OVT

OVT

Uitgebreide beschrijving
00:01:00 Programmatune. Programmaoverzicht.
00:05:19 De column van Arie Kleijwegt onder de titel 'De onbekende toekomst'. De één na laatste column van Arie gaat over cameraman Lajos Kalanos.
00:09:21 Marnix Koolhaas in gesprek met docente strafrecht José De Vries-Leemans over de geschiedenis van artikel 140 van het wetboek van strafrecht dat het lidmaatschap van een criminele organisatie of vereniging verbiedt. Met een telefonisch vraaggesprek met Tweede Kamerlid Rabbae van GroenLinks over zijn bezwaren tegen de brede interpretatie van het artikel en de toepassing ervan op demonstranten tijdens de Eurotop in Amsterdam. Dit naar aanleiding van de toepassing van het artikel op demonstranten tegen de Eurotop in Amsterdam.
Gespreksonderwerpen zijn: de oorsprong van het artikel in de Franse Code Penal van 1810; de opname van de bepaling in het Nederlands wetboek van strafrecht in 1886; de eerste toepassing van het artikel in 1894 tegen de bestuurders van de Sociaal Democratische Bond (SDB) zonder dat dit tot een veroordeling leidde; de succesvolle toepassing van het artikel tegen illegale gokclubs in de 20e eeuw; de veroordeling volgens het artikel van de Indonesische partijleider Soekarno van de Partei Nasional Indonesia in de jaren dertig; de wetswijziging in 1939 in een poging de infiltratie door Duitse Nationaalsocialisten in Nederlandse staatkundige verenigingen tegen te gaan.
00:22:56 HA-fragment uit 1977 van een verkiezingsbijeenkomst van de rechts-extremistische Nederlandse Volksunie die eindigt in een vechtpartij. Met spreekkoren en stemfragmenten van voorzitter Glimmerveen en vicevoorzitter Hagenbeek van de Nederlandse Volksunie.
00:24:18 Vervolg vraaggesprek met De Vries-Leeman over de mislukte poging om de Nederlandse Volksunie volgens artikel 140 te laten ontbinden wat in 1988 tot een nieuwe wetswijziging leidde; het gebruik van het artikel in 1990 tegen krakers tijdens de ontruimingsrellen rond de Mariënburcht in Nijmegen en het Wolters-Noordhoff-complex in Groningen.
00:29:17 Marnix Koolhaas telefonisch in gesprek met Tweede Kamerlid Mohammed Rabbae van GroenLinks, die bezwaar maakt tegen de brede interpretatie van artikel 140 en de toepassing ervan op demonstranten tijdens de eurotop in Amsterdam.
00:33:21 Vervolg vraaggesprek met De Vries-Leeman, die het standpunt van Rabbae onderschrijft.
00:34:38 Muziekfragment.
00:35:50 Kiki Amsberg in gesprek met historica Petra de Vries naar aanleiding van haar proefschrift 'Kuisheid voor mannen, vrijheid voor vrouwen. De reglementering en bestrijding van prostitutie in Nederland van 1850 tot 1911' dat handelt over de brede sociale beweging die zich vanaf 1850 inzette voor de bestrijding van de prostitutie;
Gespreksonderwerpen zijn: de brede sociale beweging die zich in de tweede helft van de 19e eeuw tegen de prostitutie verzette en die volgens De Vries geen conservatieve beweging was zoals veelal wordt gedacht; de reden van haar onderzoek; de reglementering van de prostitutie vanaf 1850 met als doel een verspreiding van geslachtsziekten tegen te gaan; de discussies in de 19e eeuw over de noodzaak van prostituees ten behoeve van de mannelijke seksualiteit; de achtergrond en strijdpunten van de verschillende groeperingen die zich met de bestrijding van de prostitutie bezighielden; de zedelijkheidswetgeving van 1911 waarbij het bordeelverbod werd ingevoerd.
00:54:49 Afsluiting 1e uur.
01:00:35 Programmatune. Programmaoverzicht.
01:01:38 Marnix Koolhaas in gesprek met directeur Edwin van Huis van het Nederlands Audiovisueel Archief (NAA) naar aanleiding van de opening op 25-06-1997;
Gespreksonderwerpen zijn: de organisaties die deel uitmaken van het NAA (Audio-Visueel Archief Centrum, Stichting Film en Wetenschap, de RVD en het Omroepmuseum); de doelstelling van het NAA; de geplande nieuwbouw in Hilversum waarin alle afdelingen worden ondergebracht; de toekomstige publieke toegankelijkheid van het archief; de problemen die zich rond de conservering van de collectie voordoen.
01:08:24 Zonder dat er veel ruchtbaarheid aan is gegeven heeft de Japanse regering vijf miljoen gulden ter beschikking gesteld voor de vertaling van Indische kampdagboeken. Het project is bedoeld om Japanners kennis te laten maken met de gevolgen van de Japanse bezetting van Nederlands Indië. Het RIOD, het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, is bezig om een inventarisatie van dagboekfragmenten die voor vertaling in aanmerking komen. Bij die inventarisatie maakte het RIOD aanvankelijk een flinke uitglijder. Als eerste project werden namelijk dagboekfragmenten uit het zogenaamde Kampili-kamp uitgekozen: een kamp dat door de Japanners als een soort model-kamp a la Theresienstadt was ingericht. Nu niet bepaald een kamp waarmee Japanners een objectief beeld zouden krijgen van de gedragingen van hun voorouders in Nederlands-Indie. Ruzie in de
begeleidingscommissie was het gevolg, en vandaar dat Gerard Leenders voor ons naar nieuwe RIOD-gebouw aan de Amsterdamse Herengracht toog. Daar ging hij met projectleider Ellie Touwen in de kelders op zoek naar de Indische kampdagboeken.
Gerard Leenders in gesprek met RIOD-medewerkster Ellie Touwen over het project dat het RIOD in opdracht van de Japanse regering uitvoert om de Japanse bevolking via dagboekfragmenten uit Jappenkampen kennis te laten maken met de gevolgen van de Japanse bezetting in Nederlands Indië.
Gespreksonderwerpen zijn: de vorm van de dagboeken; de begeleiding van het project door een adviescommissie; de ongelukkig gekozen start van het project met een verzameling dagboekfragmenten uit het Kampili-kamp dat een Japans modelkamp was en dus niet representatief was voor het Japanse optreden in Nederlands Indië; de financiering van het project door de Japanse overheid dat volgens Touwen de wetenschappelijke objectiviteit niet in de weg staat.
Geïllustreerd met een citaat door Touwen uit een dagboek uit het Kampili-kamp.
01:15:38 Muziekfragment.
01:17:01 Marnix Koolhaas in gesprek met historica Greddy Huisman over de geschiedenis van de Gouvernante in Nederland;
Gespreksonderwerpen zijn: het beeld dat 19e eeuwse romans van de gouvernante geven; de educatieve taak van de gouvernante; het aanwezige bronnenmateriaal over de gouvernante, de schaarse ego-documenten die er over dit onderwerp te vinden zijn; de speciale positie die de gouvernante binnen een huisgezin innam.
01:23:29 rubriek: 'Het spoor terug.' (is apart opgenomen in Woord.nl): Bis auf weiteres (deel 3)


Presentatie: Marnix Koolhaas
Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie