Zaterdag 11 juni 2022 bespraken we tijdens de ALV met VPRO’ers van voor en achter de schermen wat we in 2021 deden en in 2022 doen. Op deze pagina kun je op je gemak (onderdelen van) de ALV terugkijken. Ook vind je hier de antwoorden op de vragen die binnen het tijdsbestek van de vergadering niet aan bod zijn gekomen.

in gesprek met Bram Vermeulen, Sophie Derkzen en Sarah Sylbing over buitenlandjournalistiek

in gesprek met Pieter Hulst en Marcelle Arriëns en Anouk Kamminga over jeugdprogramma's

Willem van Zeeland in gesprek met radio dj Sagid Carter en 3voor12-eindredacteur Niels Aalberts over het festivalseizoen

een gesprek met Wim T. Schippers over de documentaire Tachtig jaar, reeds – op de T bij Wim Schippers

vragen en antwoorden

Tijdens de ALV stelden veel leden vragen. Hieronder worden de vragen die niet tijdens de ALV besproken konden worden, alsnog beantwoord:

meerjarenbeleidsplan

Wat is de stand van zaken van het Meerjarenbeleidsplan?

Elk jaar blikken we in het jaaroverzicht en het bestuursverslag (onderdeel van de Jaarrekening) terug op het voorgaande jaar en wat we hebben gedaan om onze lange termijndoelen te bereiken. In het Jaaroverzicht 2021 bijvoorbeeld een uitgebreid verslag van de hoofdredactie hoe we werken aan verjonging, vernieuwing en inclusiviteit.

legitimatiecriteria

Wat behelst dit door Andersson Elffers Felix uit te werken systeem waarmee bereik, kwaliteit en invloed van een omroep wordt beoordeeld? Komt dit in plaats van het huidige kijk- en luisteronderzoek? Wordt dit gezien als kans of bedreiging voor de VPRO(en HUMAN)?

De politiek is op zoek naar criteria waarmee omroepen kunnen worden toegelaten tot het omroepbestel en ook kunnen worden buitengesloten. Tot op heden gebeurt dat vooral op basis van het aantal leden, representatie van een stroming en onderscheid in beleid en programma. De ledengrens wordt steeds lager en stromingen kennen we niet echt meer in Nederland, dus moeten er nieuwe legitimatiecriteria komen. De omroepen zijn betrokken bij het opstellen van die criteria. Een net opgerichte adviesraad gaat het kabinet adviseren over de beste manier om externe pluriformiteit te organiseren. Als dat tot meer mogelijkheden leidt om ons te profileren is het een kans voor VPRO en HUMAN.

jaarrekening

Zou inzicht in de jaarrekening vergroot kunnen worden door opname van de begroting?

In het bestuursverslag wordt terug- en vooruitgekeken naar het eerdere en volgende jaar. Omdat de systematiek van begroten per afdeling zo verschilt van de verplichte verantwoording per mediatype (jaarrekening) is een vergelijking van de jaarrekening met de begroting niet te doen.

begroting I&DM

In het jaarplan staat beschreven dat door het wegvallen van de NPO als belangrijke werkverschaffer het voortbestaan van het instituut VPRO Digitaal op het spel staat en dat in het voorjaar van '22 een aanvalsplan wordt opgesteld. Is het mogelijk om hier al enig inzicht in te verschaffen voor wat betreft de toekomstige activiteiten en het dekkend maken van de afdelingsbegroting?

I&DM (VPRO Digitaal) verzorgt onder meer voor alle omroepen de Publieke Omroep Media Service (POMS) en krijgt daarvoor door de NPO betaald. NPO wil die service graag zelf aanbieden maar het lukt hen niet om met een betere versie te komen. Wij hebben inmiddels een andere financiering van onze afdeling geregeld uit organisatiekosten en werken aan een eenvoudiger digitale infrastructuur. We gaan er wel van uit dat we POMS voorlopig nog zullen verzorgen.

jaaroverzicht

In het jaaroverzicht staat dat de VPRO in 2021 13 prijzen heeft ontvangen. Staat er ergens in de informatie ook een lijstje welke prijzen dat waren en voor welke programma's?

