Polygoon - Richard Milhous Nixon afgetreden

Polygoon Wereldnieuws, augustus 1974

Polygoon - Richard Milhous Nixon afgetreden

Polygoon Wereldnieuws, augustus 1974