't Is me het weekje wel

Afl.6: Wim Raven, Rob Grotendorst, Liesbeth Woertman

't Is me het weekje wel

Afl.6: Wim Raven, Rob Grotendorst, Liesbeth Woertman

DE AVONDEN - De avonden (t/m zomer 2009) - radio#DE AVONDEN
't Is me het weekje wel
Zilte stranden

Uitzenddatum 07-02-1995
Tijdsduur 0'00''
Tijdsduur annotatie Avail: 117'50"
Distributiekanaal Radio
Net Radio 5
Opnamen 05-02-1995
1. De rubriek 't Is me het weekje wel', de wekelykse talkshow
van Ischa Meyer, waarin vraaggesprekken met arabist Wim Raven
over zyn vertaling van de '/Tradities van de profeet
Mohammed/',
na de Koran het belangrykste religieuze boek van de islam;
met neerlandicus Rob Grotendorst over de totstandkoming van
het Theo Thyssen Museum en Thyssens verzamelde werken, en met
psychologe Liesbeth Woertman over haar dissertatie '/Beelden
van een lichaam/', handelend over de mentale representatie
van lichaamsbeelden. Verder een column van Ischa Meyer als
prof. dr.
Isaack Weiszkopf over de commerciele omroep en muziek van de
Izzies.
2. De rubriek 'Zilte stranden', waarin Anil Ramdas spreekt
met schryfster Evelien Gans over haar bundel '/Gojse nyd en
joods narcisme/' waarin zy de verhouding tussen joden en
niet-joden in de Nederlandse samenleving analyseert, en over
de rol die haar joodse identiteit en de oorlogservaringen van
haar ouders in haar leven spelen.
. DE AVONDEN