Jazeker. U vindt de prijzen en onderscheidingen via deze link.

groen

Op pagina 18 van de Jaarrekening wordt kond gedaan van het CO2-compensatieplan. Graag iets meer informatie over hoe noodzakelijke vluchten worden gecompenseerd.

De VPRO compenseert de CO2-uitstoot van noodzakelijke intercontinentale vluchten via credits die door Fair Climate Fund worden ingezet voor kooktoestellen en bosaanplant in Afrikaanse en Aziatische landen. Fair Climate Fund werkt volgens de Gold Standard, de oudste en meest gerespecteerde standaard om de vermindering in CO2-uitstoot van compensatieprojecten te controleren.

Met financiële prikkels stimuleert de VPRO daarnaast redacties om binnen Europa met de trein of elektrische auto te gaan in plaats van het vliegtuig.


Het is het doel van de VPRO om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn. Een verschuiving van lineair naar op afroep (en analoog naar op afroep) lijkt echter onafwendbaar. Wat kost deze individualisering in het dataverbruik eigenlijk aan elektriciteit? Heeft de invoering van DAB en pauzeer-tv en het uitbreiden van NPO "Uitzending Gemist" Start geen grotere ecologische voetafdruk? Wellicht een onderwerp om al dan niet in programmatische zin verder op te pakken en mee te wegen in de klimaatbelasting van onze verenigingsactiviteiten.

In het algemeen is digitalisering van media niet duurzaam; tegelijk is het een trend waarvan de VPRO zich niet kan permitteren om er niet aan mee te doen. Als we dan toch mee moeten met die digitalisering, proberen we dat wel zo duurzaam mogelijk te doen. We hebben onze eigen servers en gebruiken uitsluitend groene stroom die in Nederland wordt opgewekt. Daarnaast wordt een deel van ons stroomverbruik opgewekt door onze eigen zonnepanelen.


Hoeveel wordt er geïnvesteerd in het duurzaam maken van het gebouw? Zonnepanelen; etc.

De VPRO is al een aantal jaren bezig met verduurzaming. Zo zijn er op het dak van het VPRO-gebouw en het dak van het gezamenlijke entreegebouw zonnepanelen gelegd. De investering was ruim een ton. Met de huidige energieprijzen is de terugverdientijd 5 jaar. Daarnaast is onder meer geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van de serverruimte, in ledverlichting en energiezuinige apparaten.


In het Jaarplan staat dat er in 2022 enkele edit sets gerenoveerd worden, waarbij wordt gestreefd naar meer groen en natuurproducten in de sets. Een edit set klinkt als een montageopstelling (voor programma's). Klopt dat? Hoe kun je daar planten (groen) en aloe verazalf en kruidenthee (natuurproducten) in verwerken?

De edit sets/montageplekken zijn op verschillende manieren verduurzaamd. Door speciale schakelaars staan de sets niet meer 24/7 aan. Zuinige airco-units en een efficiëntere inrichting van warmte/koude stromen leiden tot verdere energiebesparing. In de audio werkplekken is het ‘groen’ letterlijk geïntegreerd. Daar zit mos aan de wanden. 

jongerenprogrammering

Bij de genreclusters valt op dat kinderen een eigen cluster/genre vormen. Jammer dat daar geen onderscheid wordt gemaakt tussen publiekshows, educatief, beschouwend of drama (voor kinderen). Had dat niet beter ondergebracht kunnen worden bij de andere genres?

Programmering voor jonge (Zapp) en heel jonge kinderen (Zappelin) vraagt specifieke kennis over hoe je met deze doelgroepen communiceert, welke onderwerpen er leven en de vormen waarin je een verhaal vertelt. Binnen het genrecluster wordt er nog wel gekeken naar de mix van verschillende genres (documentaire, actualiteiten, kennis en educatie), maar de genremanager heeft in de eerste plaats het aanbod voor deze specifieke doelgroep voor ogen.


Programma’s voor de oudere jongeren, iets voor de VPRO?

