkel’ (hierna ‘het televisieprogramma’). Door middel van het achterlaten van uw gegevens via www.vpro.nl/schattenkast maakt u kans op het winnen van de onder artikel 3 genoemde prijzen.

De Schattenkast is een platform voor het digitaal tonen van kringloopproducten en geen platform voor het verhandelen van deze goederen. Aan (eventuele) uitspraken van (één van) de hoofdpersonen in het televisieprogramma over de geplaatste producten in de Schattenkast kunnen geen rechten worden ontleend.

1.3
De Actie start op dinsdag 5 december 2017 en loopt tot en met zaterdag 6 januari 2018.

1.4
De VPRO is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziende versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op vpro.nl/kringloop worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. Deelname

2.1
Elk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt is gerechtigd eenmaal aan deze Actie deel te nemen. Deelnemers dienen op het moment van deelname aan de Actie 18 jaar of ouder te zijn of schriftelijke toestemming te hebben van zijn/haar ouder en/of voogd om deel te mogen nemen. De deelnemer kan gevraagd worden een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.

2.2
Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten;

(b) alle medewerkers van de VPRO, alsmede medewerkers van de bij de Branchevereniging Kringloop bedrijven Nederland (BKN) aangesloten winkels.

(c) iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

2.3
Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.4
Om deel te nemen dient een deelnemer zich gedurende de actieperiode te registreren en de gevraagde gegevens achter te laten op de VPRO Schattenkast. De VPRO gaat uit van de geldigheid van de opgegeven gegevens.

2.5
Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. De gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden niet aan derden verstrekt. VPRO.nl mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar en zal de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.6
Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de Actie.

2.7
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

2.8
De VPRO is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. VPRO kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de VPRO of derden.  

3. Prijzen

3.1
In het totaal zijn er 11 prijzen te winnen:

- 1x drie minuten gratis winkelen in een geselecteerde kringloopwinkel aangesloten bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland met een maximale waarde van 400 euro. Aangeboden door de Branchevereniging kringloopbedrijven Nederland . 

- 10x boek ‘De verborgen impact van spullen’ van Babette Porcelein ter waarde van 22,50 euro per boek , Aangeboden door de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland.

3.2
Aanwijzing van de winnaars geschiedt onpartijdig, uit een voorselectie gemaakt door de webredactie van het televisieprogramma. Aanwijzing vindt plaats door een van de hoofdpersonen in het televisieprogramma. De bekendmaking van de winnaars vindt voornemens plaats op 25 januari 2018.  

3.3
De winnaars worden persoonlijk (per e-mail) op de hoogte gebracht, uiterlijk binnen drie maanden na beëindiging van de Actie.

3.4
De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld.

3.5
De prijs "3 minuten gratis winkelen" zal binnen 3 maanden na bekendmaking van de prijswinnaar moeten worden uitgekeerd en zal in overleg met de winnaar worden afgestemd. In alle gevallen heeft de VPRO een doorslaggevende stem. Aan de prijs “3 minuten gratis winkelen” zijn de volgende aanvullende voorwaarden verbonden:

  • Deelnemer mag maximaal 1 product per productgroep uitkiezen
  • VPRO is aanwezig voor een videoregistratie. Deze video zal te zien zijn via de website van de serie.

3.6
De prijs “10 x boek (‘De verborgen impact van spullen’) zal binnen enkele weken na bekendmaking van de winnaars per post door BKN aan de winnaars worden verstuurd.

3.7
Indien Deelnemer winnaar is van de prijs “3 minuten gratis winkelen”, geeft Deelnemer tevens toestemming aan de VPRO om eventuele foto’s, videobeelden en/of geluidsopnamen van  Deelnemer tijdens het 3 minuten gratis winkelen te maken en te gebruiken voor online publicatie en/of promotionele doeleinden van (de programma’s van) de VPRO (waaronder mede maar niet uitsluitend op www.vpro.nl/kringloopkast en op social mediaplatforms zoals Facebook, Instagram, Twitter, YouTube). Hieronder wordt verstaan: de verwerking van foto’s, videobeelden en geluidsopnamen naar tijd en plaats onbeperkt, geheel of gedeeltelijk, te (laten) verveelvoudigen en online openbaar te (laten) maken op alle mogelijke thans bekende en in de toekomst nog te ontwikkelen wijzen. De VPRO is voor het gebruik van foto’s, videobeelden en/of geluidsmateriaal geen (aanvullende) vergoeding verschuldigd aan Deelnemer.  De VPRO heeft geen verplichting de gemaakte opname van uw deelname daadwerkelijk te gebruiken.

3.8
De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar.

3.9
Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd, anders dan dat de winnaars per email worden geïnformeerd.

3.10.
VPRO en BKN zijn niet aansprakelijk voor gebreken ontstaan aan de prijzen door of na verzending

3.11
De BKN neemt over de prijzen eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

3.12

De totale waarde van de in 3 minuten tijd verzamelde spullen bedraagt niet meer dan €400,-

De geselecteerde kringloopwinkel (zelfstandig of tezamen met een van de hoofdpersonen van het programma) waarin de prijs “1 x drie minuten gratis winkelen” zal plaatsvinden, zal vooraf de waarde van de gekozen producten bepalen. Hieraan kan bij eventuele doorverkoop van de producten geen rechten worden ontleend.

3.13

Deelnemers mag per productgroep niet meer dan 1 item uitzoeken (bijv. maximaal 1 fiets)

3.14

De actie vindt plaats in één van de bij BKN aangesloten kringloopwinkels. De winkellocatie wordt bepaald door de BKN op basis van de woonplaats van de prijswinnaar.

4. Overig

4.1
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de VPRO.

4.2
De VPRO behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

4.3
De VPRO besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de VPRO in het leven roepen.

4.4
De VPRO is niet verantwoordelijk voor eventuele doorverkoop van de in deze actie getoonde en/of gewonnen producten.

4.5
De VPRO, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden (waaronder Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland) zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie (waaronder mede maar niet uitsluitend: gebreken in de door haar verstrekte prijs, noch voor schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gebruik of inzet van de uitgekeerde prijs). VPRO/Branche Vereniging Kringloopbedrijven Nederland verstrekt geen garanties op de door haar uit te keren prijs.

4.6
Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4.7
Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

4.8
Voor informatie en/of klachten betreffende de Actie kunt u zich richten tot VPRO ledenservice, Antwoordnummer 346, 1200 VB Hilversum.