Algoritmes werken niet altijd in de praktijk - Wisebit 125