Keiko Shichijo - Shushiki

compositie: Komitas Vardapet