Als je daarbij uitgaat van 12 tot 25 jaar is dat een zeer brede doelgroep, waarbij iedere leeftijdsfase weer een ander soort aanpak vraagt, van zowel onderwerp als hoe je jongeren van die leeftijd bereikt. Naakt voor de klas met de Sekszusjes is een voorbeeld van het bereiken van kinderen op de middelbare school, en 100 Dagen voor de klas sprak ook meerdere generaties aan, niet alleen de jongeren zelf. We ontwikkelen actief op onderwerpen als klimaatverandering en woningnood en bijvoorbeeld Tegenlicht zoekt naar onderwerpen en oplossingen die spelen bij jongere generaties.  En met online dramaseries zoals Joardy Season ontwikkelen we met talent dat online al een eigen doelgroep weet te vinden nieuwe vormen van drama en humor. Dus het antwoord is: ja, maar heel specifiek per doelgroep, per onderwerp.

VPRO-TV

Hoe ziet de toekomst van de VPRO-TV eruit?

Het idee om VPRO-TV te beginnen bestaat niet meer omdat we op steeds meer plekken video en audio kunnen aanbieden. We zijn nog wel voorstander voor meer ruimte voor omroepen online en vinden daar nogal eens de NPO op onze weg.

gebruik Engelse woorden

De VPRO gebruikt te veel Engelstalige woorden. Bijvoorbeeld in de Jaarrekening. Hard controls en soft controls (pagina 17). Begrijp ik het goed dat het hier gaat om "dwingende/sturende maatregelen" en "stimulerende maatregelen / aanwijzigingen"?

Dat begrijpt u goed. Doorgaans gebruiken we zoveel mogelijk Nederlandse termen. In het vakjargon is het soms onduidelijk om een eigen Nederlandse term te gebruiken die niet gangbaar is. We kiezen in voorkomende gevallen voor de Engelse term, zodat voor ingewijden direct duidelijk is wat er wordt bedoeld.


De VPRO gebruikt te veel Engelstalige woorden. Bijvoorbeeld in het Jaarplan. Wat is een "customer journey"? Engels mag er misschien hip uitzien, het valt ook in creatief opzicht te prijzen indien u hier een (Nederlands)talig alternatief voor weet te vinden.

‘Customer journey’ een begrip uit de marketing en online omgeving dat een werkwijze aanduidt waarbij de klant centraal staat en in kaart wordt gebracht hoe die in aanraking komt met de VPRO. Deze methode geeft enige houvast over de context waarin men de VPRO ziet en wat op dat moment gepast is om al dan niet aan te bieden.

benoeming verkiezingscommissie

Is de voorgedragen kandidaat het ermee eens dat er meer aandacht aan kinderprogramma's en/of humor moet worden besteed?

We hebben deze vraag niet aan Mohcine Ouass voorgelegd omdat hij als lid van de Raad van Toezicht (en als kandidaat voor de verkiezingscommissie) geen rol heeft in de inhoud van de programmering van de VPRO of de keuze voor bepaalde genres of vormen.

vergoeding artiesten

Krijgen artiesten eigenlijk ook betaald voor het optreden in de studio?

Artiesten krijgen altijd een onkostenvergoeding en door de Cultuur Corona steun van de overheid kregen ze in 2021 ook een honorarium. Er zijn momenteel gesprekken om artiesten in de toekomst altijd een minimum honorarium te betalen voor een optreden.

Wim T. Schippers

Wat is er eigenlijk geworden van de aangekondigde, en later geschrapte biografie van Wim T.?

Geen idee. Wim T. is vooral wat hij verzint en maakt. In zijn woorden: Ik bedenk waar nog geen behoefte aan is. En als dat wordt gewaardeerd is het mooi meegenomen. Ik hou niet van waarom vragen. Alles is wat het is.

hybride ALV

Kan de VPRO de ALV voortaan zowel fysiek als via Zoom houden?

Ja, we zijn van plan de ALV volgend jaar met publiek te houden.

idee voor een programma

Graag wil ik uw aandacht vragen programma's te maken over de komende aanpassing van de Participatiewet en het gegeven, dat mensen met een beperking niet in de bijstand horen.

Dank voor de suggestie.