Beschrijving 00:01:00
Aankondiging door omroeper Cor Galis. Programmatune.
00:01:44
Inleiding door presentator Wim Noordhoek.
00:03:00
Column van Ischa Meyer als prof. dr. Isaack Weiszkopf over de
commerciele televisie.
00:05:22
Muziek. De Izzies spelen 'Tonight you're gonna fall in love
with me'. Applaus.
00:07:57
Vraaggesprek met arabist en islamoloog Wim Raven over zyn
vertaling van 'De tradities van de profeet Mohammed'. Op
vraag int. Ischa Meyer vertelt Raven dat hy zelf geen gelovig
moslim is, maar een "afvallig christen". Hy vertelt over zyn
ouderlyk huis en zyn keuze om Arabisch te gaan studeren.
00:12:35
Op vraag int. vertelt Raven dat hy zyn praktische
taalvaardigheid heeft opgedaan op het Arabisch instituut in
Egypte. Hy vertelt vervolgens over zyn verblyf in Egypte. Op
vraag int. vertelt hy dat hy zich meer als arabist dan als
islamoloog beschouwt.
00:15:30
Op vraag int. vertelt Raven over zyn ervaringen met de islam
en de opkomst van het fundamentalisme. Hy verdedigt zyn
stelling dat het fundamentalisme niet meer is dan een
randverschynsel van de islam en daarom overschat wordt.
00:19:20
Op vraag int. vertelt Raven hoe hy tot het vertalen van de
'tradities' is gekomen. Een traditie is een tekst van of over
de profeet Mohammed.
00:22:24
Muziek. De Izzies spelen 'Smoke gets in your eyes'. Applaus.
00:25:29
Vraaggesprek met neerlandicus en Theo Thyssen-kenner Rob
Grotendorst. Op vraag int. vertelt Grotendorst over de
voorgeschiedenis van het Theo Thyssen Museum dat op 11 maart
geopend zal worden. Hy vertelt vervolgens wat er in het
museum te zien zal zyn en over de subsidiering van het
museum.
00:33:55
Op vraag int. vertelt Grotendorst over de totstandkoming van
het verzameld werk van Theo Thyssen. Hy vertelt vervolgens
dat hy zich al sinds 1970 met Theo Thyssen bezig houdt en
licht toe wat hem in Theo Thyssen boeit. Hy gaat vervolgens
in op de vraag waarom Thyssen wordt genegeerd door de
neerlandistiek en de literaire kritiek.
00:37:12
Muziek. De Izzies spelen 'On your way down'. Applaus.
00:41:00
Vraaggesprek met psychologe Liesbeth Woertman. Op vraag int.
vertelt Woertman hoe zy, afkomstig uit een Utrechts
arbeidersmilieu, haar loopbaan begon als verkoopster by Jamin
en uiteindelyk promoveerde in de psychologie. Zy gaat
vervolgens in op de vraag wat het klimmen op de
maatschappelyke ladder haar heeft opgeleverd.
00:47:35
Op vraag int. vertelt Woertman hoe zy tot de keuze van haar
promotie-onderwerp is gekomen: de mentale representatie van
lichaamsbeelden. Haar interesse in dit onderwerp is ontstaan
vanuit zowel haar werk als wetenschappelyk onderzoekster als
haar praktyk als psychotherapeute.
00:50:25
Op vraag int. vertelt Woertman welke methoden zy heeft
gebruikt by haar onderzoek, wat voor proefpersonen zy heeft
gebruikt en hoe zy de resultaten van het onderzoek toepast in
haar praktyk als psychotherapeute, waarin zy voornamelyk
incestslachtoffers behandelt. Zy gaat vervolgens in op de
toenemende interesse vanuit de psychologie voor incest als
onderzoeksobject.
00:58:05
Programmatune gespeeld door de Izzies.
00:59:40
Tussentekst pres.
01:01:23
Inleiding op 'Zilte stranden' door pres.
01:02:45
Op vraag int. Anil Ramdas vertelt Gans hoe zy destyds op de
film 'Shoah', een documentaire over de holocaust, reageerde.
Zy heeft daaraan een wantrouwen overgehouden tegenover de
'doorsneeburger'. Zy licht vervolgens dit gevoel van
wantrouwen toe.
01:06:16
Op vraag int. gaat Gans in op de door haar in haar boek
gehanteerde begrippen 'nyd' en 'trots', in de tegenstelling
tussen niet-joden en joden. Volgens Gans heeft de nyd van
niet-joden na de oorlog de vorm aangenomen van jaloezie op de
aandacht voor het slachtofferschap van joden en de joodse
identiteit.
01:10:52
Gans gaat in op de vraag in hoeverre stereotypen onvermydelyk
zyn in de omgang tussen verschillende culturele groepen. Het
feit dat stereotypen onvermydelyk zyn, ontslaat niemand van
de verplichting daar kritisch mee om te gaan.
01:12:44
Op vraag int. vertelt Gans dat joden de nyd van niet-joden
versterken door zich terug te trekken in een "zelfbeeld van
leed en trots". Zy vertelt vervolgens hoe de joodse
gemeenschap heeft aangekeken tegen het assimileren met andere
bevolkingsgroepen.
Zy is zelf voorstander van assimilatie, zonder tegelykertyd
de joodse identiteit te verwaarlozen.
01:18:45
Op vraag int. vertelt Gans dat ook zy trots is op haar joodse
identiteit, hoewel zy daarin niet wenst op te gaan en
kritisch wil blyven tegenover het jodendom.
01:21:53
Op vraag int. vertelt Gans dat zy maar zeer ten dele is
opgevoed in de joodse cultuur en traditie. In haar opvoeding
speelden de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog een
overheersende rol. Haar joodse identiteit werd haar met name
bewust door haar oma,
hoewel die gebroken had met de joodse tradities en religie
omdat zy die als onderdrukkend ervaarde.
01:25:58
Op vraag int. vertelt Gans hoe haar familie de Tweede
Wereldoorlog heeft meegemaakt, hoe haar vader zyn
oorlogservaringen aan haar vertelde toen zy zeven jaar oud
was en hoe dit gesprek haar verdere leven heeft beinvloed.
01:30:50
Op vraag int. vertelt Gans dat in hun gezin niet in negatieve
zin is gesproken over de rol die de niet-joodse Nederlanders
hebben gespeeld in de jodenvervolging, maar juist in
positieve zin. Haar oma dook met hulp van niet-joden onder.
01:32:12
Gans vertelt in hoeverre haar joodse achtergrond haar lagere
schooltyd heeft bepaald. Zy begreep in die tyd niet goed waar
zy thuis hoorde en ervaarde zichzelf als buitenstaander.
01:35:17
Op vraag int. vertelt Gans hoe zy destyds de
geschiedenislessen over de oorlog heeft ervaren. Zy kan zich
daar niet veel van herinneren, hoewel zy volgens toenmalige
schoolvriendinnen deze lessen in verband bracht met haar
joodse identiteit. Zy meent dat Nederland nog niet volledig
is toegekomen aan de verwerking van het feit dat veel
Nederlanders de joden niet hebben geholpen.
01:39:17
Gans gaat in op het belang van het historisch bewustzyn van
een samenleving. Zy meent dat gebrek aan historisch bewustzyn
leidt tot zelfgenoegzaamheid, zoals byv. in de manier waarop
de Nederlanders terugkyken op de Tweede Wereldoorlog. Zy wyst
op het belang van een publiek debat by het verwerken van
dergelyke ervaringen.
01:47:50
Gans vertelt op vraag int. hoe haar oma haar
oorlogservaringen heeft verwerkt. Zy leefde volgens een
humanistisch ideaal,
joodse trots speelde in haar leven geen rol. Op het eind van
haar leven keerde zy weer terug tot joodse tradities. Zy
verhuisde van een humanistisch bejaardenhuis naar een joods
bejaardenhuis en onderging de joodse stervensrituelen.
01:52:52
Op vraag int. vertelt Gans welke rol haar joodse identiteit
speelt in haar leven.
01:54:40
Muziek.
01:55:25
Afsluiting door presentator Wim Noordhoek. Programmatune.
01:58:50
Einde.


Integrale opname van het programma 'De avonden' met in het eerste uur de rubriek 't Is me het weekje wel', de wekelijkse talkshow van Ischa Meijer, waarin vraaggesprekken met arabist Wim Raven over zijn vertaling van de 'Tradities van de profeet Mohammed', na de Koran het belangrijkste religieuze boek van de islam; met neerlandicus Rob Grotendorst over de totstandkoming van het Theo Thyssen Museum en Thyssens verzamelde werken, en met psychologe Liesbeth Woertman over haar dissertatie 'Beelden van een lichaam', handelend over de mentale representatie van lichaamsbeelden. Verder een column van Ischa Meijer als prof. dr. Isaack Weiszkopf over de commerciele omroep en muziek van de Izzies.

advertentie